סגר מלא - אילו ענפים במשק ימשיכו לעבוד בסגר מלא ? והנחיות בנוגע להגעה למקומות עבודה בתקופת הסגר המלא

קבינט הקורונה אישר הבוקר את התקנות בדבר הגבלת פעילות במקומות עבודה - כל מקום עבודה המפורט בתקנות ("התוספת השנייה") – אך רק במידה והעובדים הכרחיים לאספקת השירות או המוצר המסופק על ידי מקום העבודה. בין מקומות העבודה המנויים בתוספת, ניתן למנות שירותים פיננסיים, שירותי רווחה, מרכזי הכוון ותעסוקה, שירותים הניתנים בידי רשויות מקומיות, שירותי תקשורת, ועוד (לחצו כאן לעיון ברשימה המלאה).

 

 
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
25/09/2020

קבינט הקורונה אישר הבוקר (ו') במשאל טלפוני את התקנות המגבילות את הפעילות במקומות העבודה החל מה-25.9 בשעה 14:00, זאת בהמשך לסגר עליו הוחלט בממשלה במטרה לעצור את התפשטות נגיף הקורונה.

התקנות קובעות כי החל מיום  ה- 25.9.20 ועד ליום ה-10.10.20 תוגבל הפעילות במקומות העבודה לחלוטין למעט מקומות העבודה הבאים:

1. חברות העוסקות בעבודות בינוי לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים.

2. חברות העוסקות בעבודות תשתית בכלל זאת פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה,  אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.

3. תאגידים ביטחוניים ובכלל זאת אלתא מערכות, תעשיה אווירית, רפא"ל, התקני מצב מוצק (המ"מ), אלביט, תומר וחברות בנות- עד 60% ממצבת כוח האדם.

4. מפעל למתן שירותים חיוניים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967.

5. מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה- מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.

6. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה יעבדו במתכונת חירום.

7. מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.

8. עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), תש״ף-2020.

9. הגעת עובד לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

10. מגזר פיננסי- כל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו- 2016, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.

11. רשות לניירות ערך.

12. רשויות ניקוז.

13. נמלים ותחנות הסגר בנמלים.

14. פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.

15. הביטוח הלאומי.

16. יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א- 2011, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א- 2001, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון. פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

17. שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק ומסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק.

18. מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.

19. הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.

20. מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959  [נוסח משולב], על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו.

21. מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.

22. פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

23. מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיסית.

24. בריאות- משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות. 

25. מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.

26. מפעל תומך ביטחון - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון ויחידות הסמך, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה- עד 60% ממצבת כוח האדם.

27. וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

על מעסיק שרשאי לאפשר שהיה של עובדים במקום העבודה, חלה החובה למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול), הוצב שילוט במקום בולט בנושא והמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה.

לכתב פאנדר - אדוויזרלנד נודע כי ברגע האחרון הוצאו סוכני הביטוח מרשימת המורשים. בוועדת חוקה של הכנסת הסכימו לדון בנושא ביום שלישי בבוקר - עידכון נפרסם באתרים פאנדר ואדוויזרלנד.

________________________


הנחיות בנוגע להגעה למקומות עבודה בתקופת הסגר – נכון לתאריך 25.09.2020

  • תאריך פרסום
    25.09.2020

תוקפן של תקנות אלו עד לתאריך 10.10.2020.

בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020, החל מיום שישי 25.09.2020 בשעה 14:00, ייכנסו לתוקפן תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, הקובעות הגבלות על פעילות במקומות עבודה. תוקפן של תקנות אלו עד ל- 10.10.2020.
בהתאם לתקנות לא תתאפשר הגעת ושהיית עובדים במקומות העבודה, למעט במקומות העבודה הבאים, ובהתאם להגבלות ולשיעורים המפורטים:

  • חברות העוסקות בעבודות בינוי – כולל הגעה למקומות עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי, לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים. 100% ממצבת כוח האדם - לא כולל במקומות סגורים, כלומר מבנים שהותקנו בהם 70% ממספר החלונות והדלתות.
  • חברות העוסקות בעבודות תשתית - פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.
  • כל מקום עבודה המפורט בתקנות ("התוספת השנייה") – אך רק במידה והעובדים הכרחיים לאספקת השירות או המוצר המסופק על ידי מקום העבודה. בין מקומות העבודה המנויים בתוספת, ניתן למנות שירותים פיננסיים, שירותי רווחה, מרכזי הכוון ותעסוקה, שירותים הניתנים בידי רשויות מקומיות, שירותי תקשורת, ועוד (לחצו כאן לעיון ברשימה המלאה).


נושא

תחום פעילות

מגזר פיננסי

בנקאות:

(1) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הבנקאות (רישוי));

(2) תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);

(3) סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), וחברות בת של סולק כאמור;

(4) מערכת מבוקרת כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008;

(5) לשכת אשראי כהגדרתה בחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016;

(6) חברות לשינוע מזומנים לחברות ושינוע מעות;

(7) ספק שירות של מערכת ליבה בנקאית;

(8) תאגיד המפעיל מכונה אוטומטית לביצוע פעולות במטבע כהגדרתה בכללי בנק ישראל (כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע), התשע"ז-2017.

