ועדת האכיפה המנהלית הטילה 400 אלף ₪ על חברת ג`רוסלם השקעות בטכנולוגיות

עיצומים כספיים הוטלו גם על בעל השליטה ונושא משרה לשעבר בגין דווח מיידי מטעה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/11/2015

ועדת האכיפה הטילה על חברת ג'רוסלם, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל לשעבר עיצומים כספיים ומניעת כהונה כנושא משרה בכירה בגופים מפוקחים בגין הכללת פרט מטעה בדיווח ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב רו"ח אייל נייגר ועו"ד רוני טלמור, נתנו ביום 17 בספטמבר 2015 את החלטתם בתיק מנהלי 4/14 רשות ניירות ערך נ' ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ ואח'. 

תיק זה נחקר בבירור מנהלי על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. כתב הטענות המנהלי הוגש באמצעות מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית,  עו"ד אילנה מודעי. בסיומו של הליך מנהלי מלא, מותב הוועדה הכריע כי המשיבים - חברת ג'רוסלם השקעות, שמואל הכהן, יו"ר דירקטוריון ובעל שליטה בתקופה הרלוונטית וצביקה בן פורת, מנכ"ל ובעל שליטה בתקופה הרלוונטית, אחראים להכללת פרט מטעה בדוח המיידי שפרסמה החברה. המותב סבר כי המשיבים אינם אחראים להפרת דיווח נוספת מוקדמת יותר, שיוחסה להם.

החלטה זו מתפרסמת כעת בחלוף 60 יום הנדרשים בחוק ניירות ערך ממועד מתן ההחלטה ועד לפרסומה.

תמצית העובדות
חברת ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ הינה חברה ציבורית שבתקופה הרלוונטית הייתה שלד בורסאי (בשמה הקודם, דניאל ב.ש. אחזקות בע"מ) ונסחרה ברשימת השימור. ביום 3.6.13 דיווחה דניאל החזקות בדיווח מיידי על השלמת עסקת מיזוג שבמסגרתה העבירה ג׳רוסלם (שהייתה חברה פרטית עובר למיזוג) את פעילותה לדניאל החזקות והתמזגה לתוכה. לפי עסקת המיזוג הסבוכה רכשו בעלי המניות בג׳רוסלם, שמואל הכהן וצביקה בן פורת ובעלי מניות נוספים בה, את השליטה בדניאל החזקות בדרך של הקצאת מניות של דניאל החזקות להם, במקביל להעברת מניותיהם בג׳רוסלם לדניאל החזקות. במסגרת העסקה נרכשו גם מניות בעלי השליטה הקודמים בדניאל, גלי ליברמן, איתן אלדר ורועי גיל, על ידי הכהן במסגרת העברת השליטה תמורת 2 מיליון ש״ח. כך שלאחר המיזוג, שמואל הכהן וצביקה בן פורת היו בעלי השליטה בחברה הציבורית דניאל החזקות, ששינתה מאוחר יותר את שמה לג'רוסלם וזו החזיקה בג'רוסלם הפרטית בבעלות מלאה.

שוויה של ג'רוסלם לצורך המיזוג הוערך בסך של 30.7 מיליון ₪, על בסיס הערכת שווי. הערכת השווי התבססה על שוויין של חברות פורטפוליו שהיו בבעלות חברת בת של ג'רוסלם המתמזגת והיו אמורות לעבור לבעלותה של ג'רוסלם, על פי הסכמי משנה, בו זמנית עם השלמת עסקת המיזוג. כך שהמניות הללו היוו את נכסיה של ג'רוסלם ובסיס להערכת השווי שלה ועם תום המיזוג היו צריכות להיות בידיה .

בדיווח המיידי שניתן על השלמת העסקה דיווחה החברה כי התקיימו התנאים המתלים לבצוע העסקה וכן בדוח מיידי נוסף באותו יום, דוח הקצאה, דיווחה החברה כי התמורה בעסקה נתקבלה במלואה. בפועל, בניגוד למוצהר בחוזה ובדוח העסקה, מניותיהן של 3 חברות פורטפוליו לא הועברו לג׳רוסלם. שווי הנכסים שלא הועברו היה במצטבר כ 10 מיליון ש״ח, שליש מן השווי המוצהר של ג'רוסלם בהערכת השווי. לו היה מידע זה נודע מבעוד מועד, לא הייתה הבורסה מסכימה להחזיר את החברה למסחר ברשימה הראשית, כיוון שלפי חישוב הבורסה, השווי המינימלי אליו הייתה צריכה החברה להגיע כדי לחזור ולהיסחר היה כ 27.7 מיליון ש״ח. 

על הדוחות המיידיים בגין השלמת העסקה היו חתומים בעלי השליטה הקודמים - גלי ליברמן ורועי גיל, בפעולה האחרונה שבצעו כנושאי המשרה הקודמים, כאשר מיד לאחר הדיווח הם התפטרו מתפקידיהם. הדיווחים נשענו על מידע שהעבירו להם בעלי השליטה החדשים - הכהן ובן פורת, שלפי החוזה נתנו הצהרה מטעמם ביום המיזוג כי לא חלו שינויים במוצהר בחוזה ובמתאר ואישרו לבעלי השליטה הקודמים להוציא את הדיווחים . 

