מידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס ל- A3 באופק יציב

העלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס מ-Baa1 ל- A3 הינה כתוצאה משיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים של החברה בשל היציאה מתחום המוצרים הלבנים שהובילה להקטנת החוב הפיננסי ורמת המינוף ולשיפור בתזרימי המזומנים.

 

 
משה ממרוד, מנכל החברה ובעל השליטהמשה ממרוד, מנכל החברה ובעל השליטה
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/12/2015

מידרוג מעדכנת את הדירוג של חברת תדיראן הולדינגס ומעלה אותו מדירוג Baa1 באופק חיובי ל-A3 באופק יציב. 

חברת מידרוג מסבירה את הסיבות להעלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס: שיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים של תדיראן הולדינגס, בשל היציאה מתחום המוצרים הלבנים שהובילה להקטנת החוב הפיננסי ורמת המינוף ולשיפור בתזרימי המזומנים; והמשך ביסוס מעמדה המוביל של תדיראן בתחום מיזוג האוויר, הנשען על מותג חזק בבעלותה, כפי שבא לידי ביטוי בשימור נתח השוק המהותי של החברה, העומד על כ- 40%.

ענף המזגנים בישראל מאופיין להערכת מידרוג ברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של ענף מוצרי החשמל כולו, נוכח חסמי כניסה גבוהים יותר, בשל ערוצי ההפצה הייחודיים לו, חשיבות המותג, רגישות גבוהה יותר לאיכות המוצר והשירות וצורך בקשר עסקי יציב עם ספק מזגנים. 

חברת תדיראן הולדינגס הציגה תוצאות תפעוליות חזקות בתחום מיזוג האוויר בשנת 2015 אשר נתמכו במזג אוויר חם שהביא לגידול בביקושים. להערכת מידרוג, לאורך זמן החברה צפויה לשמור על נתח השוק ולהציג צמיחה מתונה הנשענת על הגידול בשוק המזגנים בגין בנייה חדשה ומעבר לטכנולוגיות מתקדמות. 

מידרוג עוד מציינת כי הרווחיות והמיצוב הפיננסי של תדיראן הולדינגס הינם טובים יחסית לרמת הדירוג. יחס החוב לקאפ שופר מרמה של 70%-65% בסוף שנת 2014 לרמה של 42% ליום 30.9.2015. השיפור ברמת המינוף ובתזרימי המזומנים של החברה הובילו גם לשיפור ניכר ביחסי הכיסוי התזרימיים.

לחברה אסטרטגיית צמיחה באמצעות השקעה בפעילויות בתחום ההתייעלות האנרגטית ובמידרוג מעריכים כי החברה בוחנת השקעות שונות בתחומים משיקים. כאמור, מיצובה הפיננסי הנוכחי של החברה הינו טוב יחסית לרמת הדירוג הנוכחית, אולם הריכוזיות העסקית הגבוהה בה פועלת החברה מהווה גורם שלילי בסיכון האשראי. בניית זרוע פעילות נוספת בהיקף מהותי, תוך שמירה על רמת המינוף המתונה כיום, עשויה בעתיד להוביל לשיפור הדירוג.

הגמישות הפיננסית והנזילות של החברה הינן טובות: צפי לתזרים מזומנים חופשי בהיקף מהותי הנשען על השיפור ברווחיות החברה וקיטון בצרכי ההון החוזר, כמו גם על צרכי השקעה נמוכים ומדיניות דיבידנד המגבילה את היקף החלוקה לעד 50% מהרווח הנקי ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף מהותי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x