רשות ניירות ערך >> תתקשר עם יפעת מידע תקשורתי כספק יחיד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ענת גואטה-יור רשות נירות ערך  צילום ענבל מרמריענת גואטה-יור רשות נירות ערך צילום ענבל מרמרי

מיכאל לוי
12/01/2020

רשות ניירות ערך פרסמה ביום 09.01.2020 הודעה על כוונתה להתקשר עם יפעת מידע תקשורתי בע"מ כספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: Michrazim@isa.gov.il לא יאוחר מיום 28.01.2020.