FUNDER לפני כולם >>> תשואות הגמל וההשתלמות של אי.בי.אי לחודש אוקטובר 2015

 

 
גרי קוטישטנוגרי קוטישטנו
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/11/2015

מס הכנסה
שם חשבון

תשואה חודשית 10.2015

תשואה מצטברת מתחילת השנה

תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים

תשואה לשנת 2014

תשואה שנתית מצטברת 36 ח' אחרונים 

תשואה שנתית מצטברת  60 ח' אחרונים 

סטיית תקן ממוצעת ל 60 ח' אחרונים 

היקף נכסים באלפי ₪

1198

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות

0.56

1.58

1.30

5.89

13.47

23.08

0.68

216,027

1199

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ועוד

1.15

1.86

1.89

6.80

15.93

23.42

0.80

359,687

1200

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול כללי

2.54

2.90

3.67

7.03

23.79

29.54

1.35

571,422

1201

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות

6.00

4.43

7.21

6.81

35.81

25.22

3.05

66,421

1442

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח מדינת ישראל

0.32

0.87

0.30

3.78

8.52

16.65

0.47

50,549

1543

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות בחו"ל

7.12

2.03

6.98

10.95

32.17

-

-

34,540

770

 אי.בי.אי גמל תגמולים כללי 

3.02

3.38

4.53

8.19

27.97

33.23

1.61

66,832

2256

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מחקה מדד S&P500

8.05

2.17

8.61

24.40

-

-

-

51,327

2263

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי

2.27

2.26

2.22

7.30

-

-

-

147,956

2262

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי

1.09

1.38

0.67

4.49

-

-

-

20,588

2255

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מחקה מדד ת"א 25 

5.53

7.17

10.11

10.63

-

-

-

23,137

1202

אי.בי.אי השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.56

1.52

1.23

5.84

13.16

22.34

0.66

228,902

1203

אי.בי.אי השתלמות מסלול אג"ח ועוד

1.18

1.84

1.85

6.90

15.83

23.13

0.79

282,100

1204

אי.בי.אי השתלמות מסלול כללי

2.55

2.76

3.55

6.99

22.83

28.10

1.30

623,690

1205

אי.בי.אי השתלמות מסלול מניות

6.02

4.68

7.38

6.58

35.21

23.87

3.06

76,197

1443

אי.בי.אי השתלמות מסלול אג"ח מדינת ישראל

0.32

0.82

0.24

3.66

8.34

16.35

0.47

59,206

1544

אי.בי.אי השתלמות מסלול מניות בחו"ל

7.39

2.40

7.76

11.23

33.34

-

-

29,751

2265

אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד S&P500

7.88

2.38

8.99

24.76

-

-

-

50,152

2271

אי.בי.אי השתלמות מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי

2.26

2.05

1.90

7.08

-

-

-

111,136

2270

אי.בי.אי השתלמות מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי

1.03

1.33

0.78

4.45

-

-

-

13,069

2264

אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד ת"א 25 

5.47

7.65

10.71

9.72

-
- - 19,768

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.


x