אמדוקס מדווחת על הכנסות שיא של 927 מיליון דולר ארה"ב ברבעון

הדיבידנד הרבעוני במזומן יגדל מ-0.17 דולר ארה"ב ל-0.195 דולר ארהב למניה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/11/2015

 צופה גידול של 6.0%-2.0% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין ו- 5.0%-1.0% בהכנסות המדווחות בשנת הכספים 2016 בהשוואה לשנת הכספים 2015
הדיבידנד הרבעוני במזומן יגדל מ-0.17 דולר ארה"ב ל-0.195 דולר ארה"ב למניה, בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה השנתית בפברואר 2016

דגשים מרכזיים:

  • הכנסות הרבעון הרביעי של שנת הכספים הסתכמו ב-927 מיליון דולר ארה"ב, בטווח תחזית החברה של 955-915 מיליון דולר ארה"ב. ההכנסות היו גבוהות במקצת ממרכז טווח התחזית, בנטרול תנודות בשערי חליפין. לתנודות בשערי החליפין הייתה השפעה שלילית על ההכנסות בסך של כ-9 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2015.

  • ברבעון הרביעי של שנת הכספים, הרווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, עלויות ארגון מחדש חד פעמיות הקשורות לרכישת נכסי ה-BSS של קומברס והוצאות תגמול מבוסס הון (equity-based compensation), נטו לאחר השפעת המס, הסתכם ב-0.84 דולר ארה"ב, בקצה העליון של טווח תחזית החברה של 0.85-0.79 דולר ארה"ב למניה.

  • הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת הכספים, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), הסתכם ב-157 מיליון דולר ארה"ב; שיעור הרווח התפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP-(non עמד על 16.9%. הרווח התפעולי על-פי GAAP U.S. הסתכם ב-110 מיליון דולר ארה"ב. 

  • הרווח המדולל למניה, על פי GAAP U.S., ברבעון הרביעי של שנת הכספים הסתכם ב-0.59 דולר ארה"ב, בקצה העליון של טווח תחזית החברה של 0.59-0.49 דולר ארה"ב למניה.

  • תזרים מזומנים חופשי חזק של 180 מיליון דולר ארה"ב ברבעון הרביעי של שנת הכספים.

  • במהלך הרבעון הרביעי של שנת הכספים ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 182 מיליון דולר ארה"ב.

  • צבר ההזמנות לשנים-עשר החודשים הבאים בסוף הרבעון הרביעי של שנת הכספים הסתכם ב-3.08 מיליארד דולר ארה"ב, גבוה ב-70 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לסוף הרבעון השלישי של שנת הכספים 2015.

  • דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד רבעוני במזומן בסך של 0.17 דולר ארה"ב למניה, אשר ישולם ב-15 בינואר, 2016, ובנוסף, בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה השנתית שתתקיים בפברואר 2016, הגדלה של הדיבידנד הרבעוני במזומן, אשר צפוי להיות משולם באפריל 2016, ל-0.195 דולר ארה"ב למניה.

  • תחזית לרבעון הראשון של שנת הכספים 2016: צפי הכנסות של כ-945-905 מיליון דולר ארה"ב. רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של כ-0.88-0.82 דולר ארה"ב, המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, וכ-0.10-0.09 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון, נטו לאחר השפעת המס. הרווח המדולל למניה על פי U.S. GAAP צפוי להיות כ-0.67-0.59 דולר ארה"ב.
  • תחזית לשנת הכספים 2016: צפי לגידול של 6.0%-2.0% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין ו- 5.0%-1.0% בהכנסות המדווחות, כולל השפעה שלילית מתנודות בשערי חליפין של כ-1%, וגידול של 7.5%-3.5% לערך ברווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), לרבות השפעת הפעילות הצפויה של רכישה עצמית של מניות במהלך שנת הכספים.

סנט לואיס, מיזורי – 10 בנובמבר, 2015 – Amdocs Limited ((NASDAQ: DOX מדווחת היום על הכנסות של 926.8 מיליון דולר ארה"ב ברבעון הרביעי של שנת הכספים שהסתיים ב-30 בספטמבר 2015, גידול של 2.1% בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2015 וגידול של 2.9% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת הכספים כוללות השפעה שלילית מתנודות בשערי חליפין של כ-9 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2015. 

