אנלייט מציגה צמיחה משמעותית ברווח הנקי לרבעון שהסתכם לכ- 6 מיליון שקל

התקבולים ממכירת חשמל לתקופה של תשעה חודשים גדלו בכ-14% לכ- 97 מיליון שקל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2015

אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2015 ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015:

התקבולים ממכירת חשמל ברבעון השלישי הסתכמו לכ-44 מיליון ש"ח, לעומת כ-32 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התקבולים ממכירת חשמל לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 גדלו בכ- 14% והסתכמו בכ- 97 מיליון ₪ לעומת כ- 85 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  
הרווח לתקופה ברבעון השלישי לשנת 2015 הסתכם לסך של כ- 6 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לתקופה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 הסתכם בכ- 19 מיליון ש"ח לעומת כ- 37 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2015 הסתכמו בכ- 72 מיליון ש"ח לעומת כ- 56 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 הסתכמו בכ- 176 מיליון ש"ח לעומת 310 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות מהקמה תחת הסדרי זיכיון בסך של כ- 134 מיליון ש"ח כתוצאה מהשלמת עבודות ההקמה בפרויקט חלוציות והגגות הבינוניים בתקופה וכן משיעור ירידת מדד המחירים לצרכן בתקופה.  מנגד, רשמה החברה גידול בהכנסות בסך של כ- 1 מיליון ש"ח הנובע מעדכון הנכס הפיננסי במבטחים וכן גידול בהכנסות התפעול הנובע, בין היתר, מתחילת הפעלתו המסחרית של פרויקט חלוציות.

היקף הנכסים במאזן ליום ה- 30.9.2015 עומד על כ- 1.64 מיליארד ש"ח לעומת כ- 1.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

צבר תקבולי החשמל של החברה, המחושב בהתבסס על חוזים רב שנתיים למכירת חשמל ועל פי כושר הייצור המוערך של מתקני החברה, הסתכם למועד פרסום הדו"ח לסך של כ- 3.5 מיליארד ש"ח הון החברה גדל לסך של 248 מיליון ₪, מתוכו הון המיוחס לבעלי מניות החברה אשר גדל ל-  180 מיליון ש"ח, לעומת הון בסך 261 מיליון ש"ח  ו-161  מיליון ₪ בהתאמה) ליום 31 בדצמבר 2014.

יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה ל- 129 מיליון ₪ (מתוכם כ-44 מיליון מוגבלים בשימוש).  במהלך תקופת הדוח השלימה החברה את חיבורם לרשת החשמל, קבלת רישיון ייצור החשמל הקבוע והפעלתם המסחרית של הפרויקטים חלוציות, פירות הגולן, ברבור ושדה נחמיה בעלי הספק מותקן כולל של כ- 57.6 מגה-וואט. בהתאם לחוזים מובטחים למכירת חשמל ולכושר הייצור המוערך שלהם, הפרויקטים הנ"ל צפויים להניב תקבולי חשמל בסך כולל של כ- 1.5 מיליארד ש"ח על פני תקופה של 20 שנה.

ביום 15 ביולי 2015, השלימה החברה רכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח באירלנד, בעל הספק חיבור מאושר לרשת של כ- 13.6 מגה-וואט. הפרויקט, אשר נמצא בשלבי הקמה לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, צפוי להתחיל בהפעלה מסחרית לקראת סוף שנת 2016. להערכת החברה ההכנסות ברוטו מן הפרויקט תעמודנה בממוצע על כ- 3 מיליון אירו לשנה, למשך תקופה של 25 שנים.

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט אנרגיה מתחדשת אמר היום: "תוצאות הרבעון משקפות את פעילותה המואצת של החברה תוך יישום תכנית העבודה להגדלה וגיוון  פורטפוליו מתקני הייצור שלה. הרבעון הנוכחי מאופיין בגידול בתקבולי החשמל זאת במקביל לסיום הרבעון ברווח נקי של כ- 6 מיליון שקל. אנו ממשיכים לפעול במרץ לקידום הפרויקטים השונים של החברה לרבות פרויקט אנרגית הרוח הגדול ברמת הגולן ובנוסף  לייזום פרויקטים חדשים ומגוונים בתחום האנרגיה המתחדשת". 

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום, הנסחרת בבורסה של ת"א, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת כיום בישראל ובאירופה. במהלך השנתיים האחרונות הקימה והשקיעה החברה בלמעלה מ- 130 פרויקטים, בהספק כולל של מעל 150מגה ואט. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל במתקניה הקיימים, ובמקביל מפתחת צבר משמעותי של פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x