S&P מעלות >> תחזית יציבה לכלל ביטוח

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/12/2015

פרופיל הסיכון העסקי: משביע רצון

  • אנו מעריכים את הסיכון בענפי ביטוח החיים וביטוח הכללי בישראל כ"בינוני", הערכה המשקפת שוק תחרותי בכלכלה צומחת.

  • המיצוב התחרותי ה"הולם" משקף את היות הקבוצה אחת מחמש חברות הביטוח המובילות בענף הביטוח המקומי ואת הפיזור העסקי שלה.

  • חל שיפור ניכר בתוצאות התפעוליות של החברה, בעיקר בתחומי הביטוח הכללי וביטוח הבריאות, בעקבות טיוב התיק הביטוחי וצמצום בהיקפי פעילות הקולקטיבים.

פרופיל הסיכון הפיננסי: הולם במידה חזקה

  • הלימות ההון החזקה של כלל ביטוח נתמכת על ידי עודף הון ניכר של כ-2.7 מיליארד ₪ והיעדר חלוקת דיבידנדים, יחד עם ערך גלום )EV( מהותי אשר נלקח בחשבון במודל ההון של Standard & Poor’s.

  • לכלל ביטוח משקל גבוה יחסית לענף של איגרות חוב ממשלתיות בתיק ההשקעות, ומנגד משקל נמוך של איגרות חוב קונצרניות. בנוסף, משקל ההשקעות הישירות בנדל"ן, בתשתיות ובהלוואות פרטיות הולך וגדל.
  • הערכת הגמישות הפיננסית של הקבוצה נתמכת בהמשך מגמת ירידה בהיקף החוב בכלל החזקות, ובנגישות טובה של הקבוצה למקורות המימון. אנו מעריכים כי שיעור מינוף פיננסי נמוך מ-%30 עם יחס EBITDA להוצאות מימון של מעל 4x יתמכו בהערכה זו.

גורמים אחרים

  • ההערכה המשופרת שלנו למערך ההנהלה וניהול הסיכונים משקפת את השיפור שחל ברווחיות החברה בעקבות יישום מוצלח של התכנית האסטרטגית על ידי ההנהלה המקצועית בחברה. כמו כן, היא משקפת את הניהול ההולם של החשיפה לסיכונים, תוך דגש על חשיבותו בחברה, בהשוואה למתחרים.

  • הנזילות ה"חזקה" של החברה נתמכת בהיקף גבוה של אמצעים נזילים הניתנים למימוש.
תחזית הדירוג: יציבה

תחזית הדירוג היציבה משקפת את השיפור שחל בפרופיל הסיכון של החברה, ובפרט את השיפור בפרופיל ההוני שהינו תוצאה של שיפור בתוצאות התפעוליות יחד עם שמירה על עודפי ההון באמצעות הימנעות מחלוקת דיבידנד. התחזית משקפת את תרחיש הבסיס שלנו, לפיו תשמר כלל את השיפור שחל בתוצאות התפעוליות יחד עם המשך הגדלה של עודפי ההון, דבר אשר ישפר את מוכנותה לקראת יישום הוראות משטר סולבנסי 2 במהלך 18-12 החודשים הבאים. זאת תחת ההנחה כי השינוי הצפוי בבעלות, אם יחול, לא יביא לשינוי המדיניות הנוכחית, למרות אי הוודאות הרבה הכרוכה בכך.

התרחיש השלילי

אנו עשויים להוריד את דירוג כלל ביטוח אם, בניגוד להערכתנו, נראה החלשות בפרופיל הפיננסי, בין כתוצאה מהיחלשות בתוצאות התפעוליות ובין כתוצאה מיישום מדיניות פיננסית אגרסיבית, למשל כתוצאה משינוי אפשרי בבעלות. חלוקת דיבידנד מהותית שעשויה לפגוע בהערכת הלימות ההון או גידול משמעותי בהיקפי החוב, למשל כתוצאה ממינוף מחדש של חברת האחזקות שעלול לפגוע בהערכת הגמישות הפיננסית המשופרת של החברה עלולים להוביל להורדת דירוג.

התרחיש החיובי

נשקול פעולת דירוג חיובית על כלל ביטוח אם תוסר האי ודאות הכרוכה בנושא הבעלות, בתנאי שיהיה בכך משום חיזוק להמשך יישום המדיניות הנוכחית של ההנהלה, ובתנאי שנראה כי השיפורים בתוצאות התפעוליות, בהערכת הלימות ההון ובגמישות הפיננסית הם בני קיימא במהלך 18-12 החודשים הבאים.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x