האינפלציה בחודשים הקרובים תושפע מירידה עונתית במחירי ההלבשה ובמחירי הדיור

יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר שוקי הון

 

 
 

יונתן כץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/12/2015

נקודות עיקריות

מאקרו ישראל
 • קיימת אי וודאות לגבי קצב הצמיחה בשנה הבאה, בשל אי וודאות לגבי היקף הטרור.

 • בכל זאת, המשק הישראלי ייהנה ממספר גורמים כולל הקמת המפעל החדש של אינטל.

 • בנוסף, הגידול בצריכה הפרטית ימשך על רקע עליית שכר ריאלית וגידול במספר המועסקים.

 • גם מדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר והאצה בהשקעות בנדל"ן יתמכו בצמיחה.
אינפלציה

 • תחזית מדד דצמבר עודכנה ל- 0.0% )מ- 0.1% ( על רקע עלייה מתונה במחירי הדלקים. 

 • בשבוע האחרון, מסתמנת ירידה במחירי הירקות )במחירי העגבנייה בפרט(.

 • האינפלציה בחודשים הקרובים תושפע מירידה עונתית במחירי ההלבשה ובמחירי הדיור.

 • לאחר מדד ינואר הנמוך, מגמת עליית השכר ופיחות מתון בשקל יביאו לעלייה בסביבת האינפלציה לקצב של 1%-1.5%.
מדיניות מוניטארית

 • השקל יוסף ב- 7.6% מתחילת השנה, מול סל המטבעות.

 • התחזקות הדולר בעולם לא גרמה לפיחות בשקל )גם לא מול הדולר(.

 • יתכן שבנק ישראל הקטין את מעורבותו בציפייה להשפעת העלאת ריבית הפד.

 • כעת נראה שבנק ישראל ימתין לשנת 2017 לפני העלאת ריבית, זאת בשל סביבת האינפלציה הנמוכה והרצון לשמור על שקל תחרותי )יחסית(.
מאקרו גלובלי

 • בחודש נובמבר נוספו 211 אלף מועסקים חדשים + 35 אלף בתיקונים של החודשיים קודמים. שיעור האבטלה נותר יציב על 5.0% והשכר לשעת עבודה עלה ב- 0.2%.

 • מדד מנהלי הרכש ISM בענפי השירותים ממשיך להצביע על התרחבות וגידול בהזמנות.

 • דראגי מעט אכזב את השווקים אשר ציפו להגדלת QE ולא רק הורדת ריבית על פיקדונות והארכת תקופת התוכנית. היורו התחזק ב- 2.8% מול הדולר לאחר ההחלטה.

 • OPEC  החליט להגדיל את תפוקת הנפט, למרות שבפועל התפוקה כבר עלתה.
שוק האג"ח
 • התשואות בארה"ב עלו לאחר החלטת ה- ECB על רקע עליית תשואות באירופה והתחזקות היורו.

 • התגובה של שוק האג '" ח לנתוני התעסוקה החיוביים בארה"ב הייתה מרוסנת.

 • התשואות הארוכות צפויות להישאר יציבות )סביב 2.3 - 2.2 ( לאחר העלאת ריבית הפד.

 • בטווח ארוך יותר שוק האג"ח יושפע מקצב העלאת ריבית הפד.

 • תמחור האינפלציה בשוק ההון נמוך מדי לאורך כל העקום, מה שמקנה עדיפות לאפיקים צמודים.

זום אין

שינויים דמוגרפיים יקטינו את פוטנציאל הצמיחה בעולם

 • בעשור הקרוב באוכלוסיה בגיל העבודה בעולם תגדל ב - 0.6% פחות מאשר בעשור האחרון.

 • עיקר ההתמתנות )או ירידה( בכוח העבודה תתרחש במשקים המפותחים, וגם בסין.

 • במספר מדינות כגון ניגריה והודו, האוכלוסייה בגיל העבודה תגדל בקצב מהיר.
הערכת צמיחה של 2.7% בשנת 2016

לאור התפרצות הטרור, בישראל וגם בעולם, קשה אולי יותר מתמיד לבנות תחזית מאקרו כלכלית לשנה הקרובה. בכל זאת, ניתחנו את מרכיבי התוצר השונים, בהנחה של steady state , כלומר אי שינוי לגבי היקף האלימות אשר איפיינה את חודש נובמבר: מקרי האלימות יימשכו, אך מרוכזים בעיקר בשטחים )לא
רק(.

 • הצריכה הפרטית: גידול של 3.5% . הצמיחה הפרטית לא צפויה להיפגע בצורה משמעותית, למעט צריכה של שירותי אירוח, מסעדות ובילויים )בעיקר באזור ירושלים(. בכל זאת, עליית שכר נומינלי )וריאלי( של כ- 3.7% על רקע התקרבות לתעסוקה מלאה, עדכון שכר מינימום ) 3.8% ב- 1.8.16 ( וכנראה הסכם שכר בסקטור הציבורי יתמכו בצריכה השוטפת. צפוי גידול מסוים בצריכת מוצרי בני קיימא לאחר ירידה מתונה בשנת 2015 .

