אייביאיי >> שפעת משבר הקורונה על האינפלציה תצבור תאוצה בהמשך השנה

בבית ההשקעות עדכנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה כלפי מטה לירידה של 0.3%, כאשר הסיכון לתחזית נוטה כלפי מטה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רפי גוזלןרפי גוזלן

רפי גוזלן
19/04/2020

 • השפעת משבר הקורונה על האינפלציה תצבור תאוצה בהמשך השנה
 • מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה בשיעור של 0.4% כאשר תמהיל המדד שיקף השפעות מתונות בלבד של הסגר.
 • אנו מעדכנים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה כלפי מטה לירידה של 0.3%, כאשר הסיכון לתחזית נוטה כלפי מטה.
 
מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה בשיעור של 0.4% כאשר תמהיל המדד שיקף השפעות מתונות בלבד של הסגר. המשבר הנוכחי כולל פגיעה סימולטנית בצד ההיצע וביקוש, אך הפגיעה ביקוש צפויה להיות דומיננטית יותר ותבוא לידי ביטוי ככל שיתארך המשבר. אנו מעדכנים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה כלפי מטה לירידה של 0.3%, כאשר הסיכון לתחזית נוטה כלפי מטה. חלק מהותי מעדכון זה טמון בהערכה כי שכר הדירה צפוי לעבור למגמת ירידה בהמשך השנה וזאת לאחר מגמת עלייה ממושכת של למעלה מעשור.
 
 • מדד המחירים לצרכן עלה במרץ בשיעור של 0.4%, ובשנה האחרונה נותר ללא שינוי. המדד ללא פירות וירקות ואנרגיה עלה שיעור של 0.6% ושל 0.4% בשנה האחרונה. המדידה במרץ הייתה כמעט מלאה, למעט סעיף הנסיעות לחול, (טיסות ושהייה) המהווה כ 4% מהמדד, וסעיף עריכת אירועים כ-1.5%, שלא נמדדו במרץ ונזקפו למדד הכללי. עם זאת, באפריל צפויה מדידה חסרה יותר ביחס למרץ, כלומר יותר סעיפים ייזקפו למדד הכללי.
 • בחינת תמהיל המדד מעלה כי  למעט העלייה בסעיף המזון לא נצפו עדיין השפעות משמעותיות של המשבר על המחירים. השפעת ההצטיידות במזון בעקבות המשבר החלה לבוא לידי ביטוי עם עלייה בסעיף זה בשיעור של 0.6% ( תרומה של 0.075% למדד). סעיף המזון עלה ב 0.8% בלבד בהשוואה למרץ אשתקד, וסביר כי העלייה בסעיף זה תימשך בחודשים הקרובים. מעבר לכך, עיקר התרומה למדד נרשמה מצד הגורמים העונתיים ובראשם: דיור (עלייה של 0.9%, ותרומה של 0.2% למדד. מזה עלייה של 1.2% במחירי דירות בבעלות שעלו ב 2.3% בשנה האחרונה) והלבשה והנעלה (עלייה של 3% ותרומה של 0.075% למדד).
 • האופי החריג של המשבר מציב קושי רב בבניית תחזיות, שכן כל עוד לא מסמן מועד לפיתרון רפואי, הרי שקשה לאמוד את משך הסגר והיקפו. מבחינת האינפלציה הקושי גם נובע מכך שהמשבר מאופיין בזעזועי ביקוש והיצע סימולטניים. שכן, הפגיעה בצד ההיצע עלולה לאורך זמן לייצר פגיעה בשרשרת האספקה ולהוביל לעליות מחירים. בנוסף, המשבר הנוכחי צפוי להוביל לעלייה הדרגתית בהתבססות על ייצור מקומי על חשבון היבוא.
 • לכך נוספת בעיית המדידה של הלמ"ס. מכיוון שהחרפת הסגר במשק החלה מאמצע מרץ, הזקיפה של סעיפים למדד הכללי הייתה מתונה מאוד (כ-5.5% מהמדד, טיסות ושהייה בחו"ל, ועריכת מסיבות ואירועים). מבחינת המדדים הקרובים, הלמ"ס טרם פרסמה הבהרה לגבי  המדידה בחודש זה, אך סביר שהיא תהיה חסרה במידה ניכרת וצפויה לנוע להערכתנו סביב 25%. 
 • עם זאת, למרות הפגיעה בצד ההיצע, הפגיעה בצד הביקוש צפויה להיות להערכתנו דומיננטית יותר, וזאת בהשפעת העלייה המהירה והחדה בשיעור האבטלה והפגיעה שנילווית אליה בהכנסה. במהלך החודש האחרון נרשמה עלייה חדה במספר דורשי העבודה (למעלה מ-25% מהמועסקים), שלמעשה רובם נמצאים בחופשה ללא תשלום(וזכאים לקבל דמי אבטלה). עם זאת, כפי שהדברים ניראים כיום, החזרה לפעילות  צפויה להיות איטית והדרגתית ולעיתים אף מלווה בסגרים. בנוסף, חלק מהפעילות, בפרט זו המאופיינת בהתקהלות גבוהה ובפעילות התיירות והפנאי צפויים לחזור לפעילות רק בשלבים מאוחרים יותר. לפיכך, עד שלא יסתמן פיתרון רפואי למשבר, צפויה עליית מדרגה משמעותית בשיעור האבטלה ומכאן גם לפגיע חריפה בהכנסה של משקי הבית.
 
