יועצי השקעות || רשות ניירות ערך || אתם שואלים הרשות עונה - אוסף שאלות ותשובות בנושא הליך הכרת לקוח

הכרת לקוח | בני זוג | שימוש באמצעים מקוונים | בירור מקור הכספים | טפסים ועוד

 

 
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2020

הרשות לניירות ערך הקימה דף לשאלות ותשובות בנושא הכרת לקוח - קישור לדף
FUNDER מביאים את השאלות והתשובות כפי שמופיעים באתר הרשות לנוחיותכם.

(מס: 2.13.16) באילו דרכים ניתן לבצע את הליך הכרת הלקוח?​


מנהל תיקים רשאי לבצע הליך הכרת הלקוח  פנים אל פנים, או באחת מן הדרכים הבאות, וזאת בכפוף לתנאים, כמפורט להלן:
א.  שיחה מרחוק (שיחה טלפונית, שיחת וידאו או במדיה אחרת) מוקלטת:
השיחה תהיה מוקלטת בדרך הניתנת לאחזור;
מנהל התיקים ידאג לכך שהלקוח יכול להקדיש לעניין את תשומת הלב הראויה;
מנהל התיקים ישמור את תיעוד ההליך לתקופה של חמש שנים לפחות מיום סגירת החשבון.
ב.  דואר אלקטרוני או אמצעי תקשורת דיגיטליים/מקוונים אחרים: 
מדובר בחשבון מנוהל שסווג ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון ומימון טרור.
מנהל התיקים ישמור את תיעוד ההליך לתקופה של חמש שנים לפחות מיום סגירת החשבון.
לעניין ביצוע ההליך באופן מקוון (בהתאם להוראה לבעלי רשיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים) יחול גם האמור בשו"ת מס' .2.13.14 ביחס לנסיבות בהן עלה קושי בהשלמת ההליך באופן מקוון (לצפייה לחץ כאן).
*** עמדה זו מחליפה את שו"ת מס' 2.13.3 ושו"ת מס' 2.13.7 שבוטלו.

(מס: 2.13.15) האם מנהל התיקים רשאי לבצע עדכון להליך הכר לקוח (שאינו במסגרת ההליך הראשוני) בחשבון של בני זוג מול אחד מבני הזוג בלבד?

כן. ניתן לבצע עדכון להליך הכר את הלקוח מול אחד מבני הזוג בלבד, וזאת תוך הפעלת שיקול דעת, לרבות בנוגע לרמת הסיכון של החשבון המנוהל, ובהתאם למדיניות שקבע מנהל התיקים בעניין בנהליו.

(תאריך: 4.12.2018​)

(מס: 2.3.14) האם ניתן לבצע את הליך הכרת הלקוח באופן מקוון?​

ככל שמנהל התיקים נותן שירותי ניהול תיקים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, בהתאם להוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, באפשרותו לבצע גם את הליך הכרת הלקוח באופן מקוון, בכפוף לתנאים הבאים:
1. מדובר בחשבון ברמת סיכון נמוכה, בהתאם לסעיף 6א לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 (להלן: "הצו");
2. מנהל התיקים ישמור את תיעוד ההליך שנעשה באופן מקוון בדרך הניתנת לאחזור, למשך תקופה של חמש שנים לפחות מיום סגירת החשבון.
 
יובהר כי במקרה שבו התבצע הליך הכרת הלקוח באופן מקוון, אך במהלך ההליך או בסיומו עלו קשיים בהשלמה מלאה של ההליך, לדוגמא אם הלקוח סירב להשיב לשאלה מסויימת או נמצאו סתירות בתשובותיו, או אם עולה מתשובותיו כי לא מדובר בלקוח ברמת סיכון נמוכה – יושלם הליך הכרת הלקוח רק לאחר שיחה של מנהל התיקים עם הלקוח, שבה יקבל מהלקוח תשובות מניחות את הדעת ואת מלוא המידע הנדרש להשלמת ההליך. במקרה זה השלמת הליך הכרת הלקוח תתאפשר גם באמצעות שיחה טלפונית או באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי (וידאו קונפרנס) (בהתאם לשו"ת מס' 2.13.7).

(מס: 2.13.13) האם מנהל התיקים או חבר הבורסה נדרש לברר את מקור הכספים המופקדים בהפקדות חוזרות של לקוחות? קרי, האם נדרש הליך בירור מקור ההפקדה בכל הפקדה, או שמא די בבירור המתבצע בהפקדה הראשונה ובמעקב אחר רמת המסוכנות של הלקוח להלבנת הון?

