S&P מעלות מאשרת אגח של 125 מיליון שקל לגלובל כנפיים

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2015

Standard & Poor’s Maalot מודיעה בזאת על דירוג ‘-ilA’ לאיגרות חוב חדשות )סדרה ב'( בסך של עד 125 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי לובל כנפיים ליסינג בע"מ.

כספי ההנפקה מיועדים למימון עסקאות ליסינג ולצרכיה השוטפים של החברה.אישור זה מחליף את האישור שפורסם ב 11 לנובמבר 2015.

לפרטים נוספים על דירוג החברה, ראו דוח דירוג שפרסמנו ביום 10 בנובמבר, 2015.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x