דוח תקופתי של חברות מנהלות

 

 
דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 

דורית סלינגר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/11/2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, כפי שהוחל בסעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, להלן הוראותיי:

1.כללי

מטרת חוזר זה לעדכן את דוח תיאור עסקי תאגיד ודוח דירקטוריון הכלולים בדוח התקופתי של חברות מנהלות (להלן: "דוח תקופתי"), כך שיהיו ממוקדים, עדכניים ובמבנה אחיד.בנוסף, בחוזר נכללת הוראה לגבי דיווח לממונה במקרה בו התגלתה טעות מהותית בדוחות כספיים של חברה מנהלת.

2 .דוח תקופתי שנתי

חברה אשר מנהלת נכסי קופות גמל או נכסי קרן פנסיה (להלן: "החברה") תכלול בדוח תקופתי שנתי, בין היתר, את הדוחות הבאים: 

א.דוח תיאור עסקי תאגיד - בהתאם להנחיות המפורטות בנספח א' לחוזר זה;

ב.דוח דירקטוריון - בהתאם להנחיות המפורטות בנספח ב' לחוזר זה.

3 .דוח תקופתי רבעוני

א.חברה מנהלת תכלול בדוח תקופתי רבעוני (להלן: "דוח רבעוני") דוח דירקטוריון בלבד. עם זאת בדוח דירקטוריון יש לכלול גם את המידע והנתונים הנדרשים בסעיפים א(4) ו- א(5) בחלק ב' של נספח א'  עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה.

ב.היקף דוח רבעוני יהיה מצומצם וייערך בהנחה שבפני קוראו מצוי גם הדוח התקופתי השנתי האחרון ואין צורך לחזור על מה שכבר נכלל בו. בדוח רבעוני ייכללו, לכל הפחות, הנושאים הבאים:

 1. הסברים לגבי אירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה ברבעון ומתום שנת הדיווח האחרונה עד יום הדוח ושהשפעתם על הדוחות הרבעוניים מהותית;

 2. כל שינוי או חידוש מהותי שאירעו בעסקי החברה בכל ענין שיש לתארו בדוח תיאור עסקי התאגיד; 

 3. במסגרת תיאור שינויים במגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה, ככל שקיימים - יש לכלול רק הוראות דין סופיות וטיוטות שפורסמו בעלות השלכה מהותית ביותר או שעתידה להיות להן השלכה מהותית ביותר על הדוחות הכספיים של החברה.
4 .עקרונות הדיווח

א.מידע הנדרש בדוחות ייערך בהתאם לנספחים לחוזר זה תוך הצגה בהירה, תמציתית, פשוטה ומובנת בשים לב, בין היתר, לעקרונות הבאים: 

 1. הצגת מידע עדכני ובעל השפעה מהותית על עסקי התאגיד בתקופת הדוח;

 2. הימנעות מכפילות מידע, לרבות הימנעות מהכללת סיכומים או תמציות. מנגד, שימוש בהפניות לסעיף או לביאור בו מובא המידע במלואו;

 3. הימנעות מניסוח הלקוח ממסמכים משפטיים בלא הסבר בהיר ותמציתי של המהות העסקית והשלכותיה;

 4. הימנעות מהסתמכות תדירה על מילוני מונחים לצורך מתן הסברים;

 5. הימנעות מניסוחים מעורפלים, שניתן לפרשם ביותר ממובן אחד;

 6. הצגת מידע מורכב באמצעים חזותיים או גרפיים, לרבות על-ידי טבלאות, תרשימים ורשימות;

 7. הצגת כל טבלה הנדרשת בנספחים לחוזר זה בליווי הסברים לגבי שינויים מהותיים בנתונים ומשמעותם. ההסברים יתייחסו לכל התקופות המפורטות בטבלה;

 8. בתחילת כל דוח יצורף תוכן עניינים, כולל הפניה למספרי עמודים.
ב.בחברה שעורכת דוחות כספיים מאוחדים, יוצג המידע שבדוחות על בסיס מאוחד.