סעיף 2 לצווים מטיל על מנהל תיקים וחבר בורסה לבצע הליך של הכרת הלקוח לפני התקשרות עימו, הכולל בין היתר, בירור מקור הכספים המופקדים בחשבון.
בנוגע להפקדות נוספות במהלך תקופת ההתקשרות, על מנהל התיקים וחבר הבורסה לברר אודותם במסגרת הבקרה השוטפת שעליהם לבצע ללקוחות לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ומימון טרור וזאת על פי המדיניות שיקבעו בענין זה. הדבר תלוי, בין היתר, במידת ההתאמה של ההפקדות (גודלן, תדירותן וכו') לאופיו של החשבון והפעילות שתוכננה בו לפי הליך הכר את הלקוח שנערך ללקוח טרם ההתקשרות.

(תאריך: 10.11.2013)

(מס: 2.13.12) האם קיים פטור או הקלה מביצוע הליך הכרת הלקוח ביחס ללקוחות מוסדיים גדולים ומוכרים (אשר קיים לגביהם פטור לעניין הצהרה על נהנה ובעל שליטה  ופטור מדיווח) כגון קופות גמל, קרנות, תאגידי ביטוח, שלא אחת מסרבים למלא את מלוא הפרטים הנדרשים (כגון - מקור הכספים, עיסוק וכדומה)?

אין פטור מביצוע הליך הכרת הלקוח ללקוחות מוסדיים, יחד עם זאת, ההליך צריך להיות מותאם לסוג לקוחות אלה.
 
(תאריך:10.11.2013)

(מס: 2.13.11) מי רשאי לבצע את הליך הכרת הלקוח – האם הוא נדרש להיות בעל רישיון המועסק בחברת ניהול התיקים או שמא כל עובד אחר של חברת ניהול התיקים רשאי לבצע את ההליך?

סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 מטיל חובה על מנהל תיקים לבצע הליך הכרת לקוח טרם ההתקשרות עימו. הצו אינו מחייב כי ההליך יבוצע על ידי בעל רשיון לניהול תיקים בלבד, ומשכך ניתן לבצע את ההליך גם באמצעות עובד אחר המועסק בחברה שאינו בעל רשיון לניהול תיקים.
 
(תאריך: 10.11.2013)

(מס: 2.13.10) האם ישנה חובה לשלוח העתק בכתב של טופס הכר את הלקוח ללקוחות קיימים, אשר הליך "הכר את הלקוח" מבוצע מולם באופן טלפוני?

אין חובה לשלוח ללקוח העתק של תיעוד הליך הכרת הלקוח.
 
(תאריך: 10.11.2013)

(מס: 2.13.9) האם ניתן לבצע את הליך הכר את הלקוח לישויות שהיו לקוחות לפני כניסת הצו לתוקף (30.5.2011) וזאת ע"י חברה קשורה שכפופה למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור (הכוונה לביצוע ההליך ע"י עובד של חברת ניהול תיקים עבור חבר הבורסה לגבי החשבון בו מתנהל התיק)?

בהתאם לעמדת הרשות עובד מנהל תיקים שהינו תאגיד קשור של חבר הבורסה, כהגדרת "תאגיד קשור" בחוק הייעוץ, אשר מבצע עבור חבר הבורסה את הליך הזיהוי פנים אל פנים, רשאי לבצע עבורו גם את הליך הכרת הלקוח, לגבי החשבון בו מתנהל התיק המנוהל. ניתן למצוא את עמדת הרשות שפורסמה באתר.
 
אולם ללקוחות שהיו קיימים לפני כניסת הצו לתוקף, הליך הכרת הלקוח אינו מתבצע במעמד הזיהוי פנים אל פנים (שכן, הלקוחות כבר זוהו בעבר, בהתאם להוראות הצו הישן) ובהתאם לעמדת הרשות ניתן לבצע את ההליך בשיחה טלפונית מוקלטת. משכך, כאשר מדובר בלקוח שהתקשר עם חברת ניהול תיקים וחבר הבורסה שהן חברות קשורות, איננו רואים מניעה לבצע את ההליך פעם אחת עבור 2 החברות, כאשר ההליך יתבצע ע"י עובד של חברת ניהול תיקים, שהינה החברה שנמצאת בקשר אינטנסיבי יותר עם הלקוח (למשל לצורך ביצוע בירור צרכים).
 
(תאריך: 10.11.2013)

(מס: 2.13.8) מה נדרש חבר בורסה לעשות במקרה שבו לא ביצע ללקוח הליך הכר את הלקוח עד ליום 30.5.2013 מאחר ולא הצליח ליצור עם הלקוח קשר ומדובר בחשבון מנוהל ע"י מנהל תיקים בעל רישיון?

חבר הבורסה רשאי להמשיך לבצע הוראות שקיבל ממנהל תיקים בחשבון מנוהל אשר בעל החשבון לא אותר ולא נעשה לו הליך הכרת לקוח כנדרש בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010, על  חבר הבורסה להמשיך לנסות ולאתר את בעל החשבון לצורך ביצוע הליך הכר את הלקוח ולתעד ניסיונותיו אלה. חבר הבורסה יבצע אך ורק את הפעולות המותרות למנהל התיקים לבצע בתיק הספציפי. כמו כן, הפעילות שתתאפשר בחשבון תכלול קניה ומכירה בלבד של ני"ע, ללא ביצוע הפקדות ומשיכות.
 
