טיוטת רשות שוק ההון >> שליטה בסוכן תאגיד

סוכן תאגיד משמש כגורם המתווך בין המבוטח למבטח, ועליו מוטלות החובות לתווך, להתאים ולסייע למבוטחים בבחירתם את מוצרי הביטוח והחיסכון הפנסיוני המתאימים להם

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

קרן מרדכי
16/01/2020

טיוטת מדיניות שליטה בסוכן תאגיד

 

1. הגדרות

"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון מכוח סעיף 25 לחוק הפיקוח על הביטוח; או מי שקיבל רישיון מכוח סעיפים 5(א) או 6(א) לחוק הייעוץ;
"דמי עמילות" - כהגדרתם בסעיף 41 לחוק הפיקוח על הביטוח;
"הממונה" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
"הרשות" - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;
"חוק הייעוץ" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;
"חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;
"מבקש" - מי שמבקש לקבל היתר שליטה בסוכן תאגיד;
"סוכן תאגיד" - תאגיד שקיבל רישיון מכוח סעיף 26 לחוק הפיקוח על הביטוח או תאגיד שקיבל רישיון מכוח סעיף 5 לחוק הייעוץ;
"סוכן תאגיד קטן" - סוכן תאגיד שהיקף דמי העמילות שלו בשנת הכספים האחרונה נמוך מ-10 מיליון ש"ח, או סוכן תאגיד שעל פי התכנית העסקית שלו צפוי היקף דמי העמילות שלו להיות נמוך מ-10 מיליון ש"ח;
"סוכן תאגיד גדול" - סוכן תאגיד שאינו סוכן תאגיד קטן;
"עיסוק בביטוח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
"קבוצת שליטה" או "שולט" - מי ששולט בסוכן תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, ושאין מעליו שולט אחר. שולט סופי יכול להיות גם מי שאושר בידי הממונה שהוא שולט כאמור;
"שליטה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח;
"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
"תאגיד עזר" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;
"תעודות ציבוריות" - כמשמען בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;
"תרגום נאמן לעברית" - תרגום נוטריון ישראלי, בחתימתו ובחותמת המקורית שלו, כי התרגום לעברית משפת המקור של מסמך המקור מהווה תרגום מדויק של מסמך המקור וערוך בהתאם לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977;[1] ואם מדובר בנוטריון שאינו ישראלי – מסמך דומה ככל הניתן לאמור לעיל.

 

כל מונח שאינו מוגדר במסמך זה, יפורש על פי משמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח או בחוק הייעוץ, ובתקנות שהותקנו מכוחם.

כללי
בהתאם להוראות סעיף 32 לחוק הפיקוח על הביטוח, שליטה בסוכן תאגיד מותנית בקבלת היתר שליטה מהממונה. למען הסר ספק, יובהר כי מי שנדרש להיתר שליטה הוא האדם השולט בסוכן התאגיד, בין אם השליטה נעשית באופן ישיר, ובין אם באמצעות תאגידים נשלטים. כמו כן, אם השליטה היא יחד עם אחרים, נדרש כל אחד ממרכיבי קבוצת השליטה לקבל היתר שליטה מאת הממונה. על הממונה לבחון, כאמור בהוראות חוק הפיקוח על הביטוח, את מידת התאמתו של המבקש לשלוט בסוכן תאגיד, על רקע הנסיבות שבפניו. סמכות זו היא סמכות רגולטורית שתכליתה כאמור להסדיר את ענף התיווך בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני ולפקח עליו.
סוכן תאגיד משמש כגורם המתווך בין המבוטח למבטח, ועליו מוטלות החובות לתווך, להתאים ולסייע למבוטחים בבחירתם את מוצרי הביטוח והחיסכון הפנסיוני המתאימים להם. החזקת שליטה בסוכן תאגיד מחייבת תכונות אישיות בסיסיות של שמירה על הוראות הדין, התנהגות ביושר ובתום לב, ציות לנורמות מקובלות של התנהגות ולקיחת אחריות כלפי הציבור בכלל, וכלפי ציבור הלקוחות והמבוטחים של סוכן התאגיד בפרט.
מטרתו של מסמך זה היא לתאר את מדיניות הממונה בבחינת בקשות לקבלת היתר שליטה בסוכן תאגיד, את שיקולי הממונה בבחינת בקשות אלה ואת אופן הגשת הבקשה האמורה. מובהר כי כל בקשה להיתר שליטה תיבחן לגופה בהתאם לשיקול דעתו של הממונה ואין באמור כדי להגביל את שיקול דעתו של הממונה בבואו לבחון בקשת היתר שליטה בסוכן תאגיד.
מסגרת משפטית
סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח קובע כי:

