מגה אור החזקות >> מתן דירוג ilA להנפקת איגרות חוב מסדרה ד בהיקף של עד 50 מיליון ₪ ע.נ

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2015

Standard & Poor’s Maalot מודיעה בזאת על דירוג ‘ilA’ לאיגרות חוב בהיקף של עד 50 מיליון ₪ ע.נ., שיונפקו על ידי מגה אור החזקות בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ד'. התמורה מהנפקת איגרות החוב מיועדת בעיקר לצורכי השקעות.

לפרטים נוספים על דירוג מגה אור החזקות בע"מ, ראו דוח דירוג מיום 28 ביולי 2015. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x