 • צריכה ציבורית: 4.5% . תקציב המדינה מבוסס על גידול של 5.6% בהוצאות של משרדי הממשלה ומסתמנת מדיניות פיסקאלית מרחיבה. ביתר הסקטור הציבורי )רשויות, אוניברסיטאות וכו'( צפוי גידול מתון יותר.

 • יצוא סחורות: 3.0% . קרן המטבע צופה גידול של 4.1% בסחר העולמי בשנת 2016 , אך היצוא

 • הישראל ימשיך להפגין ביצועי חסר על רקע הייסוף החד בשקל.

 • ייצוא שירותים: 3.5% . צפוי אי שינוי בתיירות )לעומת הרמה הממוצעת של 2015 (, זאת על רקע ההסלמה באלימות. מדובר בירידה של 15% לעומת רמת השיא ערב "צוק איתן". יצוא שירותי תוכנה, מו"פ ושירותים עיסקיים ימשיך להתרחב בקצב של 5%.

 • ההשקעות בבניה למגורים: 4% . בשנת 2015 חל גידול בהיקף התחלות הבנייה לקצב של כ - 50 אלף יחידות דיור, זאת לעומת 45 אלף בשנת 2014 . גידול זה יקרין על היקף הפעילות בענף בשנת 2016 )משך זמן בנייה של כשנתיים(. בשנת 2016 צפוי גידול נוסף בהתחלות הבניה לכיוון 53 אלף.

 • השקעות בענפי המשק )השקעות אחרות(: 7.5% . בשנים 2016-2017 מתוכננות השקעות ענק בהקמת המפעל החדש של אינטל בהיקף של 22 מיליארד ₪. כ- 15% מההשקעות הצפויות להיות השקעות מקומיות בתכנון, הכנת השטח, תשתית וכו'. מדובר בהשפעה של כ - 0.3% על גידול בתוצר בשנת 2016 .

 • יבוא: 7.5% . הגידול ביבוא נגזר מרכיב היבוא בשימושים השונים, כאשר חלק גדול מההשקעות של אינטל הן השקעות במכונות וציוד מיובאות.

השלכות :

שיעור האבטלה צפוי להישאר יציב סביב 4.5% )בגילאים 24-65 (. שיעור ההשתתפות צפוי להישאר יציב )או לעלות בשיעור מתון( לאחר גידול בשנת 2015 , זאת על רקע עלייה בתמיכות הממשלתיות למגזר החרדי אשר מקטינה את התמריץ לצאת לעבודה. מספר המועסקים יעלה ב -2.0% , והפריון יגדל ב - 0.7%.

 • העודף בחשבון השוטף יקטן ל- 2.5% תוצר )לעומת 3.5% השנה(, זאת על רקע גידול מהיר ביבוא ביחס לגידול ביצוא.

 • גרעון הממשלה: 3.2% . תחזית גביית מיסים אופטימית מידי של האוצר ) 278 מיליארד ₪( מניחה צמיחה אופטימית של 2.9% וגידול נומינלי של 4.4% במסים )בניכוי השפעת הורדת המע"מ ומס חברות(. ממשלה צרה תמשיך ללחוץ להוריד מסים )מע"מ על תחבורה, מס הכנסה בפריפיריה( ולהגדיל הוצאות, למרות שאין להמעיט בכושר תימרון של אגף התקציבים במשרד האוצר.

ביום שישי: ייסוף חד בשקל לאחר קביעת השער היציג

התחזקות הדולר בעולם )בעיקר מול היורו( לא הביאה לפיחות בשקל. מתחילת השנה השקל נותר כמעט יציב מול הדולר ויוסף ב- 13% מול היורו כך שהשקל יוסף ב- 7.6% מול סל המטבעות. לא ברור מדוע בנק ישראל החליט לא להיות יותר אקטיבי בשוק המט"ח בתקופה האחרונה. יתכן שהבנק צופה שמגמת העלאת ריבית הפד ופערי ריביות שליליים מול השקל "יעשו לו את העבודה". בינתיים זה לא קורה. השקל נמצא רחוק ב- 0.6% מהרמה החזקה ביותר הקודמת אשר נקבעה ב- 3.8.15.

בארה"ב: העלאת ריבית נראית בלתי נמנעת

Good News

 • בחודש נובמבר נוספו 211 אלף מועסקים, גידול ביחס לציפיות שעמדו על 190 אלף. נוספו 35 אלף מועסקים לאומדנים של החודשים ספטמבר אוקטובר. בנובמבר נוספו - 46 אלף מועסקים בענף הבניה ו- 31 אלף בענפי המסחר הקמעונאי )לאחר 41 אלף באוקטובר(.

 • שיעור האבטלה נותר יציב על 5.0% , שיעור ההשתתפות עלה ל- 62.5% מ- 62.4% לפני חודש.

 • השכר לשעת עבודה עלה ב- 0.2% בנובמבר וב- 2.3% ב- 12 החודשים האחרונים )מ- 2.5% לפני חודש(. יחד עם זאת, ברבעון ג' סך עלות העבודה )כולל הפרשות המעביד( בסקטור העסקי עלתה ב- 3% בחישוב שנתי.

