טור דעה >> הרפורמה בבנקים המלצות יש הסכמות אין

המחלוקות מלמדות שהדרך לרפורמה עוד ארוכה ומפותלת

 

 
 

אמיר אדר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2015

לאחר לא מעט דחיות ואין ספור פרסומים מקדימים על הצפוי לבוא פרסמה וועדת שטרום את המלצותיה.  עם פרסום המסקנות הרשמיות ניתן לראות כי למעשה עדיין אין הסכמה עם בנק ישראל במספר סוגיות לרבות יכולת הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי כך שלמעשה הנושא יוכרע לאחר השימועים. 
אנו סבורים כי לעומת הפוטנציאל ההתחלתי והפרסומים של הימים האחרונים מדובר בחדשות טובות לבנקים שתמחורם לדעתנו מגלם פגיעה קשה יותר מהשלכות ההמלצות.
 
וועדת שטרום ממליצה על הכנסת שחקנים חדשים ולאפשר לצרכנים בחירה של שירותים פיננסיים וקבלתם מכל המוסדות הפיננסיים תוך כמובן הפיקוח המתאים

עיקרי ההמלצות הנן:
 • הפועלים ולאומי יחויבו למכור את השליטה בישראכרט ולאומי קארד בהתאמה בתוך שנתיים והיתרה בתוך עוד שנה. גופים המנהלים 100 מיליארד ₪ ויותר לא יוכלו לרכוש שליטה כך גם בנקים ותאגידים ריאליים משמעותיים בהקשר של חוק הריכוזיות.

 • לאחר 4 שנים תבדוק וועדת היישום אם יש צורך הפרדה בכאל- נציין כי כאן יש מחלוקת בתוך הוועדה וחלק סבורים כי כבר כעת יש לבצע הפרדה

 • הגברת התחרות בתחום הסליקה על ידי קביעה של בנק ישראל בתוך 3 חודשים על תנאים מקלים למתן רישיון סולק. כאשר העמלה הצולבת תופחת לרמה הנהוגה באירופה עד לשנת 2018. כמו כן יבוצע מעבר מסליקה חודשית לסליקה יומית בתוך שנתיים מהמועד שנקבע.

 • שב"א – מבנה הבעלות ישתנה כך שכל מוסד פיננסי רלוונטי יכול להיות בעל מניות בחברה, במקביל ישקול בנק ישראל הקמת מתג שני

 • חברות כרטיסי האשראי יחויבו למסור לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש את הפעולות בכרטיסי האשראי של הלקוח וזאת בכדי שהלקוח יוכל להשוות בכל זמן בין היתר שלו בחשבון העו"ש ליתרת חובו בכרטיסי האשראי. מנגד לחברות כרטיס האשראי המפוקחות תהיינה ראשיות לעשות שימוש במידע הנובע מתפעול ההנפקה ומן הסליקה שבצעו עד כה.

 • הבנקים יוכלו להפיץ אך יוטל עליהם איסור להנפיק כרטיסי אשראי במשך 4 שנים אולם בנק ישראל מתנגד לכך, למעשה מסתבר כי יש לא מעט מחלוקת וכאן אולי יש סוג של הפתעה בוועדה שלאחר כל הרבה דחיות עדיין לא הצליחה להגיע להסכמות. 

 • הפיקוח על חברות כרטיסי האשראי החדשות יוותר בידי בנק ישראל – גם כאן יש חילוקי דעות.

 • גופים מוסדייים יוכלו לעסוק במתן אשראי קמעונאי ויוכלו להגיש מודלים מתן אשראי לפיקוח על שוק ההון וכן חברות בנות של תאגידים השולטים בגופים מוסדיים יוכלו לעשות כן באמצעות כספי נוסטרו וגיוס אג"ח.

 • הפיקוח על פעילות האשראי של גופים מוסדיים יהיה תחת הממונה על שוק ההון. גם כאן לא נרשמה הסכמה. 

