מידרג אישרה אג"ח בשווי של 250 מיליון שקל לחברת אלדן

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2015

בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום 27.10.2015, מידרוג מודיעה כי הדירוג Baa1.il באופק יציב חל על אגרות חוב (סדרה א) שתנפיק אלדן תחבורה בע"מ בסך של עד 250 מיליון ₪ ערך נקוב בדרך של הרחבת סדרה וזאת חלף 150 מיליון ₪ ערך נקוב כפי שפורסם בדוח האמור לעיל. תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב ולפעילות השוטפת.

לפירוט השיקולים העיקריים לדירוג אנו מפנים לפעולת דירוג מיום 27.10.2015.

דוח זה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 29.10.2015. אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x