"לא ישלוט אדם במבטח או בסוכן תאגיד אלא על פי היתר שנתן הממונה ובתנאים שקבע; שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים נוספים למתן היתר כאמור."

סעיף 32(ב1) לחוק הפיקוח על הביטוח קובע כי:

"במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17, בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש לשלוט, להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש, או להסכים לעניין הצבעה למינוי דירקטור, לרבות להפסקת כהונתו, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי, מהימנותו, וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה, הקיימת או העתידית, במבטח או בסוכן התאגיד; היותו של המבקש אגודה שיתופית לא יובא בחשבון במסגרת השיקולים לפי סעיף קטן זה."

שיקולים נוספים כאמור שיבואו בחשבון במתן היתר שליטה מפורטים בסעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח כדלקמן:

"(1) תכניות הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימן;

  (2) התאמתם של נושאי המשרה בתאגיד המבקש, ובמקרה של מבטח חוץ – של מנהליו ומורשיו בישראל, לתפקידם;

 (3) האמצעים הכספיים של התאגיד המבקש;

 (4) האמצעים הכספיים והרקע העסקי של בעלי אמצעי השליטה בתאגיד המבקש;

 (5) תכניותיו של המבקש לענין ביטוח משנה ולענין צוות עובדים מקצועיים וסיכוייו להגשימן;

 (6) תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו;

 (7)   המדיניות הכלכלית של הממשלה;

 (8)   טעמים שבטובת הציבור."

 

סעיף 32(ג) לחוק הפיקוח על הביטוח קובע כי:

"היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטתו של בעל ההיתר."

סעיף 32(ד) לחוק הפיקוח על הביטוח קובע כי:

"הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו:

(1)   על מי שמחזיק אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין;

(2)   על תאגיד שרכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו."

 

הפעלת שיקולים אלה בבחינת בקשה לקבלת היתר שליטה וקביעת תנאים נדרשים לשליטה בסוכן תאגיד נועדו לממש את תכליות חוק הפיקוח על הביטוח, חוק הייעוץ ואת תפקידי הרשות, ובהם בראש ובראשונה הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים, כמו גם הבטחת היציבות והניהול התקין של הגופים המפוקחים וקידום התחרות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון.
כדי להבטיח בחינה נאותה של בקשות לקבלת היתר שליטה בסוכן תאגיד, נדרש מבקש ההיתר להציג בפני הממונה נתונים ומסמכים, שעל פיהם תיבחן הבקשה בשים לב, בין היתר, לשיקולים לעיל.
 הוראות הממונה לעניין שליטה בסוכן תאגיד

4.1.רישיון סוכן ביטוח

בבואו של הממונה לבחון בקשה לקבלת היתר שליטה בסוכן תאגיד ואם מבקש השליטה אינו בעל רישיון, יילקחו בחשבון במכלול השיקולים, בין היתר, השיקולים הבאים:

 המבקש שולט בסוכן תאגיד באמצעות מבטח או חברה אם של מבטח;
 המבקש שולט בסוכן תאגיד באמצעות תאגיד בנקאי או חברה אם של תאגיד בנקאי או תאגיד עזר;
 המבקש הוא חברה ללא שולט;
אם המבקש אינו בעל רישיון סוכן כמשמעו בחוק הפיקוח על הביטוח, סוכן שיווק פנסיוני או יועץ פנסיוני כמשמעם בחוק הייעוץ, עליו לעמוד גם בשני התנאים שלהלן:
המבקש הניח את דעתו של הממונה כי הוא עצמו לא יעסוק במישרין או בעקיפין בתיווך לעניין ביטוח ומוצרי חיסכון ארוך טווח או והממונה שוכנע כי עיסוקו אינו בסוכן התאגיד, אינו עיסוק בביטוח או במוצרי חיסכון ארוך טווח והוא אינו מעורב בפעילות העסקית בסוכן התאגיד ומתקיימים לגביו יתר התנאים במדיניות זאת;
המבקש מבקש למנות מנהל(י) עסקים העומד(ים) בכל תנאי הדין בכל הענפים שבהם מתבקש או קיים רישיון סוכן התאגיד, וכי ניהול סוכן התאגיד, לרבות המשרד או הסניף הרלבנטי, יופקד אך ורק בידו(ם).
המבקש לא הורשע בעבירה, וכן לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי, ולא מתקיימות לדעת הממונה נסיבות אחרות המטילות דופי במהימנותו.
שיקולים שבטובת הציבור.
שיקולי תחרות וכן שיקולים הנוגעים למתן שירות בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח.

