הוראה למנהלי קרנות נאמנות וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בדבר מסירת מידע לרשות לזיהוי פעילות המסחר בבורסה

 

 
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/11/2015

הוראה לפי סעיף 97)ב( לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 )להלן: חוק הקרנות"( וסעיף 28)ב( לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 )להלן: "חוק הייעוץ"( דברי הסבר בדצמבר 2008 פורסמה דרישה למנהלי קרנות נאמנות ולחברות לניהול תיקי השקעות בדבר מסירת מידע לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובהתאם, החל ממועד זה נדרשים גופים אלו בדיווח שוטף לרשות של מספרי חשבונות מוצפנים, המאפשרים זיהוי שמי של פעילות המסחר המתבצעת על ידם )להלן: "מספרים מוצפנים" ו"דיווח אודות מספרים מוצפנים"( )להלן:

"דרישת המידע הראשונית"(

1.בנובמבר 2010 וביולי 2011 פורסמו חוזרים בנושא אשר במסגרתם הובאו הבהרות שונות, בין היתר,בנוגע לאופן מסירת המידע הנדרש באמצעות טופסי המגנ"א )להלן: "החוזרים"(

המספרים המוצפנים הינם כלי חיוני לצורכי פיקוח שוטף של הרשות על פעילות מנהלי קרנות הנאמנות וחברות לניהול תיקים במסחר, ועמידתן בהוראות חוק הקרנות וחוק הייעוץ, בהתאמה.לצורך פיקוח אפקטיבי, כאמור, נדרש דיווח שוטף של המספרים המוצפנים כך שבכל עת יהיו בידי הרשות נתונים מעודכנים.לאור חשיבות הדיווח על אודות המספרים המוצפנים לצורכי פיקוח ושמירה על עניינם של בעלי יחידות ולקוחות החברות לניהול תיקים ועל רקע מקרים שונים בהם לא הועבר הדיווח לרשות כנדרש, מוצע לקבוע הוראה זו, אשר תחליף את דרישת המידע הראשונית והחוזרים השונים שיצאו בעקבותיה, ותעגן את חובת הגילוי בהוראה מכוח סעיפים 97)ב( לחוק הקרנות ו – 28)ב( לחוק הייעוץ, באופן בהיר ומפורט יותר. ההוראה מתייחסת באופן מקיף יותר לנתונים הנדרשים לדיווח, למועד דיווחם, לאופן דיווחם, עדכונם השוטף ולפעולות הנדרשות להבטחת העברת המידע הנדרש.

יצוין, כי הגילוי הנדרש בהתאם להוראה זו הינו, בין היתר, פועל יוצא של תובנות שעלו נוכח הניסיון שנצבר במהלך תקופת יישום דרישת המידע הראשונית והחוזרים.

דרישה למנהלי קרנות נאמנות ולחברות לניהול תיקי השקעות בדבר מסירת מידע לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום 1.12.2008 )לינק(.

חוזר למנהלי קרנות נאמנות, מנפיקי מוצרי מדדים וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות – הבהרות בדבר אופן מסירת מידע לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב באמצעות טפסי המגנ"א מיום 10.11.2010 )לינק( וחוזר למנהלי קרנות נאמנות, מנפיקי מוצרי מדדים וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בדבר דגשים לדרישת מסירת המידע לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .

ההוראה:
1. בהוראה זו -

"מנהל קרן" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

"חברה לניהול תיקים" – חברה בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות כמשמעותה בחוק

הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

"מספרים מוצפנים" – מספרים מוצפנים של חשבונות, בני 11 תווים, שניתנו לחשבונות על ידי חברי הבורסה בהם הם מתנהלים, ואשר משמשים את הרשות לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

2. מנהל קרן ידווח לרשות על אודות המספרים המוצפנים של החשבונות הבאים:

א. חשבונות הקרנות שבניהול מנהל הקרן;

ב. חשבונות מפצלים שבשימוש מנהל הקרן, לרבות כל חשבון מרכז אחר באמצעותו

מתבצעת פעילות בניירות ערך עבור הקרנות;

ג. חשבונות הנוסטרו של מנהל הקרן.

3. חברה לניהול תיקים תדווח לרשות על אודות המספרים המוצפנים של החשבונות הבאים:

א. חשבונות מפצלים שבשימושה ולרבות כל חשבון מרכז אחר באמצעותו מתבצעת פעילות בניירות ערך עבור התיקים המנוהלים;

ב. חשבונות הנוסטרו של החברה.

4. מנהל קרן וחברה לניהול תיקים יעדכנו באופן שוטף את המספרים המוצפנים של כל חשבון מהחשבונות המפורטים בסעיף 2 ו-3, לפי העניין )להלן: "החשבון"(, כמפורט להלן:

א. דיווח על אודות הוספת מספרים מוצפנים יוגש עד לתום יום העסקים הראשון לאחר ביצוע פעולה ראשונה בניירות ערך בחשבון ויצוין במסגרתו התאריך בו החלה פעילות בניירות ערך בחשבון.

ב. דיווח על אודות הסרת מספר מוצפן יוגש עד לתום יום העסקים הראשון לאחר סגירת החשבון, שינוי ייעודו או שינוי מספרו, ויצוין במסגרתו התאריך בו נסגר החשבון, שונה ייעודו או שונה המספר המוצפן. על אף האמור, דיווח אודות הסרת מספר מוצפן במקרה של קרן שאינה פעילה עקב מיזוג או פירוק, יוגש עד לתום 5 ימי עסקים ממועד סגירת החשבון.

ג. שינוי מספר מוצפן יעשה בדרך של שני דיווחים נפרדים – דיווח על אודות הסרת מספר מוצפן כמפורט בסעיף ב' ודיווח על אודות הוספת מספר מוצפן )עם תאריך התחלת הפעילות בניירות ערך בחשבון(, כמפורט בסעיף א'.

במקרה שהמספר שנמסר על ידי חבר הבורסה ארוך יותר יש להסיר מהמספר את התווים הימניים כדי לקצרו ל 11 תווים. במקרה שהמספר שנמסר על ידי חבר הבורסה קצר יותר יש להוסיף אפסים משמאל להשלמת המספר ל-11 תווים.

הכוונה היא לשינוי ייעוד כך שהחשבון לא ישמש יותר לצורכי פעילות בניירות ערך.

5. על אף האמור בסעיף 4 לעיל, מנהל קרן חדש וחברה חדשה לניהול תיקים יגישו את הדיווחים בהתאם לסעיפים 2 ו- 3 להוראה זו עד לא יאוחר מחלוף 30 יום ממועד תחילת הפעילות בניירות ערך בחשבון.

6. דיווח כאמור בסעיפים 2-4 לעיל יוגש באמצעות טופסי המגנ"א ק-209 ומ-209, לפי העניין, או כל טופס שיחליף אותם.

7. מנהל קרן וחברה לניהול תיקים יקבעו נהלים שיבטיחו קיום הוראה זו תוך מזעור החשש לטעויות ועל הנהלים יחולו הוראות הדין הרלוונטיות בעניין חובת עריכת נהלים, לפי העניין.

תחילה

תחילתה של הוראה זו עם פרסומה באתר הרשות. חשבונות שדווחו עד למועד כניסתה לתוקף של הוראה זו, יראו אותם כאילו דווחו מכח ההוראה ואין צורך לדווחם בשנית. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x