תשואות הגמל וההשתלמות של מיטב דש לחודש נובמבר 2015

 

 
טדי ליןטדי לין
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/12/2015

מספר בגמלנט

שם קופה

סוג קופה

מדיניות השקעה

נובמבר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

מצטברת 2014

מצטברת 2013

מצטברת 2012

מצטברת 2011

ממוצעת 2011-2014

תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

1245

מיטב דש גמל מסלול חכם עד 40

קופת גמל

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות. 

0.39%

4.73%

2.08%

3.87%

20.33%

12.91%

-15.36%

4.54%

5.82%

32.69%

9.05%

29.67%

10.60%

      17,522.65

877

מיטב דש גמל מסלול מנייתי

קופת גמל

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

0.57%

5.61%

3.19%

5.55%

20.10%

14.00%

-15.67%

5.07%

6.42%

36.51%

10.00%

33.09%

10.43%

    282,447.73

883

מיטב דש השתלמות מסלול מנייתי

קרן השתלמות

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

0.54%

5.29%

2.95%

5.70%

19.72%

13.76%

-15.29%

5.09%

6.33%

35.89%

9.79%

32.34%

10.30%

    412,294.79

600

מיטב דש גמל מסלול חכם בין 40 ל-50

קופת גמל

שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 40%- ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

0.02%

3.69%

1.87%

6.28%

13.65%

10.74%

-8.44%

5.20%

5.49%

30.65%

8.00%

25.98%

6.23%

    534,228.00

643

מיטב דש השתלמות מסלול חכם עד 3 שנות ותק

קרן השתלמות

שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 40%- ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

-0.01%

3.36%

1.47%

5.30%

12.47%

9.52%

-8.04%

4.51%

4.88%

26.92%

7.09%

22.82%

6.13%

    547,783.67

874

מיטב דש גמל מסלול כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

-0.06%

2.70%

1.13%

5.58%

10.13%

11.13%

-2.05%

6.07%

5.71%

32.02%

6.19%

19.73%

4.60%

 5,407,836.04

880

מיטב דש השתלמות מסלול כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

-0.16%

2.59%

1.10%

5.91%

10.20%

10.57%

-2.72%

5.85%

5.51%

30.78%

6.26%

19.98%

4.59%

 5,510,367.86

9491

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

-0.66%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

      19,741.45

767

מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית.

-0.46%

1.23%

0.17%

5.69%

9.63%

9.82%

-3.33%

5.31%

4.70%

25.80%

5.40%

17.09%

4.90%

      75,302.02

768

מיטב דש השתלמות מסלול שוהם כהלכה

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית.

-0.54%

1.17%

0.07%

5.67%

9.36%

9.49%

-3.98%

4.99%

4.45%

24.30%

5.29%

16.72%

4.90%

      79,951.98

886

מיטב דש פיצויים מסלול כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

-0.07%

3.13%

1.64%

5.82%

10.26%

11.51%

-2.61%

6.10%

5.82%

32.70%

6.48%

20.74%

4.61%

 1,189,143.28

769

מיטב דש שוהם פיצויים כהלכה

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית.

-0.65%

0.81%

-0.26%

5.07%

9.34%

9.11%

-3.55%

4.86%

4.27%

23.28%

4.91%

15.47%

4.76%

      18,122.11

923

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי.

-0.49%

2.34%

0.89%

6.13%

10.66%

9.25%

-3.30%

5.54%

5.14%

28.47%

6.28%

20.03%

4.36%

      26,703.63

554

מיטב דש השתלמות מסלול חכם 3 עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10%- ולא יעלה על 40% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

-0.06%

2.44%

0.87%

5.46%

10.66%

10.40%

-5.14%

5.14%

4.93%

27.18%

6.24%

19.90%

4.84%

 9,610,455.16

328

נייר חדרה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

-0.07%

2.59%

1.07%

5.05%

10.09%

9.22%

-5.17%

4.62%

4.57%

25.05%

5.94%

18.91%

4.57%

      83,068.66

289

ק. השתלמות לעובדי ב. ישראל

קרן השתלמות

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

-0.11%

2.27%

0.69%

5.39%

9.61%

9.44%

-5.29%

4.61%

4.46%

24.35%

5.77%

18.32%

4.63%

    183,195.23

103

מיטב דש גמל מסלול חכם בין 50 ל-60

קופת גמל

שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10%- ולא יעלה על 40% מנכסי המסלול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

