פריון מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2015 הכנסות של 52.6 מיליון דולר

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/11/2015

תל אביב וסן פרנסיסקו - 3 בנובמבר 2015 - פריון נטוורק בע"מ (NASDAQ: PERI) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2015.

נתונים עיקריים לרבעון השלישי:
  • הכנסות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 היו 52.6 ו-153.3 מיליון דולר, בהתאמה

  • ה-EBITDA המתואם ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 היו 9.9 ו-42.7 מיליון דולר, בהתאמה

  • הרווח הנקי Non-GAAP ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 היו 6.7 ו-30.6 מיליון דולר, בהתאמה

  • הרווח למניה,  Non-GAAPבדילול מלא ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 היו 0.09 דולר ו-0.43 דולר, בהתאמה 

  • בוצעה הפחתה חד פעמית, שלא במזומן, של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, בהיקף של 74.1 מיליון דולר

  • ליום ה- 30.9.2015 לחברה מזומנים ופיקדונות בהיקף של 129.4 מיליון דולר

  • צד ההיצע בפעילות מונטיזציית התוכנות חזרה לצמוח לראשונה מזה 6 רבעונים

מנכ"ל פריון, ג'וזף מנדלבאום, ציין: "אני מרוצה מאוד מתוצאות הרבעון השלישי, לאור העובדה שהתעלינו על תחזית ההכנסות, ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP. חשוב מכך, הרבעון השלישי מהווה ציון דרך משמעותי בתפנית הפעילות בחברה, מאחר וצד ההיצע בפעילות מוניטיזציית התוכנות שלנו חזרה להציג צמיחה בשורת ההכנסות לראשונה מזה 6 רבעונים, כרבעון לפני התוכניות. האסטרטגיה שלנו הביאה לתוצאות להן ציפינו, דבר המחזק את הערכותינו כי פעילות המוניטיזציה תמשיך להיות משמעותית עבור פריון עם מרווחים ותזרים מזומנים משמעותיים. במבט לעתיד, אנו צופים המשך צמיחה בהכנסות ברבעון הרביעי". 

"בצד הביקוש, מאחר והאינטגרציה של פתרון הפרסום ברשתות החברתיות שלנו לתוך פלטפורמת Growmobile כמעט והושלמה, תשומת הלב שלנו מצויה כיום בהגדלת ההשקעה במכירות ושיווק במטרה להביא לצמיחה בהכנסות" הוסיף מנדלבאום. "סיימנו את הרבעון עם 168 מפרסמים פעילים ועם ניהול קמפיינים פרסומיים בהיקף של כ-33 מיליון דולר, וזאת בחודשים הנחשבים כעונה החלשה של השנה.. הרבעון הרביעי החל טוב ואנו מצפים כי הוא יהיה הרבעון הטוב ביותר עד כה".

השוואות כספיות לרבעון השלישי לשנת 2015: 

הכנסות: ברבעון השלישי של 2015 ההכנסות היו כ-52.6 מיליון דולר, המשקפים הכנסות ברוטו של 54.4 מיליון דולר, בניכוי 1.8 מיליון דולר עלויות רכישת לקוחות שנוכו משורת ההכנסות. הירידה מהכנסות של 86.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014 נובעת בעיקר מהחלטתנו לצמצם באופן משמעותי את עלויות רכישת הלקוחות מאז הרבעון השלישי של 2014.

הוצאות ועלויות Non-GAAP: בניכוי עלויות רכישת לקוחות, הוצאות התפעול על בסיס Non-GAAP ברבעון השלישי לשנת 2015, הסתכמו ב-18.1 מיליון דולר, או 34% מההכנסות, בהשוואה ל-24.1 מיליון דולר, או 28% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2014. הוצאות התפעול על בסיס Non-GAAP ברבעון השלישי של 2015 אינן כוללות הוצאה בהיקף של 74.1 מיליון דולר בגין הפחתת מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, 2.1 מיליון דולר בגין הוצאות תגמול מבוסס מניות, 1.2 מיליון דולר בגין הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ו-0.5 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות לרכישה, אשר נכללו כולם בתוצאות ה-GAAP. ברבעון השלישי של 2014, הוצאות התפעול על בסיס Non-GAAP לא כללו 4.8 מיליון דולר בגין הפחתות נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, 4.4 מיליון דולר בגין הוצאות תגמול מבוסס מניות ו-1.0 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות לרכישה.

EBITDA מתואם: ברבעון השלישי של 2015, ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-9.9 מיליון דולר, או 19% מההכנסות, בהשוואה ל-33.9 מיליון דולר, או 39% מההכנסות, ברבעון השלישי לשנת 2014. 

רווח נקי Non-GAAP: ברבעון השלישי לשנת 2015, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.7 מיליון דולר, או 13% מההכנסות, בהשוואה לרווח הנקי על בסיס Non-GAAP של 26.6 מיליון דולר, או 31% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2014.