ביום 10.7.13 פרסמה החברה, בשמה הקודם עדיין כדניאל החזקות, דוח מתקן בו דווחה כי על אף הדיווחים מה - 3.6.13, טרם הועברו במועד הדיווח המתקן מניות של שתי חברות פורטפוליו לחזקתה של ג'רוסלם, כפי שהיה מצופה שיקרה עובר להשלמת העסקה. בדוח זה לא גילתה החברה שגם מניות חברה נוספת, נדל"ן קום, לא הועברו עדיין לחזקת ג'רוסלם כמובטח בחוזה. למעשה הועברו המניות רק מספר ימים לאחר הדוח המתקן, אך פעילות נדלן קום לא הועברה לג׳רוסלם עד היום. על הדו"ח המתקן חתמו הכהן ובן פורת שבעת הזו כבר מונו לתפקידיהם כנושאי משרה בחברה הציבורית. 

החלטת ועדת האכיפה המנהלית
המותב הטיל על חברת ג'רוסלם, הכהן ובן פורת אחריות להפרה אחת של הכללת פרט מטעה בדיווח, בנוגע לדיווח המתקן לדוח על השלמת עסקת מיזוג מיום 10.7.13. המותב פטר מאחריות את שלושת המשיבים הנ"ל מן ההפרה הראשונה אודות דווחים ביחס להשלמת העסקה.

על החברה הושתו 400,000 ש״ח קנס, סכום דומה על תנאי וכן חובה לערוך תכנית אכיפה פנימית תוך שנה. על שמואל הכהן הושתו 150,000 ש״ח קנס, סכום דומה על תנאי עם שנה וכן סנקציה של מניעת כהונת נושא משרה בכירה על תנאי למשך שנה . על צביקה בן פורת הושתו 100,000 ש״ח קנס, סכום דומה על תנאי עם 9 חודשים מניעת כהונה על תנאי.

בנוגע לדיווח על השלמת העסקה - מותב הוועדה המנהלית סבר כי אמנם הדיווחים המיידים על השלמת עסקת המיזוג ב - 3.6.13 כללו פרטים מטעים מהותיים, אך פטר מאחריות את הכהן בן פורת וכן את החברה מטעמים של אכיפה בררנית. הפרטים המטעים בדיווחים היו מהותיים שכן העדרם של הנכסים (מניות שלושת חברות הפורטפוליו) הינה עובדה מהותית כיון שהיא משליכה על שווי חברת ג'רוסלם, וכנגזר מכך על נכונות יחס החלפת המניות בעסקת המיזוג וכן על האפשרות של ג'רוסלם לצאת מרשימת שימור הנשענת על חישוב המבוסס על שווי מינימלי של כ 28 מיליון ₪ שלא הושג בפועל בעת המיזוג עקב אי העברת הנכסים. לפיכך, הדיווח היה חסר ומטעה ויצר מצג שווא שהחברה עמדה בתנאי יציאה מרשימת השימור ולא היא. המותב הדגיש כי לא ייתכנו קיצורי דרך בכל הנוגע לחובות הדיווח החלות על החברה הציבורית בתהליך מכירתה כשלד בורסאי, שכן זה עדיין כפוף לדיני ניירות ערך וכללי הממשל התאגידי. 

המותב סבר כי יש לפטור את בעלי השליטה החדשים (הכהן ובן פורת) משני טעמים משולבים: האחד, כי סבר שקשה לראותם כמי ש"כללו" פרט מטעה ברשלנות (כמצוין בהפרה המנהלית) על אף מעורבותם בהכנת הדוח על ההקצאה, כיון שלא חתמו על הדיווחים המיידיים, ולא כיהנו כנושאי משרה באורח רשמי בעת הגשת הדיווחים ולא הוכח לטעמה של הוועדה כי כיהנו כנושאי משרה בפועל. הטעם השני, הינו כי המותב סבר כי נפל פגם בהתנהגות בעלי השליטה הקודמים שאישרו בחתימתם את נכונות הדיווחים וזאת מבלי לבדוק את המידע שקבלו מהמשיבים ומבלי לנקוט בכל האמצעי הסבירים להבטיח מהימנותו, זאת על אף שמדובר היה בעסקת מצגים, בכך התרשלו. היה על בעלי השליטה הקודמים שחתמו על הדיווחים במסגרת תפקידם כנושאי משרה לחקור במידע שהונח בפניהם, כדי להשתכנע כי אמנם הדוח שהגישו לא כלל פרט מטעה או חסר שהיה חשוב לציבור המשקיעים. לאור זאת, קבע המותב כי היה על הרשות לבחון גם את מידת האחריות של בעלי השליטה הקודמים בהפרות, שכן הנסיבות בתיק הזה הצדיקו ניהול הליכים כנגד בעלי השליטה הקודמים באותה מידה שהצדיקו ניהולם כנגד בעלי השליטה החדשים. בענייננו, היו שתי קבוצות של גורמים שהיו אחראיות לדווח על השלמת המיזוג ואי השוויון שנוצר מניהול ההליך רק כנגד בעלי השליטה החדשים, בנסיבות התיק, לא ניתן לריפוי ולכן יש לפטרם מאחריות, בנוגע לדיווח זה מטעמי אכיפה בררנית.

בנוגע לדיווח המתקן – המותב קבע כי המשיבים אחראים להפרת פרט מטעה בהקשר זה. הפרט החסר בנוגע לאי העברת מניות חברת נדלן קום הוא מהותי כי חברה זו נמנתה על הנכסים המהותיים של ג'רוסלם לפי הערכת השווי. המותב ציין כי הדיווח המתקן מעיד על המהותיות ראו המשיבים במידע על העברת חברות הפורטפוליו, שכן מצאו לנכון להוציא דוח מתקן בנושא זה. 

את חברת ג'רוסלים ולנהלי ייצג עו"ד אמיר שרף, ראש מחלקת שוק ההון במשרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x