מידרוג מעלה את הדירוג לאלון רבוע כחול מ- Caa1 ל- Ba1‏

הקרנות שמחזיקות את האג"ח 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
21/11/2016


מידרוג מעלה את דירוג אגרות החוב (סדרה ג) שהנפיקה אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן "החברה" או "רבוע כחול") מ- Caa1.il ל- Ba1.il ומאריכה את בחינת הדירוג (Credit Review) עם השלכות חיוביות.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:


סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

אג"ח ג

1121334

Ba1.il

בחינת דירוג (Credit Review)  באופק חיובי

11.09.2017


שיקולים עיקריים לדירוג

העלאת הדירוג הינה בעקבות השלמת הסדר החוב בחברה, פריסה מחדש של לוח הסילוקין, הזרמת הון מצד בעל המניות החדש ושיפור כתוצאה מכך ברמת המינוף של החברה. לצד זאת, הדירוג מושפע לשלילה מרמת נזילות חלשה הנובעת מכך שמלוא החוב הפיננסי של החברה עומד לפרעון בתוך 12 חודשים, וזאת בהתאם ללוח הסילוקין שנקבע במסגרת הסדר החוב. כפועל יוצא, החברה נסמכת בין השאר על מחזור התחייבויותיה על מנת להאריך את מח"מ החוב. אנו מעריכים כי לחברה נגישות סבירה למחזור התחייבויותיה ועל כן מותירים את הדירוג בבחינה עם השלכות חיוביות. ככל שרמת הנזילות של החברה תשופר בעקבות מחזור התחייבויותיה וקביעת לוח סילוקין נוח יותר, אנו מעריכים כי דירוג החברה ישתפר במידה מהותית וישקף בעיקר את הקריטריונים של מידרוג לדירוג של חברות החזקה, הכוללים את איכות תיק האחזקות (שאינו צפוי להשתנות בטווח הקצר והבינוני להערכתנו), פיזור האחזקות, יחסי הכיסוי התזרימיים, רמת המינוף והנזילות וכן המדיניות העסקית והפיננסית של בעל המניות. 

סיכון האשראי של החברה יוסיף להיות מושפע לשלילה מפיזור החזקות נמוך, נוכח שתי אחזקות מהותיות: רבוע כחול נדל"ן בע"מ  ("רבוע כחול נדל"ן") (A2.il St), המהווה בסמוך למועד דוח זה כ 65% משווי תיק האחזקות, ודור אלון אנרגיה לישראל (1988) בע"מ (A3.il St) ("דור אלון") המהווה כ 30% נוספים מהתיק. תיק האחזקות של החברה מוערך על ידינו כבעל איכות אשראי בינונית/גבוהה. על בסיס הפרופיל העסקי והפיננסי של שתי המוחזקות וניסיון העבר, הערכתנו לדיבידנדים מהמוחזקות גוזרת תלות גבוהה בשירות החוב לדיבידנד הנובע מרבוע כחול נדל"ן.  

מינוף החברה שופר בעקבות הזרמת בעל שליטה (כ- 300 מיליון ₪ מתוך התחייבות להזרמה של כ-900 מיליון ₪) אשר הקטינה את היקף החוב ובעקבות עלייה בשווי המוחזקות. בהתבסס על שווי המוחזקות בסמוך למועד דו"ח זה ועל יתרת החוב נטו פרופורמה להסדר החוב, יחס המינוף הנמדד דרך החוב נטו לשווי הנכסים עומד על כ-57%, רמת מינוף בינונית אשר תומכת כיום באתגרי המימון מחדש של החברה. מידרוג בוחנת מספר תרחישים המניחים לחץ על מחירי המניות, ואנו מעריכים טווח מינוף רחב יותר של 55%-65%. 

בהתאם להערכתנו, הדיבידנדים הצפויים מרבוע נדל"ן ומדור אלון יסתכמו לסכום שבין 80-90 מיליון ₪ בשנות התחזית. השימושים הצפויים של החברה עד לתום שנת 2017 מסתכמים בכ 595-870 מיליון ₪, כדלקמן: (1) פרעון קרן חוב וריבית (אג"ח ובנקים) בהיקף של כ- 455 מיליון ₪, (2) פירעון הלוואה  בין-חברתית מרבוע נדל"ן בהיקף של כ- 50 מיליון ₪ (3) תשלומים נוספים המוערכים בהיקף של כ- 90-100 מיליון ₪ (בעיקר בגין תווי קנייה ותשלומים לרשויות) (4) במידה והבנקים ינצלו את זכותם לפירעון מוקדם של מלוא החוב תצטרך החברה לפרוע סכום נוסף של כ- 265 מיליון ₪ לבנקים.

עודף השימושים על המקורות הוודאיים בטווח הקצר גוזר לחברה נזילות חלשה מאוד וסיכון מחזור, ואלו מקבלים את ביטויים בדירוג הנוכחי. לצד זאת, אנו סבורים כי גמישותה הפיננסית של החברה הינה סבירה, ומתבטאת ברמת מינוף בינונית כנזכר לעיל, אחזקות מבוצרות ובעלות סחירות טובה וצפי לשחרור השעבודים עם מחזור החוב. כיום יש לציין כי כל המניות שמחזיקה החברה משועבדות לטובת בעלי החוב הקיימים. 

עם השלמת הסדר החוב, החל מחודש ספטמבר מר מוטי בן משה הנו בעל המניות היחיד בחברה באמצעות חברות פרטיות בבעלותו. המדיניות העסקית והפיננסית של בעל השליטה ותיאבון הסיכון של החברה בעקבות זאת דורשים בחינה לאורך זמן.

אודות החברה
אלון רבוע כחול הינה חברת החזקות פרטית (החל מחודש ספטמבר 2016) המוחזקת בבעלות מלאה בידי מר מוטי בן משה באמצעות חברות פרטיות בבעלותו. במועד האמור לעיל השלימה החברה הסדר חוב עם נושיה שכלל בין השאר שינוי תנאי החובות והזרמת מקורות מצד בעל השליטה החדש. אחזקותיה העיקריות של החברה הנן אחזקה בשיעור של 53.9% ברבוע כחול נדל"ן בע"מ, אחזקה בשיעור של 63.1% בדור אלון אנרגיה לישראל (1988) בע"מ ואחזקה בשיעור של 77.5% בנעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ. מנכ"ל החברה הינו מר ישראל יניב ויו"ר הדירקטוריון הינו מר מוטי בן משה. 

הקרנות שמחזיקות את האג"ח 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.