 
 • בהתחשב בהנחות שפרסם בנק ישראל למידת ההשבתה של ענפי המשק, ובתשלומי דמי האבטלה בגין העובדים הנמצאים החל"ת, הפגיעה בשכר עומדת להערכתנו כיום בסדר גודל של 15%-10%. בהנחה ובחודשים הקרובים תהיה חזרה של חלק מהמועסקים לפעילות, הפגיעה צפויה להתמתן אך עדיין צפויה להערכתנו פגיעה של 5%-8% בהכנסה. לפיכך, אי הודאות לגבי משך המשבר וההשפעה השלילית על שוק העבודה, במקביל לאפקט עושר שלילי צפויים להוביל לפגיעה משמעותית בביקושים בשנה הקרובה. 
 •  במבט קדימה, הגורמים שצפויים לתרום לעלייה באינפלציה הם מוצרי הצריכה הבסיסיים (מזון פירות וירקות ומוצרים בסיסיים לבית) ומוצרים ושירותים לפנאי בבית (שירותי טלויזיה, משחקי מחשב וכו'). מנגד, צפויה תרומה לירידה במדד מצד סעיף הדיור, הלבשה והנעלה ומוצרים בני קיימא. בלימת הייסוף בשע"ח של השקל וצפי לפיחות בהמשך השנה על רקע התארכות המשבר וירידה בכוחות הבסיסיים הפועלים לטובת השקל צפויים למתן את הירידה באינפלציה, כאשר ברקע צפויה האינפלציה המיובאת צפויה להיות שלילית.
 • סעיף מחירי הדירות בבעלות יהווה גורם משמעותי בהתפתחות האינפלציה בשנה הקרובה. גורם זה התאפיין בתרומה חיובית למדד בעשור האחרון, והיווה את החלק הארי בעליית מחירי המוצרים הבלתי סחירים במדד, כאשר ברקע הירידה במוצרים הסחירים משכה את האינפלציה  לטריטוריה אפסית-שלילית.
 • עם זאת, ההידרדרות החריפה בשוק העבודה צפויה להוביל למפנה בסעיף זה, בכיוון שלילי. עוצמת ההרעה המסתמנת בשוק העבודה ומשך הפגיעה הצפויה מזכירים יותר את המיתון של לפני כשני עשורים (אינתיפאדה השנייה וה-dot.com), מאשר את המשבר הפיננסי של 2008, שאותו צלח המשק הישראלי עם פגיעה מינורית בלבד, כאשר התנופה בענף הנדל"ן היוותה את אחת הסיבות הבולטות לכך. בהשוואה לתקופה זו, המשק הישראלי מתאפיין כיום בין היתר, באיתנות פיננסית גבוהה יותר, בכניסה למשבר הנוכחי עם שייעור אבטלה נמוך יותר באופן ניכר, ולאחר עלייה מהירה בשכר הריאלי בשנים האחרונות. מנגד, לשלילה ניתן לציין בעיקר את העלייה במינוף של משקי הבית ובפרט החשש מפני משבר ממושך שיפגע בשוק הנדל"ן למגורים.
 • כפי שעולה מהגרף הבא במיתון של 2001-2003, נרשמה עלייה באבטלה לשיעור דו ספרתי תוך ירידה חדה בשכר הריאלי. בתקופה זו שכר הדירה היה צמוד ברובו לדולר, כך שהדגש היה על השינוי במחירים הדולריים של שכר הדירה. ניתן לראות, כי כל עוד נרשמה עלייה באבטלה נמשך הלחץ על סעיף הדיור והוא ירד בשלב ראשון בכ-2%-1.5%, ובשלב השני בכ-2.5%-2% נוספים. לצורך התחזית בשלב זה הנחנו ירידה של כ-2% בסעיף זה, שצפויה להתחיל לבוא לידי ביטוי בשליש האחרון של השנה.
 • לפיכך, אנו מעדכנים כלפי מטה את תחזית האינפלציה שנה הקרובה לירידה של 0.3%, כאשר הסיכונים נוטים כלפי מטה בהתאם להערכה כי היציאה מהשבר תהיה איטית והדרגתית. במדד הקרוב, באפריל, עיקר ההשפעה תהיה לצניחה במחירי הבנזין (גריעה של כ-0.5% מהמדד הכללי) ולהעדר תרומה מהגורם העונתי (הבראה ונופש).  במבט קדימה, ההשפעה של היחלשות הביקושים והעלייה באבטלה צפויה להיות מורגשת באופן משמעותי יותר במהלך המחצית השנייה של השנה.
 