 • בתוך 12 חודשים ממועד אימוץ ההמלצות  תושלם האסדרה שתחול על חברות מימון חוץ בנקאיות לרבות חברות P2P

 • בנקים שאינם גדולים יורשו לשתף פעולה בינם לבין עצמם וכן עם גופים חוץ בנקאיים באיגום משותף של משאבי IT (לרבות ענן) . מדובר לדעתנו בחדשות מצוינות לבקנים אלו.

 • בכדי להקל על כניסת מתחרים חדשים יקבעו תנאים מקלים לאגודות אשראי (נזכיר את פרשיית אגודת אופק) שיעסקו במתן אשראי עד 200 מיליון ₪ והמדינה תפעל להשקת לשכת שירות למערכות מחשוב למתן שירותים בנקאיים פיננסיים בסיסים בתוך כשנתיים לרשות כל מיש שירצה להיכנס לשוק מתן האשראי לעסקים קטנים ומשקי בית. בנוסף יבוצע מדרג רגולציה כדי להקל כניסתם של שחקנים חדשים
 • יבוצע ביטוח על פיקדונות

 • פעולות נוספות למען הצרכנים ביניהם מודל API  המאפשר לצרכן לבצע מגוון פעולות השוואתיות בתחום הפיננסי ביניהם השוואת מחירים, ייעוץ פיננסי בזמן אמת, זירוז ושיפור דירוג האשראי שלו , שירותי תשלום מתקדמים וכיו"ב.

 • תוקם וועדה למעקב אחר הרפורמה...
אין אנו יכולים להתעלם מהמחלוקת בתוך הוועדה, ראו את דברי נגידת בנק ישראל כפי שנמסרו בהודעה לעיתונות מטעם בנק ישראל

" כאמור, בדוח ישנם צעדים מאוד משמעותיים, שישנו את תמונת התחרות במערכת הפיננסית, כשלגבי צעדים אלו הושגה הסכמה. עם זאת, ישנם גם לא מעט צעדים במחלוקת, כך שהדיונים עדיין לא מוצו וישנה עוד עבודה רבה לקראת גיבוש המלצות סופיות. אדגיש, שהנושאים שלהם מתנגד בנק ישראל משקפים, לתפיסתו המקצועית של הבנק, צעדים שעלולים לפגוע בציבור ולהוות סיכון משמעותי ליציבות המשק...... קידום הצעדים שלגביהם הושגה הסכמה יביא לשינוי מהותי במידת התחרות במערכת הפיננסית, מבלי לסכן את היציבות ומבלי לפגוע בצרכנים. חשוב שרפורמות במערכת הפיננסית יעשו בהסכמה, שכן העדר הסכמה תסכל את היכולת ליישם את ההמלצות בפועל. עלינו ליישם צעדים אלו באחריות, ומתוך ראייה ארוכת טווח של טובת הצרכנים והמשק."
 
לסיום, אין להקל ראש בניסיון של הרגולטורים שכן בתחום כמו בנקאות גם אבולוציה היא סוג של רבולוציה ועדיין אין אנו יכולים שלא לקשור בין תחילתה של רפורמה זו לגוויעתה של רפורמת התקשורת הקווית כפי שיצא בשימוע בחמישי האחרון ממשרדו לשעבר של שר האוצר. כך שהדרך להחלטות סופיות ארוכה ועוד יותר מכך הדרך לקבלת התוצאות המצופות בשטח. 

אנו סבורים שההחלטה כן לצאת עם דו"ח ביניים לאחר כל כך הרבה דיונים ודחיות חרף אי ההסכמה מעידה על הרצון להתניע תהליך ולעבור קדימה לשלב הבא ממחישה כי הקרב האמיתי נדחה לגיבוש ההמלצות הסופיות כך שיתכן ריכוך נוסף. 
 
אמיר אדר, מנהל מחלקת מחקר ישראל במיטב דש ברוקראז' 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x