מידרוג מאשרת הנפקת אגח של 220 מילון שח לקבוצת קליין

החברה עוסקת בנדל"ן בחול

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2015

מידרוג מודיעה על מתן דירוג A3.il(P) באופק יציב לסדרת אג"ח חדשה בסך של עד 220 מיליוני ₪ ע.נ. אותה תנפיק חברת  Klein International Group Limited (להלן: "החברה"). תמורת ההנפקה תשמש, בין היתר, לרכישת זכויות המיעוט בחלק מנכסי החברה, לרכישת נכסים חדשים ולפעילות השוטפת. בכוונת החברה לבצע גידור של תמורת ההנפקה השקלית אל מול השינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר. 

דירוג ההנפקה מותנה, Provisional-(P), כפוף להתקיימות נסיבות כמפורט בדוח להלן, למבנה ההנפקה, ייעוד השימוש בכספי ההנפקה ומתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 16/11/2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שתבוצע. כמו-כן, הדירוג הינו כפוף לאמור בתשקיף ההנפקה הידוע, נכון ליום פרסום הדוח, לפיו בעל השליטה התחייב להעביר לחברה את זכויותיו בתאגידים המפורטים בתשקיף.

פרופיל החברה

החברה הוקמה בשנת 2015 כחברה פרטית המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים (בהתאם לתשקיף ההנפקה, על החברה יחולו הוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל אך נסחרות בבורסה המקומית). בעל השליטה בחברה הינו מר ג'ייקוב קליין, המחזיק יחד עם בעלי זכויות נוספים (יתר בעלי הזכויות מלבד מר קליין  אינם מחזיקים מעל ל-5% מהזכויות ההוניות בחברה יחד) במניות החברה באמצעות Klein International LLC  המחזיקה במלוא (100%) הון המניות של החברה. קודם לרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ של אגרות החוב המוצעות לציבור על פי תשקיף החברה, בעלי השליטה וכן כמה שותפים יעבירו לחברה את אחזקותיהם בתאגידים המחזיקים בשרשור בנכסי נדל"ן מניב, הכוללים 22 נכסי נדל"ן מסחריים: 6 נכסים בניו יורק 14 נכסים בניו ג'רזי ו-2 פנסילבניה (כלפי אחד הנכסים בניו יורק נחתם חוזה רכישה  מותנה לאחר תאריך הדוחות הכספיים ). 

תיק הנכסים אשר מועבר לחברה מהווה את מרבית הנכסים של בעל השליטה (להלן: "קבוצת Klein" או "הקבוצה"). הקבוצה פועלת בהשקעות, ניהול ופיתוח של נכסי נדל"ן בארה"ב, בדגש על השקעות בתחום הנדל"ן המסחרי והשבחתו החל משנות ה-90. הקבוצה הוקמה על ידי מר קליין  והינה פעילה בחלקה המזרחי של ארה"ב ובפרט במדינות ניו יורק, ניו ג'רזי ופנסילבניה. 

לפי הסכם, שירותי הניהול בחברה יינתנו על ידי חברת הניהול בבעלות קבוצת Klein, ללא עלות לחברה (כפי שמצוין בתשקיף החברה), באמצעות בעלי השליטה ועובדי המטה של הקבוצה. שירותים אלו, כוללים, בין היתר: שירותי מנכ"לות ונושאי משרה אחרים, מחלקת כספים, שירותי משרד, תקשורת, מחשבים ומזכירות. יש לציין, כי הסכם שירותי הניהול איננו כולל את פעולות הניהול, האחזקה והתפעול של נכסי הנדל"ן של החברה, המבוצעות על ידי חברות פרטיות בבעלות בעלי השליטה בתמורה לדמי ניהול. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x