-0.14%

2.94%

1.31%

5.78%

9.73%

9.99%

-3.60%

5.33%

5.20%

28.86%

6.19%

19.74%

4.64%

 5,329,727.46

510

יובלים הבראה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.00%

5.10%

5.10%

-38.20%

-11.91%

6.83%

-0.66%

-12.82%

-9.44%

-39.08%

-16.86%

-42.53%

14.66%

              1.89

586

יובלים חופשה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.00%

0.51%

0.52%

-1.41%

2.44%

6.80%

-0.70%

1.73%

1.53%

7.89%

0.64%

1.95%

2.25%

            32.32

1276

מיטב דש סלע מרכזית לפיצויים

קופה מרכזית לפיצויים

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

-0.29%

1.07%

0.12%

4.87%

4.35%

6.65%

0.59%

4.09%

3.48%

18.64%

3.51%

10.92%

2.47%

      42,976.23

551

מיטב דש גמל מסלול חכם 60+

קופת גמל

עד 15% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

-0.250%

1.58%

0.40%

5.72%

5.47%

8.18%

2.51%

5.45%

4.64%

25.47%

4.40%

13.79%

2.59%

 2,907,655.39

1353

מיטב דש השתלמות מסלול חכם מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

עד 15% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

-0.268%

1.55%

0.42%

5.31%

4.92%

7.78%

2.55%

5.12%

4.38%

23.88%

4.07%

12.71%

2.55%

 2,466,146.57

601

יובלים מחלה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

-0.373%

1.04%

0.20%

5.27%

4.69%

0.00%

0.00%

2.46%

2.18%

11.36%

3.65%

11.36%

2.93%

       4,500.68

8885

מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

קרן השתלמות

עד 25% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, שיעור חשיפה לאג"ח לא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. כל חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח או מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת השקעות ובכפוף לכל דין.

-0.294%

-2.09%

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון

אין נתון

אין נתון

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

      36,899.23

1240

מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

קרן השתלמות

לפחות 80% מנכסי המסלול באגרות חוב, פקדונות בנקאיים מעל שלושה חודשים והלוואות לעמיתים. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות ו/או אופציות ו'/או ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

-0.35%

0.95%

0.04%

4.84%

4.69%

7.86%

3.77%

5.28%

4.22%

22.97%

3.72%

11.59%

2.35%

    627,577.61

223

מיטב דש גמל מסלול אג"ח ללא מניות

קופת גמל

חשיפה של 75% לפחות מנכסי המסלול למכשירי חוב מכל סוג, לרבות אגרות חוב, כתבי התחייבות, שטרי הון, הלוואות, מק"מ, נע"מ, פיקדונות מעל 3 חודשים, תעודות סל על מדדי אג"ח, קרנות השקעה מתמחות, קרנות נאמנות מתמחות ונגזרות על מכשירים אלה. יתרת הנכסים תושקע במזומן, בפיקדונות עד 3 חודשים ובמט"ח, על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.

-0.37%

1.17%

0.23%

4.93%

4.58%

8.40%

4.43%

5.57%

4.51%

24.65%

3.80%

11.84%

2.43%

 1,052,108.21

1107

מיטב דש פיצויים מסלול אג"ח

קופה מרכזית לפיצויים

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד

-0.43%

0.36%

-0.81%

2.76%

4.83%

8.76%

2.64%

4.72%

3.55%

19.07%

2.82%

8.71%

3.04%

      84,300.66

948

מיטב דש גמל מסלול טווח קצר

קופת גמל

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת, ובלבד שלא יושקעו במניות ו/או באופציות על מניות ו/או באופציות על מדדי מניות, והמח"מ של נכסי המסלול לא יעלה על שנה.

-0.007%

0.16%

0.16%

0.79%

1.66%

2.59%

3.15%

2.04%

1.69%

8.75%

0.93%

2.83%

0.41%

      78,407.77

1370

מיטב דש השתלמות מסלול טווח קצר

קרן השתלמות

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח.

