הורדת דירוג אשראי לסויטלנד השקעות בע"מ

 

 
 

הילה פרלמוטר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2015

הורדת דירוג ל-‘+ilBBB’ והכנסתו ל-CreditWatch עם השלכות שליליות לאור חששנו להרעה בנגישות החברה למקורות מימון בעקבות ביטול עסקת מכירת השליטה בקבוצת האם

תמצית
  • ביטול עסקת מכירת השליטה בחברת האם, כלכלית ירושלים בע"מ, צפוי , להערכתנו, לפגוע בנגישות הקבוצה למקורות מימון . אנו מעריכים כי פגיעה בנגישות של קבוצת האם עלולה לפגוע גם בנגישות של מבני תעשיה למקורות מימון.

  • אנו מורידים את הדירוג של מבני תעשיה בע"מ ל-‘+BBB’ מדירוג '-ilA' ומכניסים אותו ל-Credit Watch עם השלכות שליליות.

  • במקביל אנו מורידים את דירוג סדרות האג"ח של סויטלנד השקעות מבע " ל-’+ilBBB’ מ-‘-ilA’ ומכניסים אותן ל-CreditWatch עם השלכות שליליות . דירוג סדרות אלו נקבע על פי דירוג מבני תעשיה, מאחר הןש מובטחות , בין היתר, בערבות מלאה ובלתי תלויה ממבני תעשיה .
  • בשבועות הקרובים נעקוב אחר ההתפתחויות במצב חברת האם והשפעתן על הערכת פרופיל הסיכון של מבני תעשיה ואי לכך על דירוג החברה.


פעולת הדירוג

ביום 29 לאוקטובר, 2015, הורידה Standard & Poor's Maalot את דירוג מבני תעשיה בע"מ ואת דירוג סדרות האג"ח של סויטלנד השקעות בע"מ ל-‘+ilBBB’ מ ,‘-ilA’- והכניסה את הדירוגים ל-CreditWatch עם השלכות שליליות. מבני תעשיה פועלת בישראל ומחוצה לה בתחומי נדל"ן מניב מגוונים ובעלת פעילות ייזום למגורים.

שיקולים עיקריים לדירוג

הורדת הדירוג והכנסתו לרשימת מעקב נובעת מהערכתנו כי בשל ביטול עסקת מכירת השליטה בקבוצת האם, כלכלית ירושלים, ולאור הקשר הברור הקיים בין החברה לבין הקבוצה, תיתכן הרעה בפרופיל הסיכון של מבני תעשיה; וכן בשל החשש שלנו מהרעה בנזילותה של מבני תעשיה לאור צורכי המזומנים שלה בחציון הראשון של 2016 ופגיעה אפשרית בנגישות לגיוס חוב חדש משוק ההון ו/או מהבנקים.בחודשים האחרונים גיבשה הנהלת הקבוצה, בשיתוף על בנק לאומי, עסקה למכירת השליטה בחברת האם, כלכלית ירושלים. עסקה זו היתה אמורה לחזק את בסיס ההון של כלכלית ירושלים בע"מ ולהביא לשיפור במבנה החוב שלה. ביום 28 באוקטובר 2015 הודיעה הקבוצה כי העסקה בוטלה. להערכתנו, ללא העסקה ניצבת כלכלית ירושלים מול אתגרי נזילות כבדים נוכח עומס חלויות אג"ח בסוף שנת 2015 .

בניתוח הקשר לחברת האם, אנו מעריכים את מבני תעשיה כחלק מפעילות הליבה של כלכלית ירושלים. להערכתנו קיים קשר בין פרופיל הנזילות של שתי החברות, אם כי לא חפיפה מוחלטת. הקשר נובע מהערכתנו כי פגיעה בנגישות של כלכלית ירושלים למקורות מימון עלולה לפגוע גם בנגישות של מבני תעשיה למקורות מימון. זאת מאחר שלדעתנו חברות אלו מזוהות זו עם זו וקיימת ביניהן זהות ניהולית ואסטרטגית.

עם זאת, שתי החברות ציבוריות, עובדה המבודדת את נכסיהן זו מזו.

אנו סבורים שביטול עסקת המכירה עלול להוביל להרעה בנגישות מבני תעשייה לבנקים ולשוק ההון. לדעתנו מבני תעשיה ערוכה לעבור את החודשים הקרובים ללא בעיית נזילות , אך החל מיוני 2016 היא עומדת בפני עומס חלויות אג"ח גבוה והיא תלויה במימוש נכסים, בהמשך מיחזור אשראי לזמן קצר וביכולת לנצל מסגרות פנויות מגובות בנכסים. עם זאת, בשלב זה אנו מעריכים כי האשראי לזמן קצר ימוחזר לאור ניסיון העבר ובשל חוזק הביטחונות העומדים אל מול אשראי זה. כמו כן לחברה גמישות פיננסית הודות לנכסים לא משועבדים בהיקף כ- 1.7 מיליארד ₪. 

הילה פרלמוטר,אנילסטית אשראי ראשי,S&P מעלות 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x