FUNDER לפני כולם>>תשואות גמל פנסיה והשתלמות של אלטשולר שחם 

 

 
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2015


שם הקופה

בנק מתפעל

נכסים ל-31.10.2015-נטו באלפי ש"ח

תשואה מצטברת לתקופה:  1.2010 - 10.2015

תשואה לחודש אוקטובר 2015                           

תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2015

אלטשולר שחם גמל  כללי

לאומי

9,360,613

54.93%

3.13%

3.85%

אלטשולר שחם השתלמות  כללי

לאומי

11,345,565

53.22%

3.12%

3.74%

אלטשולר שחם גמל מסלול גולד

לאומי

1,120,078

55.78%

3.79%

4.78%

אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד

לאומי

1,455,461

53.50%

3.74%

4.52%

אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי

לאומי

4,826,795

49.79%

1.87%

2.80%

אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי

לאומי

5,728,146

48.57%

1.85%

2.67%

פנסיה מקיפה

לאומי

510,441

53.90%

2.82%

4.41%

פנסיה כללית

לאומי

27,845

48.86%

2.97%

3.49%הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.x