0.00%

0.16%

0.15%

0.54%

1.31%

2.28%

2.71%

1.71%

1.42%

7.31%

0.73%

2.20%

0.31%

      58,371.43

1372

מיטב פיצויים כספית

קופה מרכזית לפיצויים

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח.

0.00%

0.10%

0.11%

0.55%

1.31%

2.20%

2.61%

1.66%

1.37%

7.05%

0.71%

2.13%

0.29%

       2,923.64

875

מיטב דש גמל מסלול מדד

קופת גמל

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בהשקעות צמודות למדד המחירים לצרכן.

-0.33%

0.97%

-0.40%

2.84%

5.09%

8.96%

1.49%

4.56%

3.69%

19.83%

3.19%

9.88%

2.91%

    276,817.56

881

מיטב דש השתלמות מסלול מדד

קרן השתלמות

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בהשקעות צמודות למדד המחירים לצרכן.

-0.35%

0.94%

-0.38%

2.82%

4.78%

8.91%

1.50%

4.47%

3.61%

19.38%

3.08%

9.52%

2.84%

    299,126.74

876

מיטב דש גמל מסלול שקלי

קופת גמל

לפחות 75% מנכסי המסלול בפקדונות שקליים (בתאגידים בנקאיים ו/או במוסדות כספיים) ו/או במלוות ממשלתיות קצרות מועד (מק"מ) ו/או באג"ח ממשלתיות שקליות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

-0.44%

1.82%

1.08%

6.51%

3.90%

6.71%

5.26%

5.59%

4.68%

25.68%

4.34%

13.59%

2.55%

    166,371.97

882

מיטב דש השתלמות מסלול שקלי

קרן השתלמות

לפחות 75% מנכסי המסלול בפקדונות שקליים (בתאגידים בנקאיים ו/או במוסדות כספיים) ו/או במלוות ממשלתיות קצרות מועד (מק"מ) ו/או באג"ח ממשלתיות שקליות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

-0.45%

1.75%

1.00%

6.62%

3.94%

6.67%

5.34%

5.64%

4.70%

25.83%

4.37%

13.70%

2.53%

    183,794.44

1528

מיטב דש פיצויים מסלול שקלי

קופה מרכזית לפיצויים

מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%.

-0.53%

1.74%

0.94%

6.58%

3.74%

7.23%

5.53%

5.76%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

4.34%

13.60%

אין נתון לתקופה

      14,179.20

1386

מיטב דש גמל מסלול אג"ח ממשלתי

קופת גמל

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי ונגזרותיו. יתרת הנכסים תושקע בפיקדונות, במזומן ובמט"ח, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

-0.42%

1.06%

0.12%

4.77%

2.98%

4.10%

3.02%

3.71%

3.19%

17.02%

3.01%

9.31%

1.86%

    116,484.35

1387

מיטב דש השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי

קרן השתלמות

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי ונגזרותיו. יתרת הנכסים תושקע בפיקדונות, במזומן ובמט"ח, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

-0.43%

1.03%

0.08%

4.72%

2.90%

4.04%

3.00%

3.66%

3.14%

16.73%

2.95%

9.11%

1.86%

    195,893.74

2051

מיטב דש גמל מסלול חו"ל

קופת גמל

לפחות 75%  מנכסי המסלול יושקעו בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסים הנקובים במטבע חוץ וכן בהשקעות בחו"ל לרבות: מניות, ניירות ערך מכל סוג, פיקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל סוג, קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, מטבעות חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל שתחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

-0.19%

-0.95%

-1.58%

13.72%

-0.04%

אין נתון

אין נתון

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

3.21%

9.94%

אין נתון לתקופה

      17,860.99

2055

מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל

קרן השתלמות

לפחות 75%  מנכסי המסלול יושקעו בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסים הנקובים במטבע חוץ וכן בהשקעות בחו"ל לרבות: מניות, ניירות ערך מכל סוג, פיקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל סוג, קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, מטבעות חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל שתחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

-0.14%

-0.81%

-1.47%

13.06%

-0.38%

אין נתון

אין נתון

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

3.08%

9.54%

אין נתון לתקופה

      22,946.88


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x