FUNDER לפני כולם >>> תשואות הגמל וההשתלמות של מגדל לחודש אוקטובר 2015

 

 
שלמה אליהו שלמה אליהו
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/11/2015

  מספר קופה תשואה חודשית ל10/15 תשואה      מצטברת        1-10/15 תשואה מצטברת 11/14-10/15 תשואה מצטברת    11/2012-10/2015 (36 חודשים) תשואה מצטברת 11/2010-10/2015         (60 חודשים) היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.10.2015
קרנות השתלמות              

מגדל -השתלמות כללי

579

2.63%

2.43%

2.59%

18.78%

25.64%

11,324,240

מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות

1157

3.13%

2.52%

2.97%

19.04%

26.84%

688,615

מגדל השתלמות כללי עד10% מניות 

599

1.16%

1.84%

1.19%

11.30%

20.90%

213,329

מגדל השתלמות אג"ח

199

0.79%

2.05%

0.59%

11.27%

21.37%

272,840

מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי

865

0.93%

2.16%

1.26%

10.68%

20.73%

397,631

מגדל  השתלמות צמוד מדד

866

0.83%

1.20%

-0.51%

7.96%

17.02%

61,692

מגדל השתלמות שקלי קצר

864

0.00%

0.15%

0.16%

3.24%

9.80%

211,754

מגדל השתלמות מנייתי

869

6.01%

4.05%

6.10%

33.14%

20.87%

124,338

מגדל  השתלמות הכשר הלכתי

2048

2.72%

1.69%

1.64%

 

 

31,482

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים כללי

744

2.59%

2.16%

2.55%

19.30%

26.69%

1,437,461

מגדל לתגמולים ביג כללי לפחות 30% מניות

1156

3.03%

1.79%

2.05%

18.97%

27.30%

167,641

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלתי

859

0.87%

2.06%

1.16%

10.67%

20.64%

140,817

מגדל  לתגמולים צמוד מדד

860

0.86%

1.32%

-0.42%

8.44%

17.85%

36,434

מגדל  לתגמולים שקלי קצר

858

0.00%

0.14%

0.15%

3.24%

9.77%

46,872

מגדל לתגמולים מנייתי

863

5.96%

5.57%

8.66%

37.06%

25.02%

22,575

מגדל לתגמולים עד 10% מניות

8012

1.28%

1.12%

0.30%

 

 

27,121

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל- מרכזית לפיצויים

745

2.32%

2.30%

2.32%

18.07%

27.00%

190,366

מקפת דמי מחלה

1161

2.50%

2.32%

2.54%

18.07%

23.65%

37,319

מקפת תקציבית

1304

1.35%

1.72%

1.25%

10.97%

18.49%

30,190


תשואות מגדל עמיתים

 
    תשואה נומינלית ברוטו מצטברת       היקף נכסים  מצטבר
    אוק-15 12 חודשים אחרונים 3 שנים אחרונות 5 שנים אחרונות באלפי ₪ מתחילת שנה
מס קופה פוליסות משתתפות ברווחים             
17010 מגדל קרן ח' 1.83% 2.44% 16.36% 27.02%        29,214 2.68%
17011 מגדל קרן ט' 1.89% 2.39% 18.25% 29.69%    2,136,095 2.57%
17012 מגדל קרן י' 2.67% 3.71% 24.93% 34.93%  54,921,288 3.20%
מס קופה תאור המסלול            
17013 מסלול השקעות כללי 1 2.87% 2.72% 22.34% 29.41% 19,377,890 2.52%
68 מגדל- אג"ח ופקדונות (100%) 0.61% 1.11% 9.66% 18.90%       813,125 1.75%
69 מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 80%) 1.13% 1.58% 12.81% 22.05%    2,255,108 2.15%
70 מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 65%) 1.59% 2.23% 15.84% 23.95%    1,384,971 2.40%
74 מגדל-כללי 2 2.13% 2.95% 18.56% 26.89%       873,937 2.64%
75 מגדל-כללי 3 3.50% 5.05% 25.68% 30.20%       402,007 3.45%
76 מגדל-מנייתי 5.44% 6.92% 32.16% 33.75%       656,897 3.98%
185 מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי 3.10% 2.01% 17.63% 23.77%       170,473 2.23%
                                                                                                                                                                                                                                                                                


תשואות מגדל מקפת

  מספר קופה תשואה לחודש 10/15 תשואה מצטברת  1-10/2015

תשואה מצטברת   11/2014-10/2015  

תשואה מצטברת ב 36 חודשים 11/2012-10/2015

  תשואה מצטברת ב60    חודשים  11/2010-10/2015   

היקף נכסים מנוהלים (באלפי שח) נכון ל-31.10.2015

סטית התקן  חודשית ל 5 שנים אחרונות

מקפת אישית

162

2.46%

2.94%

3.64%

22.46%

34.28%

47,201,815

1.13%

מקפת משלימה

659

2.68%

2.24%

2.08%

18.06%

25.08%

601,769

1.25%


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x