 • מדד מנהלי הרכש בשירותים ) ISM ( ממשיך להצביע על התרחבות ) 55.9 נקודות( בנובמבר, אם כי בעוצמה פחותה מהחודש הקודם ) 59.1 באוקטובר(. מדד ההזמנות החדשות בשירותים ירד מעט, אך נותר ברמה גבוהה ) 57.5 .)

 • מספר דורשי העבודה התייצב על רמה היסטורית נמוכה ) 269 אלף בשבוע האחרון(. מדד ההזמנות בתעשייה עלה ב- 1.5% באוקטובר לאחר ירידה של 1% לפני חודש. ההזמנות של מוצרי בני קיימא עלו ב- 2.9%
Disappointing News

 • יצוא הסחורות ירד ב- 1.4% בחודש אוקטובר.

 • מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה ירד ל- 48.6 נקודות בנובמבר, מ- 50.1 נקודות באוקטובר. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2012 , כפי שמוצג בגרף בעמוד הבא. מדד ההזמנות חדשות )מתוך ה - ISM ( ירד ב- 4 נקודות.

 • השווקים ציפו ליותר מדרגי

 • ה- ECB הודיע על הורדת הריבית על פיקדונות ל- 0.3% )מ- - 0.2% (, על הארכת ההרחבה -הכמותית עד לחודש מרץ 2017 )מספטמבר 2016 ( ועל רכישות של אג"ח של רשויות מקומיות ומחוזות )לא רק אג"ח מדינה(. פדיון הקרן של תוכנית ה- QE ימוחזר בעתיד, כלומר סך כל היקף הרכישות לא יפחת מ - 1.46 מיליארד יורו בסיום התוכנית )לאחר מרץ 2017 .)

 • ההחלטה לא התקבלה פה אחד )כמו בהחלטה הראשונה על QE (, וכנראה שלא הייתה הסכמה לבטל את מועד סיום התוכנית ) open-ended (. דרגי דיבר על המשך התאוששות בפעילות הכלכלית. בעבר, דרגי ידע להבטיח הרבה ) "will do whatever it takes" ( אך בכל זאת גם הצליח להפתיע לטובה עם תוכנית רחבת היקף, מעבר לציפיות בשוק. הפעם, אכזבה מהצעדים הביאה לסגירת פוזיציות short על היורו )אשר גדלו מאד בחודשים האחרונים( ולכן היורו התחזק בצורה ניכרת ביום חמישי.

 • בינתיים, הנתונים הכלכליים באירופה בסך הכול חיוביים: מדד מנהלי הרכש באירופה עלה ב - 0.5 נקודה בנובמבר ל- 52.8 הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2014 . שיעור האבטלה בגרמניה ירד ל- 6.3% בנובמבר, הרמה הנמוכה ביותר מאז איחוד גרמניה. יחד עם זאת, אינפלציית הליבה באירופה ירדה מעט באוקטובר ל- 0.9% ב - 12 החודשים האחרונים מ- 1.1% לפני חודש

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון

גילוי נאות
הדו"ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור, על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר אשר לידר ושות' בית השקעות בע"מ )"לידר ושות'"( מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין לידר ושות', מחברי הדו"ח ועורכיו אחראים למהימנות המידע המפורט בדו"ח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדו"ח. הדו"ח מופנה רק למשקיעים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה כלשהן. לידר ושות', מחברי הדו"ח ועורכיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בדו"ח זה ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו. הדו"ח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו, והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. קורא דו"ח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בו, תיצור עבורו רווחים. הדו"ח אינו ייעוץ השקעות ואינו מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בו. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בדו"ח ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ השקעות אשר ייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הנחת קורא הדו"ח צריכה להיות שלידר ושות', עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה בה, וחברות בנות או קשורות שלהם )"קבוצת לידר"( מחזיקים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בדו"ח )"ניירות הערך"( ו/או שיש להם זיקה אחרת לניירות הערך וכן שהם יקנו או ימכרו את ניירות הערך כולם או חלקם אחרי או לפני הוצאת הדו"ח.

לידר ושות' ותאגידים מקבוצת לידר עוסקים בחיתום, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, תיווך בעסקאות בניירות ערך, השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם, ניהול והשקעה במיזמי הון סיכון ומיזמי private equity , בפעילויות מסחריות אחרות ופעילויות אחרות בשוק ההון. הדו"ח יכול שיתייחס לניירות ערך שללידר ושות' יש זיקה אליהם מכח השתייכותה לקבוצת לידר ו/או בשל התמורה שקיבלה או תקבל לידר ושות' או תאגיד אחר מקבוצת לידר מאת מנפיקי ניירות הערך ו/או מוכריהם ו/או מפיציהם במסגרת מתן שירותים בשוק ההון לרבות שירותי חיתום, ו/או בשל החזקה בניירות הערך האמורים ו/או ביצוע עסקאות בהם על ידה או על ידי גורמים אחרים מקבוצת לידר.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x