הודעת גילוי
 
לכותב המאמר ולחברת שרותי בורסה והשקעות בישראל- אי.בי.אי בע"מ ("שירותי בורסה") אין רישיון שיווק השקעות והם אינם מבוטחים בביטוח הנדרש מבעל רישיון בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. בעת פרסום המאמר שירותי בורסה וכותב המאמר אינם בעלי עניין אישי בנושאיו. כמו כן, אין במאמר כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
 
מסמך זה הינו עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של שרותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. – בע"מ ("החברה") והוא מובא כשרות מקצועי ללקוחות כשירים בלבד, על כן, אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום דבר פרסומת. המסמך מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. מסמך זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע במסמך זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים הנזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך מסמך זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. מסמך זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. קבוצת אי.בי.אי. , עובדיה וחברי הדירקטוריון בתאגידי הקבוצה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. תאגידים הנמנים על קבוצת אי.בי.אי. ו/או בעלי השליטה בה עשויים להחזיק ולסחור עבור עצמם ו/או עבור לקוחות הקבוצה בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המסוקרים במסמך זה, כולם או חלקם, והם עשויים לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים האמורים. קבוצת אי.בי.אי. מעניקה מגוון שירותים בתחום ההשקעות, לרבות ייעוץ ו/או הפצה ו/או חיתום הנפקות וכן עשיית שוק, ועל כן עשויה להעניק שירותים אלה או אחרים לחברות הנסקרות או לקבוצת החברות הנסקרות, וכן עשויה לקבל תגמול מהותי בגין שירותים כאמור. מסמך זה הינו רכושה של החברה ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן מסמך זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, של החברה.
 

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.