מיילן, מנקינד יתחילו להיסחר בבורסת תל-אביב ברישום כפול

עדכונים נוספים מהבורסה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2015

מיילן – פתיחת מסחר ופרטים מזהים לנייר ערך חדש


1. ביום ד', 4 בנובמבר 2015, יחל המסחר במניית מיילן הנרשמת למסחר בבורסה במסגרת הרישום הכפול.

2. מניית מיילן תיסחר בענף תעשייה, תת ענף כימיה, גומי ופלסטיק.

3. להלן פרטים מזהים למניה:

שם החברה: מיילן אן.וי MYLAN N.V
מספר שם מספר ISIN סימול
חברה ני"ע ני"ע עברית אנגלית
MYL מילן NL0011031208 1136704 1655 מיילן

4. שער הבסיס במניית מיילן יהיה שער הסגירה שייקבע בבורסת NASDAQ-GM ביום ב', 2 בנובמבר 2015, מוכפל בשער היציג של הדולר (באגורות) ביום ג', 3 בנובמבר 2015, ויפורסם במערכות הממוחשבות להפצת מידע בורסאי.

דיווח מיידי בדבר דרישה כספית של הבורסה לעודף הון עצמי בחברה הבת כי בחברה הבת, אי- ברוקר מסחר בני"ע בע"מ (להלן "אי-ברוקר"), התקבל מכתב 1 החברה מודיעה מהבורסה לניירות ערך, העוסק בהגדלת דרישת ההון העצמי מחבר הבורסה.בשלב זה החברה מעריכה כי הסבירות למימוש הדרישה של הבורסה היא קטנה, בשל הליכים משפטיים שבכוונת החברה לנקוט.

אי-ברוקר היא חבר בבורסה לניירות ערך בת"א. לפני כשלוש שנים נרכשה אי- ברוקר על ידי החברה בין היתר במטרה להחליף את מערכות המחשב של פ.מ.ר במערכות מתוצרתה. בתהליך רכישת אי-ברוקר, נאלצו בעלי השליטה באי-אונליין להסכים לדרישת הבורסה לפיו אי-ברוקר תידרש להון עצמי עודף של 20 מיליון ש"ח, לתקופה של שלוש שנים. המשמעות של דרישה זו היתה עלות מימון של כחמישה מיליון ש"ח ושיעור תשואה להון נמוך במיוחד.

ביום 1/11/2015 התקבל בחברה הבת אי-ברוקר מכתב מאת מחלקת פיקוח חברים בבורסה, האומר כי בכוונת סגל הבורסה להמליץ לדירקטוריון לקבל החלטה חדשה בדבר דרישה לעודף הון עצמי של 20 מיליון ש"ח מעבר לנדרש בתקנות לתקופה של שנה נוספת מעבר לשלוש השנים שיסתיימו ב-30/11/15.

אי-אונליין התחייבה לפרוע הלוואה להראל חברה לביטוח בסך של 15 מיליון ש"ח ביום 1/12/15 ומקורות ההחזר שלה הוא עודף ההון עצמי באי-ברוקר שהיה אמור להשתחרר ב- 30/11/15. מניות השליטה בחברה משועבדות להראל חברה לביטוח כבטחון להחזר ההלוואה.

להערכת החברה, בשלב זה אין השפעה על הפעילות השוטפת של חבר הבורסה.

החברה בוחנת יחד עם יועציה המשפטיים את השלכות הודעת הבורסה ואת תגובותיה ותעדכן בהתאם. 

הנדון : צירוף מניות מנקיינד למדדי הבורסה – תיקון

 ביומד, ת"א-בלוטק ולמדד ת"א טק-עילית בתחילת המסחר ביום א', 1 .15.11.2015. מניות מנקיינד (ני"ע: 1136639) יצורפו למדד ת"א-100, ת"א-75, ת"א-מאגר, למדד ת"א-המניה תיווסף למדדים במסגרת "המסלול המהיר" לצרוף מניות חדשות למדדי הבורסה.

מרשימות המדדים כאמור, לא תיגרע מניה אחרת במקום המניה שתיווסף וזאת עד למועד  העדכון החצי שנתי הקרוב של המדדים.

2. הממ"מ ואחוז החזקות הציבור המקובע למדדים של המניה יקבעו ביום ד', 11.11.2015,ויפורסמו באתר הבורסה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x