דור אלון הצליחה לגייס מהמוסדי ומהציבורי 250 מיליון שקל

על-פי דוח הצעת מדף מיום 1 בנובמבר 2015

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/11/2015

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 1 בנובמבר 2015 בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- ותקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל 1969- , החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 1 בנובמבר 2015 )"דוח הצעת המדף"( 1, שפורסם על-פי תשקיף מדף של החברה מיום 25 ביולי 2013 שתוקפו הוארך ביום 21 ביוני 2015 לתקופה של 12 חודשים נוספים עד ליום 24 ביולי 2016 )להלן:

. ״תשקיף המדף״

1. על-פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 250,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה )"אגרות החוב"(, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, אשר הוצעו ב 100%- מערכן הנקוב.אגרות החוב תעמודנה לפירעון (קרן( בשבעה ) 7( תשלומים שנתיים שווים 3, ביום 1 ביולי של כל אחת
מהשנים 2017 עד 2023 )כולל(, והכל כמפורט בדוח הצעת המדף.

הריבית שתישאנה אגרות החוב, בגין היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב, תהא ריבית שנתית קבועה אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים, ביום 1 ביולי וביום 1 בינואר של כל שנה קלנדרית, החל מיום 1 ביולי 2016 ועד ליום 1 ביולי 2023 )כולל( )מובהר בזאת כי לא יבוצע תשלום ריבית ביום 1 בינואר 2016 (, בעד התקופה של ששת ) 6( החודשים שתסתיים ביום הקודם למועד התשלום, למעט התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב אשר ישולם ביום 1 ביולי 2016 עבור התקופה המתחילה ביום 3 בנובמבר ,) 2015 והמסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית )קרי, ביום 30 ביוני 2016 כשהיא מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה האמורה.

2. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 201,923,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב, בשיעור ריבית ובכמויות כמפורט בסעיף 4.4 לדוח הצעת המדף.

1 מס׳ אסמכתא: 2015-01-146010

2 מס׳ אסמכתא: 2013-01-100362

3 ששת התשלומים הראשונים יהיו בשיעור של 14.25871% )כל תשלום( מהערך הנקוב של אגרות החוב והתשלום השביעי והאחרון יהיה בשיעור של 14.28574% מהערך הנקוב של אגרות החוב

אופן ההצעה לציבור במכרז:

על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 250,000,000 ש״ח ע.נ. אגרות חוב ב- 250,000 יחידות, באופן של הצעה אחידה )כאמור בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס״ז 2007- (, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית אותה תשאנה אגרות החוב, כאשר שיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז
לא יעלה על 4.55% , כאשר על יחידה מורכבת מ 1,000- ש"ח ע.נ. אגרות חוב.

4. תוצאות המכרז שהתקיים ביום 2 בנובמבר 2015

רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב שהוצעו לציבור כמפורט לעיל, נפתחה ביום 2 בנובמבר 2015

תוצאות המכרז:

  1. 4.1 . סה"כ הוגשו 925 הזמנות לרכישת 273,271 יחידות בשווי כספי כולל של כ 273,271,000- ש"ח,המשקפות ביקוש של כ 109.3%- . מהן הזמנות לרכישת 71,348 יחידות שהתקבלו מהציבור, והזמנות לרכישת 201,923 יחידות על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.

  1. 4.2 . שיעור הריבית השנתית הקבועה שנקבע במכרז הינו 4.55% )להלן: "ריבית הסגירה"(.

אופן ההקצאה:

  1. 44 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 189,373 יחידות שנקבו בריבית נמוכה מריבית הסגירה, .4.3 נענו במלואן.

  2. 871 הזמנות מהציבור לרכישת 50,288 יחידות שנקבו בריבית נמוכה מריבית הסגירה, נענו במלואן. .

  3. 4 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 12,550 יחידות שנקבו בריבית הסגירה נענו, באופן שכל אחד נענה על כ 82.38%- מהזמנתו.

  4. 6 הזמנות של הציבור לרכישת 21,060 יחידות שנקבו בריבית הסגירה, נדחו, בשל כך שלאחר .4.6 ההקצאה למשקיעים המסווגים, לא נותרו יחידות לחלוקה.

  5. בסך הכל תוקצינה 250,000 יחידות אגרות חוב )סדרה ה'(.

  1. התמורה )ברוטו( בגין אגרות החוב שתוקצינה על-פי דוח הצעת המדף, מסתכמת לכ 250,000,000-ש"ח.


5. שיעורי ריבית:

5.1 . שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב אשר נקבע במכרז הינו 4.55% )"שיעור הריביתהשנתית )סדרה ה'("(.

5.2 . שיעור הריבית החצי-שנתית שתישאנה אגרות החוב הינו 2.275% )"שיעור הריבית החצי-השנתית)סדרה ה'("(.

5.3 . בהתאם לסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף, שיעור הריבית בתקופת הריבית הראשונה )כהגדרתה בדוח

הצעת המדף( הינו 3.00424% )"ריבית תקופת הריבית הראשונה"(.החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי דוח הצעת המדף.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x