Standard and Poor’s Maalot בתחזית יציבה של בנק הפועלים

אך הדבר יכול להשתנות בהתאם למחירי הנדל"ןוהריבית במשק

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/11/2015

דירוג המנפיק 

חוזקות 

  • מעמד עסקי מוביל בישראל, קווי עסקים ומקורות הכנסה מגוונים המאפשרים התמודדות טובה עם אתגרים ענפיים.

  • בסיס מפקידים מקומי רחב התומך ביחסי מימון ונזילות טובים.

  • חשיבות מערכתית גבוהה המשתקפת להערכתנו בסבירות גבוהה למדי לתמיכה ממשלתית חריגה במידת הצורך.

חולשות

  • ריכוזיות אשראי גבוהה בתיק העסקי, אך הולכת ופוחתת, וכן חשיפה גבוהה לענף הנדל"ן המקומי.

  • ריכוזיות גיאוגרפית גבוהה.

  • אפשרויות צמיחה וקיבולת רווחים מוגבלות.

תחזית: יציבה

תחזית הדירוג היציבה של Standard and Poor’s Maalot לבנק הפועלים בע"מ משקפת את הערכתנו שהפרופיל העסקי והפיננסי של הבנק יישארו ללא שינוי ניכר ב-24-18 החודשים הקרובים. התדרדרות משמעותית בכלכלה הישראלית, ובמיוחד במגזר הנדל"ן, תפעיל לחץ שלילי על הדירוג של בנק הפועלים. התדרדרות כזו עלולה להתפרץ כתוצאה מלחצים כלכליים עולמיים או מהסלמה ניכרת במתיחות הגיאופוליטית האזורית, ולשחוק את בסיס ההון של הבנק. נשקול פעולת דירוג שלילית אם גורמים אלה יובילו לירידה של יחס ההון מותאם הסיכון )RAC( של הבנק לפני התאמות אל מתחת ל-%7. בנוסף, בהתחשב בריכוזיות האשראי הגבוהה )גם אם הולכת ופוחתת( של הבנק, לחץ פיננסי על כמה מהלווים הגדולים שלו עשוי לפגוע באיכות הנכסים של הבנק, ולהוביל גם כן לפעולת דירוג שלילית.

בנוסף, אנו עשויים לנקוט בפעולת דירוג שלילית אם חקיקה או רגולציה כדוגמת האפשרות למכירה כפויה של חברת כרטיסי האשראי ישחקו משמעותית את מעמדו העסקי של הבנק.

שיקולים עיקריים לדרוג

הדירוג של בנק הפועלים משקף את הערכתנו לענף הבנקאות הישראלי בפרספקטיבה גלובלית ) BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment( המדורגת בדרגה 4 )בסולם של 10-1, כאשר 1 משקף את הסיכון הנמוך ביותר(. בנוסף, דירוג הבנק משקף את מעמדו העסקי ה"חזק", הון ורווחיות "הולמים", פרופיל סיכון "הולם", מימון "ממוצע" ומבנה נזילות "הולם", כפי שמונחים אלו מוגדרים על ידי המתודולוגיה שלנו. הדירוג של בנק הפועלים כולל תמיכת מדינה לאור הערכתנו את חשיבותו המערכתית של הבנק כ"גבוהה" ואת המדיניות ה"תומכת" של הממשלה במערכת הפיננסית המקומית בעת הצורך.

הערכת סיכון התעשייה הבנקאית נותר יציב

מתודולוגיית הדירוג של S&P למוסדות בנקאיים מתבססת על BICRA כעוגן לדירוג הבנק. דירוג ה-BICRA למערכת הבנקאות הישראלית הנו 4. ציון BICRA מסתמך על הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענף. אנו רואים את האינדיקטורים הכלכליים של ישראל כתומכים במגזר הבנקאי, עם עמידות נאותה וללא כוחות מהותיים של חוסר שיווי משקל. עם זאת, המצב עשוי להתדרדר במהירות בהתחשב במצב הביטחוני. אנו מאמינים שסיכון האשראי במשק הוא בינוני, וזאת בשל ריכוזיות לווים משמעותית, הגם שזו ירדה מעט, ובשל חשיפה גדולה לנדל"ן. בכל הקשור לסיכוני הענף, לסקטור הבנקאות בישראל מסגרת מוסדית הולמת שנתמכת בבסיס
גדול ויציב של פיקדונות ליבה קמעונאיים. אנו צופים כי רמת התחרות בענף תישאר גבוהה תוך המשך נוכחות מוגברת מצד גורמים חוץ-בנקאיים הפועלים בעיקר בתחום מימון החברות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x