מידרוג מאשרת לגיוס של עד 150 מיליון שקלים לרייט 1

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2015

מידרוג מודיעה על הארכת תוקף דירוג P-1.il לנע"מ בסך של עד 150 מ' ₪, מתוכו החברה הנפיקה, נכון למועד הדו"ח, 115 מ' ש"ח

כללי
ריט 1 בע"מ (להלן: "החברה") התאגדה באפריל 2006 כחברה פרטית. בספטמבר 2006 הפכה לחברה ציבורית בשל רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה הינה קרן השקעות במקרקעין 

("Real Estate Investment Trust", להלן: "ריט") וזאת בהתאם לתיקון מספר (147) לפקודת מס הכנסה. בהתאם לכך, עיסוקה המרכזי הינו החזקה וניהול נדל"ן מניב לצרכי רווח. מטרת קרן השקעות במקרקעין הינה לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנדל"ן מניב. במסגרת פעילותה העסקית יוזמת החברה רכישת נכסים מניבים והשכרתם לאורך זמן. כקרן השקעות במקרקעין, בצד מגבלות השקעה, זכאית החברה להטבות מס לפי פקודת מס הכנסה (החברה פטורה ממס חברות והמיסוי נעשה ברמת בעלי המניות). כמו כן, החברה מחויבת לחלק לבעלי מניותיה מדי שנה לפחות 90% מהכנסתה החייבת כדיבידנד, ומינופה הפיננסי מוגבל לשיעור של 60%.

החברה מנוהלת ע"י שמואל סייד, מנכ"ל החברה, ודרור גד, יו"ר הדירקטוריון. במועד הקמתה התקשרה החברה בהסכם עם חברת ריט 1 שירותי ניהול בע"מ (להלן: "חברת הניהול"), לפיו תספק חברת הניהול לחברה שירותים בקשר לניהול החברה, הכוללים, בין היתר, ייעוץ, איתור, רכישה ותפעול של נכסים מניבים. נכון לסוף נובמבר, 2015 מתפלגת ההחזקה במניות החברה כדלקמן: (1) כ- 52.3% בידי הציבור; (2) כ- 46.6% בידי מוסדיים בעלי עניין; (3) היתר, כ- 1.1% בידי בעלי עניין.

נכון ל- 30.09.2015, מחזיקה החברה (בבעלות מלאה או בשותפות עם גופים נוספים) ב-30 נכסי נדל"ן מניבים, בשטח כולל של כ-368 אלף מ"ר. שיעור התפוסה בנכסים אלה לאותו מועד הינו כ-98%. עיקר נכסי החברה ממוקמים במרכז הארץ (מעל ל-70% לפי שווי נכסים), בעיקר באזור גוש-דן (בדגש על תל אביב ורעננה), ומושכרים לכ-630 שוכרים שונים לטווחי זמן משתנים. יחד עם זאת, ישנו שוכר מהותי כיום המהווה כ-15% מסך התרומה ל-NOI (יתר השוכרים אינם מהותיים ותורמים 3% ומטה, באופן התומך בפיזור שוכרים טוב). שווי תיק הנכסים המניבים שבבעלות החברה מוערך בכ-3.2 מיליארד ₪. 

החזקות החברה נפרסות על פני אזורים גיאוגרפיים שונים בישראל ועל פני סוגי נדל"ן שונים, בהם משרדים, מסחר, תעשייה, שירותים וחניונים. תיק הנכסים כולל גם נכסים הממוצבים ברמה גבוהה לפי איכות גימור הנכס, מיקומם ואיכות השוכרים העיקריים, בהן ניתן למנות חברות כדוגמת "אמדוקס", "מיקרוסופט", "שופרסל", "ברודקום", "בית בלב", משרדי עו"ד, חברות מובילות בשוק ההון ועוד, להם חוזים הנפרסים על פני מספר שנים, ללא חשיפה מהותית בחידוש חוזים בשנים הקרובות. (מנגד, ישנם הסכמים אשר באים לכדי סיום בשנים הקרובות בהיקף של כ-20% מסך הכנסות החברה, וזאת על פי אופי ההסכמים הנחתמים לתקופות קצרות ומתחדשים בכל מספר שנים). 
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x