(תאריך: 10.11.2013)

(מס: 2.13.7) האם ניתן לבצע את הליך הכרת הלקוח באופן טלפוני?
עמדה זו בוטלה ביום 25.8.20.
ראה שו"ת מס' 2.13.16 בנוגע לדרכים לביצוע הליך הכר את הלקוח
מעודכן ליום 25.8.2020

(מס: 2.13.6) האם ניתן לשלב בין הטופס שנועד לתיעוד הליך בירור צרכי הלקוח לפי חוק הייעוץ לבין תיעוד הליך הכרת הלקוח לפי צו מנהלי תיקים?

כל עוד נעשו הבירורים ההכרחיים במסגרת הליך הכרת הלקוח, בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון, אין מניעה לערוך רישומים אלה על גבי הטופס המשמש לתיעוד הליך בירור צרכי הלקוח לפי חוק הייעוץ.

(מס: 2.13.5) האם מנהל תיקים העובד בתאגיד הקשור לחבר הבורסה רשאי לבצע את הליך הכרת הלקוח עבור חבר הבורסה?

עובד מנהל תיקים שהינו תאגיד קשור של חבר הבורסה, כהגדרת "תאגיד קשור" בחוק הייעוץ, אשר מבצע עבור חבר הבורסה את הליך הזיהוי פנים אל פנים, רשאי לבצע עבורו גם את הליך הכרת הלקוח, לגבי החשבון בו מתנהל התיק המנוהל.

(מס: 2.13.4) כיצד עלי לפעול כאשר הלקוח מסרב לענות לשאלות במהלך ביצוע הליך הכרת הלקוח?

במידה והלקוח מסרב לענות לשאלות, ומנהל התיקים סבור כי בשל כך נפגעת מידת הכרתו את הלקוח, את פעילותו, עיסוקו, מקור הכספים וכו', אזי הוא אינו רשאי לפתוח עבורו את החשבון. כמו כן, כאשר מנהל התיקים מחליט שלא לפתוח חשבון ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור  – עליו להגיש דיווח על פעולה בלתי רגילה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
תשובה מעודכנת מיום 11.07.2018
(תאריך: 05.06.2011)

(מס: 2.13.3) האם ניתן לבצע באופן טלפוני הליך "הכר את הלקוח" ללקוח קיים המבקש לפתוח חשבון נוסף?
עמדה זו בוטלה ביום 25.8.20.
ראה שו"ת מס' 2.13.16 בנוגע לדרכים לביצוע הליך הכר את הלקוח
מעודכן ליום 25.8.2020

(מס: 2.13.2) בחשבון משותף של בני זוג אשר נפתח לפני מועד כניסת הצווים החדשים לתוקף(31.5.2011) , האם נדרש לבצע את הליך הכרת הלקוח לשני בני הזוג או שניתן לבצעו מול אחד מהם בלבד?

בנסיבות שבשאלה, רשאי מנהל תיקים או חבר בורסה (להלן- הגוף המפוקח) שלא לבצע את ההליך לשני בני הזוג אלא רק מול אחד מהם, זאת תוך הפעלת שיקול דעת, לרבות בנוגע לרמת הסיכון של הלקוח ובהתאם למדיניות שקבע הגוף המפוקח בעניין בנהליו.
 
(תאריך: 28.02.2012)

(מס: 2.13.1) האם רשאי מנהל תיקים/חבר בורסה (להלן: הגוף המפוקח) לבצע הליך של הכרת לקוח/בעל חשבון (להלן: הליך הכרת הלקוח) שלא מול הלקוח/בעל חשבון (להלן- הלקוח)?

ככלל, יש לבצע את הליך הכרת הלקוח מול הלקוח עצמו. עם זאת, במקרים חריגים, לדוגמא ניתוק מנטלי של הלקוח או מגבלות פיזיות חמורות שאינן מאפשרות ביצוע ההליך מול הלקוח,  רשאי הגוף המפוקח לבצע את הליך הכרת הלקוח שלא מול הלקוח בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. נסיבותיו המיוחדות של המקרה נכללות במסגרת המדיניות, הכללים והנהלים שקבע הגוף המפוקח לעניין זה, תוך התחשבות במידת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור. בקביעת המדיניות יש להתייחס לשאלה האם מדובר בלקוח קיים או בלקוח חדש.
2. הגוף המפוקח ינקוט בדיקות ובקרות מפצות, לרבות מעקב הדוק יותר אחר הפעילות בחשבון והליך הכרת הלקוח
 
(תאריך: 28.02.2012​)