אספן גרופ>>הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2015 טיפס הגיע ל23 מיליון שקל

 

 
גיא פרג יור דירקטוריון אספן גרופגיא פרג יור דירקטוריון אספן גרופ
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2015

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2015 טיפס בכ-160% לכ-23 מיליון שקל;ה-FFO  צמח ברבעון בכ-58% לכ-26 מיליון שקל 

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים עלו בכ-13.6% לכ- 146.5 מיליון שקל; הרווח הנקי בתשעת החודשים הסתכם בכ-33 מיליון שקל

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת טיפס בכ-28% לכ- 45 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2015
 
בקופת החברה יתרות נזילות בהיקף של כ-170 מיליון שקל אספן גרופ, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובעולם, וכן בתחום האנרגיה הסולארית- פירסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2015, ומציגה עלייה בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה.

גיא פרג, יו"ר החברה: "אנו שמחים לסכם את הרבעון השלישי של השנה, עם המשך מגמת הצמיחה בפעילות החברה בישראל ובחו"ל. אנו פועלים לאיתור הזדמנויות השקעה נוספות ולהבטחת צמיחתה ופיתוחה העסקי של החברה לשנים הבאות." 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ל- 50.6 מיליון שקל, גידול של כ-9.1% בהשוואה ל-46.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות מיוחס לשיפור במגזר הנדל"ן שהכנסותיו עלו בכ-10.8% לכ-40.5 מיליון שקל, לעומת כ-36.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי עמד על כ-38 מיליון שקל, גידול של כ-7.6% בהשוואה לכ-35.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.בשורת הרווח התפעולי רשמה אספן גרופ רווח רבעוני של כ-41.2 מיליון שקל, גידול של כ-18.7% אל מול רבעון מקביל אשתקד שבו נרשם רווח תפעולי של כ-34.7 מיליון שקל. חלק מהשיפור מיוחס לעלייה בסעיף רווח מהתאמת שווי הוגן לנדל"ן להשקעה שהסתכם ברבעון בכ-8.6 מיליון שקל. הרווח הנקי לרבעון עלה משמעותית לכ- 23 מיליון שקל (מתוכם 20.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-8.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO של החברה זינק בכ-57.8% ברבעון והסתכם בכ- 26 מיליון שקל (מתוכם 23.4 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות), לעומת FFO של כ- 16.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2014 (מתוכם 14.6 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות).

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ- 146.6 מיליון שקל, עלייה של 13.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז עמדו ההכנסות על כ-129 מיליון שקל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ- 33.3 מיליון שקל, עלייה של כ-16.6% בהשוואה לכ- 28.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתשעת החודשים הראשונים של 2015, נבע לחברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ- 45 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ- 35 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-28.5%. 

עם פרסום הדוחות דיווחה החברה על חלוקת דיבידנד רבעוני לבעלי המניות בהיקף של 4.5 מיליון שקל. 

דגשים מתוך מאזן החברה:
  • שווי הנדל"ן להשקעה הנמצא בידי החברה מסתכם בכ- 2 מיליארד שקל. 

  • נכון ליום 30 בספטמבר 2015 לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ- 170 מיליון שקל. 

  • הונה העצמי של אספן גרופ מסתכם לסך של כ-497 מיליון ₪.

אספן גרופ בע"מ פועלת בעיקר ברכישה, בהשכרה, השבחה ובניהול של נכסים מניבים הכוללים מבני תעשייה, מלאכה ולוגיסטיקה, משרדים, שירותים, מסחר וקניונים בישראל, בשוויץ, בגרמניה ובהולנד וכן בהקמה ורכישה של חוות סולאריות ומתקנים לייצור חשמל בישראל ובאיטליה, באמצעות צדדים שלישיים (EPC). כמו כן, הקבוצה מוכרת, מעת לעת, מבנים וקרקעות אשר בבעלותה. כיום בבעלות הקבוצה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל, בשטח כולל של כ- 372 אלף מ"ר, חלק החברה בשטח הכולל של הנכסים המניבים הינו כ- 345 אלף מ"ר, המושכרים לכ- 300 שוכרים בתפוסה של כ- 87%. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x