4.2.שליטה יחד עם אחרים

על מבקש היתר שליטה יחד עם אחרים, יחולו התנאים הבאים:

המבקשים יערכו הסכם בכתב המסדיר, בין היתר, את שיתוף הפעולה ביניהם, אופן ההצבעה באסיפות כלליות, מינוי דירקטורים בסוכן התאגיד ומנגנון ליישוב סכסוכים. כאשר אין הסכם בכתב בין מבקשי השליטה, ישקול הממונה להכיר במסמכי ההתאגדות כתחליף להסכם זה, כל עוד הם משקפים את האמור.
לאחר קבלת היתר שליטה, נדרש כי כל שינוי ייעשה באישור הממונה בלבד, אלא אם קבע הממונה אחרת בהיתר ולפי התנאים שנקבעו בו.
על כל מבקש בקבוצת השליטה יחולו, ביחד ולחוד, התנאים והמגבלות החלים על מבקש יחיד, בהתאם לעניין, כפי שיעוגנו בהיתר השליטה.

4.3.מבנה השליטה ודרך החזקת אמצעי שליטה בסוכן תאגיד

אמצעי שליטה בסוכן תאגיד יוחזקו בידי שולט סופי, במישרין או באמצעות תאגידים שבשליטתו. מבקש היתר יידרש להראות, באופן שיניח את דעת הממונה, כי התאגידים שבאמצעותם יחזיק באמצעי השליטה בסוכן התאגיד אכן נשלטים על ידו.

על שליטה באמצעות תאגידים יחולו, בין היתר, ההוראות הבאות:

4.3.1.היתר שליטה באמצעות נאמנות

4.3.1.1.ככלל, לא יינתן היתר שליטה לנאמן.

4.3.1.2.במקרים חריגים בהם יינתן היתר שליטה לנאמן יחולו עליו כלל הוראות מדיניות שליטה זו והוראות נוספות שיקבע הממונה במסגרת היתר השליטה.

4.3.2.היתר שליטה לשותפות

ייבדקו עיסוקיה של השותפות, מסמכי ההתאגדות שלה, ויוחלט על סיווג השותפים בה כשולטים בהתאם לבחינת מאפייני היחסים בין השותפים, לרבות בין השותפים המוגבלים לשותף הכללי.

4.3.3.היתר שליטה לתאגיד שלא התאגד ונרשם בישראל או לאזרח זר

4.3.3.1.מבקש היתר שאינו תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל או שאינו אזרח ישראלי עשוי להידרש, לפי שיקול דעת הממונה, להצגת מסמכים נוספים המוכיחים את עמידתו בכלל הוראות הדין, בדגש על מסמכים המוכיחים את חוסנו הפיננסי, את מהימנותו ואת ניסיונו העסקי ועיסוקים האחרים.

4.3.3.2.מבקש היתר שאינו אזרחי ישראלי יידרש להציג מסמך רשמי מרשויות אכיפת החוק בכל מדינה בה הוא אזרח או תושב, לפי העניין, הנוגעות לקיומו או להיעדרו של מידע פלילי במדינה האמורה, ויידרש לחתום על כתב ויתור סודיות לעניין זה, המאפשר לממונה או למי מטעמו לפנות לרשויות אלו או אחרות, כמו גם לארגונים בינ"ל דוגמת האינטרפול או היורופול, בבקשות להבהרות או למסמכים נוספים, לפי העניין.