הרווח הנקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), הסתכם ב-130.4 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.84 דולר ארה"ב, בהשוואה לרווח נקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 124.3 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.78 דולר ארה"ב, ברבעון הרביעי אשתקד. הרווח הנקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2015, מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, עלויות ארגון מחדש חד פעמיות הקשורות לרכישת נכסי ה-BSS של קומברס והוצאות תגמול מבוסס הון בסך 39.2 מיליון דולר ארה"ב, נטו לאחר השפעת המס, וברבעון הרביעי של שנת הכספים 2014 מחושב בניכוי הפחתות אלו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בשווי הוגן של התחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון בסך 23.8 מיליון דולר ארה"ב, נטו לאחר השפעת המס. 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2015, על פי U.S. GAAP, הסתכם ב-91.1 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.59 דולר ארה"ב, לעומת רווח נקי על פי U.S. GAAP, של 100.5 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.63 דולר ארה"ב, ברבעון הרביעי אשתקד.

"סיימנו את שנת הכספים 2015 עם רבעון איתן נוסף. ההכנסות היו גבוהות במקצת ממרכז טווח התחזית, לאחר נטרול ההשפעה השלילית של התנודות בשערי החליפין, והרבעון כלל תרומת שיא נוספת משווקי שאר העולם (Rest of the World) של החברה, בהם השגנו צמיחה של 27% בשנה כולה. כפי שצפינו בעבר, אי-ודאות הנובעת ממיזוגים של לקוחות המשיכה להשפיע על ביצועינו בצפון אמריקה, אך אנו ממשיכים להיות ממוקדים ביצירת ערך עבור לקוחותינו, תוך הקפדה על ביצועים תפעוליים קפדניים בתחומים השונים של פעילותנו העסקית. בנוסף, תזרים המזומנים החופשי שלנו היה חזק ועמדנו במחויבותנו להאצת פעילות הרכישה העצמית של מניות החברה ברבעון הרביעי של שנת הכספים. באופן כולל, הבאנו לצמיחה ברווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים, של 7% בשנת הכספים 2015, בהתאם לקצה העליון של התחזית שפרסמנו בתחילת השנה," אמר אלי גלמן, נשיא ומנכ"ל Amdocs Management Limited.

גלמן הוסיף, "שיעור הזכיות שלנו בשנת הכספים 2015 היה חזק בכל האזורים, לרבות מספר זכיות חדשות ומשמעותיות ברבעון הרביעי. אנו שמחים להודיע היום כי Vodafone UK בחרה באמדוקס לפרויקט משמעותי לטרנספורמציה של מערכותיה לתמיכה עסקית ותפעולית בפעילותה בתחום הלקוחות הארגוניים (enterprise), במסגרת הסכם שירותים מנוהלים ארבע-שנתי. בנוסף, KT Corporation בקוריאה בחרה באמדוקס  במסגרת הסכם שירותים רב שנתי, לפרויקט טרנספורמציה אסטרטגי לקונסולידציה ומודרניזציה של פעילות החיוב של החברה על פני כל תחומי ה-quad-play שלה, ו-Singtel בחרה באמדוקס לפרויקט טרנספורמציה בתחום הדיגיטל במסגרתו תספק אמדוקס ל-Singtel פלטפורמה חדשה לשירות עצמי ורכישות באינטרנט לשווקיה המרכזיים, סינגפור ואוסטרליה. לסיום, בצפון אמריקה הארכנו את הסכם השירותים המנוהלים שלנו עם Bell Canada בחמש שנים עד סוף 2022, וחתמנו על הסכם חדש עם Rogers Communications למתן שירותים עבור תחומי פעילות עסקית מרובים לשלוש שנים עד סוף 2018."