5 .אישור וחתימה

א.הדוחות יאושרו בידי דירקטוריון החברה, או בידי ועדה שלו שהוסמכה לכך, בסמוך לאישור הדוחות הכספיים, וייחתמו על ידי:

 1. יו"ר הדירקטוריון של החברה, או דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום יו"ר הדירקטוריון לצורך חתימה על הדוחות לתקופה מסוימת;

 2. מנכ"ל החברה או מי שממלא בחברה תפקיד כאמור, אף אם תוארו שונה.
ב.לצד החתימות יצוינו שמותיהם ותפקידיהם בחברה ויצוין תאריך אישור הדוחות.

6 .תקופת הדיווח

בסעיפים שבהם מתבקש תיאור של מצב עניינים נתון או של שינויים שחלו בתחום מסוים - החברה תתאר שינויים שחלו במהלך תקופת הדוח בלבד. נתונים שהם מסוג הנתונים המצויים גם בדוחות כספיים של החברה כמו הכנסות, רווח וכדומה יש לפרטם לתקופות הכלולות בדוח הכספי כולל מספרי ההשוואה, אלא אם נאמר אחרת בנספחים לחוזר זה.

7 .דיווח לממונה במקרה של טעות מהותית 

א.התגלתה טעות מהותית בדוחות כספיים של חברה מנהלת, תדווח החברה לממונה אודות קיומה של הטעות המהותית והצורך בתיקון הדוחות הכספיים בתוך שני ימי עסקים ממועד גילוי הטעות המהותית. הדיווח יכלול את המידע הבא:

 1. המועד והאופן שבו נודע לחברה על דבר קיומה של הטעות המהותית;

 2. התקופות שהדוחות הכספיים בגינן כוללים טעות מהותית;

 3. מהות הטעות, הסעיפים בדוחות הכספיים שהושפעו מהטעות וסכומי ההשפעה על כל אחד מהם;

 4. הדוחות הכספיים שבמסגרתם יבוצע תיקון הטעות המהותית.
ב.ככל שהתגלו מספר טעויות מהותיות, יינתן המידע הנדרש לפי סעיף זה ביחס לכל אחת מהטעויות בנפרד, ובנוסף יצוין סכום ההשפעה המצטבר של כל הטעויות יחד.

לעניין סעיף זה, "טעות מהותית" - בהתאם להגדרות המופיעות בתקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS 8) ובהתאם להנחיות לבחינת מהותיות שנקבעו בהחלטה מספר 99-4 של הרשות לניירות ערך בעניין "קוים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים", או כל הנחיה אחרת שתבוא במקומה, בהתאמות המחויבות.

8 .תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל החברות המנהלות, למעט חברה המנהלת רק קרן פנסיה ותיקה.

לעניין זה, "קרן פנסיה ותיקה" – קרן פנסיה שאושרה לראשונה לפי תקנות מס הכנסה לפני יום 1 בינואר 1995.

9 .תחילה

א.תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2015;

ב.על אף האמור בסעיף א' לעיל, נתוני חשבונות לא פעילים ביתרה של עד 8,000 ש"ח כנדרש בסעיף א(4)(ב) בחלק ב' של נספח א', ידווחו החל מהדוחות הכספיים לשנת 2016. 

10 .ביטול תקפות

 1. פרקים 3 ו-4 להוראות הממונה בנושא דיווח כספי ואקטוארי משנת 1999, "הוראות דיווח כספי - חברה לניהול קרנות פנסיה" – בטלים;

 2. סעיפים 2, 3.ב.1) ו-2) לחוזר גמל מס' 2005-2-20 - "כללים לעריכת דוחות שנתיים של חברה מנהלת של קופות גמל" – בטלים;

 3. סעיפים 2, 4 לחוזר פנסיה מס' 2005-3-22 שעניינו "הוראות דיווח כספי של קרן פנסיה חדשה ושל החברה המנהלת של הקרן" – בטלים;

 4. פרק א' ו- ב' לחוזר פנסיה מס' 2007-3-3 שעניינו "עדכון הוראות בדבר הדיווחים הכספיים של חברות מנהלות של קרנות פנסיה חדשות" - בטלים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x