 

4.4.שיעור החזקה מינימלי

בנוסף לאמור לעיל, על שליטה באמצעות תאגידים יחולו ההוראות הבאות:

שיעור ההחזקה הישירה בסוכן התאגיד עצמו ובכל אחד מהתאגידים המחזיקים באמצעי שליטה בסוכן התאגיד במישרין או בעקיפין, יעלה על 50%. כאשר תאגיד מסוים נשלט בידי קבוצת שליטה, ייבחן סכום שיעורי ההחזקה הישירה בסוכן התאגיד של כל מרכיבי קבוצת השליטה ביחד.

אם השליטה בסוכן התאגיד היא יחד עם אחרים, ייבחן שיעור ההחזקה המשורשר של כל השולטים יחד.

להלן דוגמה לאופן חישוב שיעור שליטה משורשר:                   

 

 

4.5.שעבוד אמצעי שליטה

אין לשעבד את אמצעי השליטה הישירים בסוכן התאגיד אלא אם אישר זאת הממונה מראש ובכתב.

 

4.6.חוסן פיננסי של מבקש היתר

כחלק מבקשת היתר השליטה ייבחן חוסנו הפיננסי של מבקש ההיתר לרבות כל האמור להלן:

4.6.1.יכולת החזר חובות שלו ושל תאגידים בשליטתו בעבר ובהווה;

4.6.2.היותו בעל מוניטין עסקי ואישי הולמים ביחס לבקשתו להיות בעל שליטה בסוכן תאגיד ובשים לב להיות סוכן התאגיד קטן או גדול;

4.6.3.יכולתו לתמוך בסוכן התאגיד אם יידרש לכך.

4.7.מהימנות של מבקש ההיתר

4.7.1.בדיקת מהימנותו של מבקש ההיתר תיעשה, בין היתר, לאורם של התבחינים המופיעים במסמך בחינת מהימנות בידי גופים מפקחים.[2]

4.7.2.הממונה או מי מטעמו רשאים לדרוש כי גם מבקש היתר שהוא אזרח או תושב ישראלי יחתום על כתב ויתור סודיות, כאמור בסעיף 4.3.3.2 לעיל.

 

 

5.תחולה

הוראות נוהל זה יוחלו על כל מבקש היתר חדש. ההוראות יוחלו גם על מחזיק היתר שליטה קיים, בהתאמות הנדרשות, כאשר נעשה שינוי בהיתר בו הוא מחזיק, אלא אם לדעת הממונה מדובר בשינוי בלתי מהותי של ההיתר.

הוראות כלליות:
בקשה לקבלת היתר שליטה בסוכן תאגיד תיערך בשפה העברית. צורפו לבקשה מסמכים הערוכים בשפה אחרת, לרבות תעודות ציבוריות, יצורף לבקשה גם תרגום נאמן שלהם לעברית וכן כל אימות של התעודות הציבוריות או התרגומים, הנדרש על פי הדין.
את המסמכים יש להגיש כשהם מאושרים על ידי עו"ד (בעט כחול). לא יתקבלו מסמכים בפקס או מסמכים שבוצעו על גביהם מחיקות ותיקונים, או מסמכים שלא מולאו על כל פרטיהם.
את המסמכים יש לשלוח כקובץ pdf (צבעוני) באופן תקין וברור במייל לכתובת הדואר האלקטרוני:

soch-bituach@mof.gov.il, לבקשה יצורף תצהיר של המבקש שנערך בפני עורך-דין, המאמת את האמור בבקשה ובנספחיה בנוסח המצורף כנספח א'.

הממונה רשאי לדרוש מהמבקש הבהרות, כמו גם נתונים ומסמכים נוספים.

למען הסר ספק, שליחת המסמכים במלואם, לרבות בקשות הבהרה או מסמכים נוספים מצד הממונה או מי מטעמו, מהווה תנאי מקדים לבחינת הבקשה.

 

[1] ר' תקנה 15(ג) וטופס 7 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977.
[2] מסמך "בחינת מהימנות בידי גופים מפקחים" מיום 1 בדצמבר 2010 עליו חתומים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (דאז), רשות ניירות ערך והפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. https://mof.gov.il/hon/information-entities/controllicensingandtransferofgoods/documents/credibility2011.pdf