גלמן סיים באומרו, "במבט לשנת הכספים 2016, אנו צופים לספק צמיחה של 7.5%-3.5% ברווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים. תחזית זו מביאה בחשבון סיכונים ואי-וודאויות רבים ברמת המאקרו וכן כאלה הספציפיים לתעשייה, לרבות אי-וודאויות לגבי תוכניות התקציב של AT&T, אם כי איננו יכולים לחזות את כל התוצאות האפשריות. בנוסף, אנו שמחים להכריז שדירקטוריון החברה אישר את הגדלת הדיבידנד הרבעוני המשולם במזומן זו השנה השלישית ברציפות, לשיעור חדש של 0.195 דולר ארה"ב למניה. החלטה זו מאשררת את מחויבותנו להשאת הערך לבעלי המניות בטווח הרחוק ותגלם שיפור של קרוב ל-15% בהשוואה לשיעור הדיבידנד הנוכחי, אם תאושר על ידי בעלי המניות באסיפה השנתית שתתקיים בפברואר 2016."

דיון בתוצאות הפיננסיות לרבעון הרביעי של שנת הכספים

תזרים המזומנים החופשי ברבעון הסתכם ב-180 מיליון דולר ארה"ב, והוא מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 207 מיליון דולר ארה"ב, בניכוי השקעות הוניות נטו ואחרות בסך של 27 מיליון דולר ארה"ב. 

צבר ההזמנות לשנים-עשר החודשים הבאים, הכולל הכנסות צפויות מחוזים, הכנסות צפויות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים, מכתבי הצהרת כוונות, שירותי תחזוקה ושירותי תמיכה שוטפת צפויים, הסתכם ב-3.08 מיליארד דולר ארה"ב בסוף הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2015, גידול של 70 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לסוף הרבעון השלישי של שנת הכספים.

תוצאות שנת הכספים 2015

בשנת הכספים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2015, גדלו ההכנסות ב-2.2% ל-3.6 מיליארד דולר ארה"ב. הרווח הנקי לשנת הכספים 2015, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), הסתכם ב-529.7 מיליון דולר ארה"ב או רווח מדולל למניה של 3.38 דולר ארה"ב (המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, עלויות ארגון מחדש חד פעמיות הקשורות לרכישת נכסי ה-BSS של קומברס, שינויים בשווי הוגן של התחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון בסך 83.5 מיליון דולר ארה"ב, נטו לאחר השפעת המס), בהשוואה לרווח נקי שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) של 509.6 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 3.16 דולר ארה"ב בשנת הכספים 2014 (המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בשווי הוגן של התחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון  בסך 87.5 מיליון דולר ארה"ב, נטו לאחר השפעת המס). הרווח הנקי של החברה על פיU.S. GAAP  בשנת הכספים 2015 הסתכם ב-446.2 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 2.85 דולר ארה"ב, לעומת רווח נקי על פי U.S. GAAP של 422.1 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 2.62 דולר ארה"ב בשנת הכספים 2014.

תחזית פיננסית

אמדוקס צופה כי ההכנסות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2016 יסתכמו בכ-945-905 מיליון דולר ארה"ב. תחזית זו מביאה בחשבון את ציפיותינו לגבי סיכונים ברמת המאקרו וכן כאלה הספציפיים לתעשייה, ואי-וודאויות שונות הנובעות ממיזוגים קיימים ופוטנציאליים של לקוחות בצפון אמריקה. עם זאת אנו מזכירים, כי אין ביכולתנו לחזות את כל התוצאות האפשריות.

אמדוקס צופה כי הרווח המדולל למניה ברבעון הראשון, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), יהיה בטווח של 0.88-0.82 דולר ארה"ב, מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, וכ-0.10-0.09 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון, נטו לאחר השפעת המס. אמדוקס מעריכה כי ברבעון הראשון, הרווח המדולל למניה, על פי U.S. GAAP , יהיה בטווח של 0.67-0.59 דולר ארה"ב.

תוכנית לחלוקת דיבידנד רבעוני

ב- 10 בנובמבר, 2015, אישר דירקטוריון החברה את תשלום הדיבידנד הרבעוני הבא בסך של 0.17 דולר ארה"ב למניה, וקבע כי ה- 31 בדצמבר, 2015, הינו היום הקובע לצורך הזכאות לדיבידנד, אשר ישולם ב-15 בינואר, 2016. כמו כן אישר דירקטוריון החברה את הגדלת הדיבידנד הרבעוני במזומן ל-0.195 דולר ארה"ב למניה, אשר צפוי להיות משולם באפריל 2016, בכפוף לאישור ההגדלה על-ידי בעלי המניות באסיפה הכללית השנתית שתתקיים בפברואר 2016.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x