שיקולים המשפיעים על בחירת שיטת פיצול שווי האקוויטי

 

 
 

רועי פולניצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/04/2017


השיטות השונות לפיצול שווי האקוויטי של חברת סטארט-אפ מתחלקות לארבעה קטגוריות: (א) שיטת שקלול מצבי הטבע האפשריים (PWERM- Probability Weighted Expected Return Method); (ב) השיטה להמחרת אופציות (OPM- Option Pricing Method); (ג) שיטת השווי השוטף (CVM- Current Value Method), ו- (ד) שיטות משולבות (Hybrid Methods). 

בשיטות אלו נדון במאמרים הבאים. שיטות אחרות עשויות לשמש, אולם ארבע שיטות אלו מצויות בשימוש נרחב בפרקטיקה. לעיתים אף נעשה שימוש ביותר משיטה אחת, ואז למעשה ניתן להשתמש בתוצאות המתקבלות משיטה אחת לצורך אישוש או תיקוף המתקבלות משיטה אחרת.

דעתי היא כי ההחלטה על בחירת השיטה הנבחרת לפיצול שווי האקוויטי של חברת סטארט-אפ צריכה להתחשב בקריטריונים הבאים: 

  • על השיטה הנבחרת לשקף את סטטוס "העסק החי" של חברת הסטארט-אפ. לאמור- על השיטה לשקף את השווי של כל אחד ממכשיריה ההוניים של החברה, הנובע מציפיותיהם של בעלי המניות לגבי אירועים כלכליים עתידיים, סכומים, עיתוי ואי וודאות של תזרימי מזומנים עתידיים שיתקבלו על ידי בעלי המניות.

  • על השיטה הנבחרת להקצות שווי מסוים למניות הרגילות של החברה, אלא אם כן חברת הסטארט-אפ "מונזלת" (קרי, מתפרקת) ואז אין כסף לחלק לבעלי המניות הרגילים.

  • על השיטה הנבחרת לספק למעריכי שווי אחרים אשר ישתמשו בה באופן עצמאי, תוך שימוש באותם הנחות יסוד ונתונים, תוצאות זהות או דומות לאלו שיקבל מעריך שווי מטעם החברה. 

  • על רמת מורכבותה של השיטה הנבחרת להתאים לשלב ההתפתחות התפעולית שבו מצויה חברת הסטארט אפ, תוך הימנעות מעלויות וממאמצים בלתי סבירים. לדוגמא, ניקח חברת סטארט-אפ עם מעט עובדים, המצויה בשלבים התפתחות תפעולית מוקדמים. סביר מאוד כי עלות הפעלתה של שיטת שקלול מצבי הטבע האפשריים עשויה שלא להתאים לחברה שכזו. ההנחות שבבסיס הערכת השווי שתבוצע בשיטה זו עשויות להיות ספקולטיביות מאוד והשונות בהערכת השווי עשויה להיות גבוהה בהתאם. מאידך, השיטה להמחרת אופציות עם מערך הנחות פשוט יותר, עשויה לתת תוצאות סבירות באותה מידה ובעלות נמוכה יותר.
רועי פולניצר בעלים של שווי פנימי

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x