הנהלת רבוע כחול גיבשה הלילה עם נציגות מחזיקי האג"ח ועם נציגים של הבנקים העיקריים שלה מתווה הבנות לארגון החוב הפיננסי של רבוע כחול מחדש

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2015

הנהלת רבוע כחול גיבשה הלילה עם נציגות מחזיקי האג"ח ועם נציגים של  הבנקים העיקריים שלה מתווה הבנות לארגון החוב הפיננסי של רבוע כחול מחדש, הכולל דחייה ל-5 שנים של תשלום הרוב הגדול של קרן החוב של הריבוע כחול כלפיהם, באופן שיאפשר לרבוע כחול לממש ולהשיג שווי מירבי עבור נכסיה ולעמוד במלוא התחייבויותיה כלפי מגה על פי ההסדר שאושר בבית המשפט.
מתווה זה כפוף לקבלת אישורים פורמאליים הנדרשים על פי הדין של הגורמים המוסמכים של כל אחד מהצדדים להסדר.

החברה מאמינה כי עם קבלת כל האישורים הללו יהיה ביכולתה לעמוד בכלל התחייבויותיה לרבות בכל הנוגע לערבויות שהעמידה לטובת ספקי מגה. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x