הפסד על בסיס GAAP: ברבעון השלישי לשנת 2015 רשמנו הפסד של 70.8 מיליון דולר, על בסיס נתוני GAAP. ההפסד נובע מהפחתה חד פעמית, שלא במזומן, בהיקף של 74.1 מיליון דולר של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים. הירידה במחיר המניה ובשווי השוק של פריון הביא אותנו לבחון באופן שוטף את הערך בספרים של נכסים בלתי מוחשיים. מרבית הערך של הנכסים הבלתי מוחשיים שיקף את הערך של פעילות המוניטיזציה, לפי שווי השוק שלה בתחילת 2014. הפחתנו את ערך המוניטין והנכסים הבלתי מוחשיים בהיקף של 74.1 מיליון דולר, כך שהערך המאזני הנוכחי הוא 109.3 מיליון דולר. הפחתה זו אינה משפיעה על הפעילות השוטפת של פריון או על ההון המוחשי אשר גדל ל-96.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-65.0 מיליון דולר בסוף שנת 2014 ויותר מכפול בהשוואה ל-43.2 מיליון דולר שהיו ב-30 לספטמבר 2014.

השוואות כספיות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015: 

הכנסות: בתשעת החודשים הראשונים של 2015 ההכנסות הסתכמו בסך של 153.3 מיליון דולר, המשקפים הכנסות ברוטו של 167.8 מיליון דולר, בניכוי 14.5 מיליון דולר עלויות רכישת לקוחות שנוכו משורת ההכנסות. הירידה מהכנסות של 310.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2014 נובעת בעיקר מהחלטתנו לצמצם באופן משמעותי את עלויות רכישת הלקוחות מאז הרבעון השלישי של 2014. 

הוצאות ועלויות Non-GAAP: בניכוי עלות רכישת לקוחות, הוצאות התפעול על בסיס Non-GAAP בתשעת החודשים הראשונים של 2015, הסתכמו ב-52.4 מיליון דולר, או 34% מההכנסות, בהשוואה ל-70.8 מיליון דולר, או 23% מההכנסות, בתקופה המקבילה ב-2014. הוצאות התפעול על בסיס Non-GAAP בתשעת החודשים הראשונים של 2015 אינן כוללות הוצאה בהיקף של 78.3 מיליון דולר בגין הפחתת מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, 5.4 מיליון דולר בגין הוצאות תגמול מבוסס מניות, 4.3 מיליון דולר בגין הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, ו-1.2 מיליון דולר בגין הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, וכן אינן כוללות רווחים מהיפוך התחייבות מותנית בגין רכישה בהיקף של 6.6 מיליון דולר, אשר כולם נכללו בתוצאות ה-GAAP. בתשעת החודשים הראשונים של 2014, הוצאות התפעול על בסיס Non-GAAP לא כללו 13.8 מיליון דולר בגין הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, 12.7 מיליון דולר בגין הוצאות תגמול מבוסס מניות, ו-4 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות לרכישה.

EBITDA מתואם: בתשעת החודשים הראשונים של 2015, ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-42.7 מיליון דולר, או 28% מההכנסות, בהשוואה ל-101.1 מיליון דולר, או 33% מהכנסות, בתקופה המקבילה ב-2014. 

רווח נקי Non-GAAP: בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-30.6 מיליון דולר, או 20% מההכנסות, בהשוואה לרווח הנקי על בסיס Non-GAAP של 81.6 מיליון דולר, או 26% מההכנסות, בתקופה המקבילה ב-2014.

הפסד על בסיס GAAP: בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 רשמנו הפסד של 51.9 מיליון דולר, על בסיס נתוני GAAP. ההפסד נובע בעיקר מהפחתה חד פעמית, שלא במזומן, בהיקף של 74.1 מיליון דולר של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים. הירידה במחיר המניה ובשווי השוק של פריון הביא אותנו לבחון מחדש ובאופן שוטף את הערך בספרים של נכסים בלתי מוחשיים. מרבית הערך של הנכסים הבלתי מוחשיים שיקף את הערך של פעילות המוניטיזציה, לפי שווי השוק שלה בתחילת 2014.

מזומנים ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת: ליום ה-30 בספטמבר 2015, מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר הסתכמו ב-129.4 מיליון דולר. תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של החברה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2015 היו 4.9 מיליון דולר ו-24.8 מיליון דולר, בהתאמה. ההבדל בין ה-EBITDA המתואם לתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת נובע בעיקרו מתשלום מקדמות בגין מסים . פריון עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות הנדרשות בהקשר לאג"ח להמרה.

תחזית תוצאות לרבעון השלישי לשנת 2015:

הנהלת החברה מסרה את תחזיותיה לתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2015 כדלקמן:

  • ההכנסות צפויות לעמוד בטווח שבין 52-54 מיליון דולר.

  • ה-EBIDTA המתואם צפוי להיות בטווח שבין 6-7 מיליון דולר. 

  • הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP צפוי להיות בטווח שבין 4-5 מיליון דולר.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x