שוק ההון:

(1) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח);

(2) מערכת סליקה פנסיונית מרכזית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

(3) מורשה לוידס – בעל פטור לפי הוראות סעיף 86 לחוק הפיקוח על הביטוח;

(4) הפול כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א-2001;

(5) מאגר המידע הסטטיסטי ומאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח כהגדרתם בתקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד-2004;

(6) בעל רישיון למתן אשראי כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), שצבר האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור, עולה על 200 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה יראו כעומדים בתנאים האמורים גם כמה בעלי רישיונות למתן אשראי הנשלטים בידי אותו אדם ואשר סך צבר האשראי שלהם עולה על 200 מיליון שקלים חדשים;

(7) בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתה בסעיף 25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, שצבר האשראי שלו, כהגדרתו בסעיף האמור, עולה על 200 מיליון שקלים חדשים; לעניין פסקאות (6) ו-(7), "בעל רישיון למתן אשראי" ו"בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" – לרבות מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון למתן אשראי או לקבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, וטרם קיבל רישיון כאמור, אך רשאי להמשיך בעיסוקו בהתאם להוראות סעיף 115 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017, לפי העניין;

(8) מוקד טלפוני לטובת מענה לפניות הציבור המופנות אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;

(9) תאגיד שהוא נאמן לתעודות התחייבות, כמשמעותו בפרק ה'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך);

(10) חברה הרשומה במרשם החתמים לפי תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007;

(11) תאגיד שהוא מפיץ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

(12) תאגיד שהוא רכז הצעה כמשמעותו בסעיף 15ב(4א)(א) לחוק ניירות ערך;

(13) הבורסה לניירות ערך בתל אביב;

(14) תאגיד שהוא חבר בורסה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 (להלן – בנק ישראל);

(15) תאגיד שהוא מסלקה כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;

(16) תאגיד שהוא חבר מסלקה כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

(17) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'3 לחוק ניירות ערך;

(18) תאגיד שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ותאגיד העוסק בעיסוק של בעל רישיון, בלא צורך בקבלת רישיון לפי הוראות החוק האמור;

(19) תאגיד שהוא מנהל קרן ונאמן כמשמעותם בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(20) חברת דירוג כהגדרתה בסעיף 1 לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014;

(21) תאגיד שהוא עושה שוק או עושה שוק סטטוטורי כמשמעותם בפרק ט' ובפרק ט'1 לחלק השלישי של תקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

(22) תאגיד שעוסק במתן ייעוץ לגוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח, בנושאי הצבעות באסיפות של מחזיקים בניירות ערך, ממשל תאגידי, ניהול סיכונים והוראות חקיקה;

(23) תאגיד שעיקר עיסוקו הוא השקעה או תיווך עסקאות בניירות ערך;

(24) נותני שירותים בתחום הדיווח לתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

אנרגיה

חשמל:

(1) בעלי רישיונות לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק משק החשמל);

(2) מיתקני ייצור חשמל בטכנולוגיות קונבנציונלי וקוגנרציה;

(3) מיתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת;

(4) כל מי שעוסק בחלוקה כמשמעותה בהגדרה "רישיון חלוקה" בחוק משק החשמל;

(5) חברה בבעלות מלאה של בעל רישיון שניתן לפי סעיף 60א לחוק משק החשמל, העוסקת ביבוא פחם ומכירתו לבעל הרישיון האמור.

גז טבעי:

(1) מפעיל כהגדרתו בתקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים), התשע"ז-2016, לגבי חזקה אשר ביחס אליה התקבל אישור הפעלה מאת הממונה על ענייני הנפט;

(2) בעל רישיון מכוח חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק משק הגז הטבעי);

(3) מי שעוסק בשיווק כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;

(4) בעל רישיון ספק גז טבעי דחוס לפי סעיף 9 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז (בטיחות ורישוי)).

נפט גולמי ומוצריו:

(1) פריקה, טעינה, אחסון, הזרמה בצנרת, ניפוק, שיווק, ייצור, זיקוק ושינוע של נפט גולמי ומוצריו, ושירות תדלוק בתחנות דלק, בנמלי תעופה ונמלים.

גפ"מ:

(1) בעל רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי);

(2) בעל רישיון לעיסוק בעבודות גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), או שהוא פטור מרישיון כאמור לפי תקנה 3(א) לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006.

מים

(1) בעלי רישיון הפקה או רישיון הספקה כמשמעותם בסעיף 23 לחוק המים, התשי"ט-1959;

(2) אספקה של שירותי מים וביוב.

זכויות ניצולי שואה

(1) טיפולים רפואיים ונפשיים לניצולי שואה;

(2) שירותי תיאום טיפול, הפעלת מתנדבים להפגת בדידות, וביקורי בית נדרשים;

(3) מוקד מרכז מידע לניצולי שואה;

(4) סיעוד בקהילה לרבות נותני שירותי סיעוד פרטיים ושירותים הניתנים על ידי גורם שלישי;

(5) שירותים ייחודיים לניצולי שואה כולל אבזרים רפואיים ולחצני מצוקה;

(6) שירותים סוציאליים לניצולי שואה.

מזון ומשקאות

(1) ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה, אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית, של מזון ומשקאות.

שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס

(1) שירותי שינוע מטענים והובלה בתחבורה יבשתית, אווירית וימית ומסופי המטען המשמשים אותם;

(2) שירותי אחסנה, לרבות בתי קירור וממגורות;

(3) סוכן מכס כהגדרתו בחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 (להלן – חוק סוכני המכס);

(4) משלח בינלאומי כהגדרתו בסעיף 24א לחוק סוכני המכס;

(5) מחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס;

(6) מערכת שחרור מכסי מל"מ שער עולמי;

(7) עמילות מכס ושילוח סחורות מקומי ובינלאומי.

חקלאות

(1) משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומרי ריבוי;

(2) קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדבקה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית;

(3) בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית;

(4) מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;

(5) שירותי רפואה וטרינרית;

(6) ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי;

(7) שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים;

(8) שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;

(9) פינוי פסולת חקלאית;

(10) שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות שירותי התעדה ומעבדה;

(11) מחלבות;

(12) מכוני מיון לביצים;

(13) תחנות מיון ואריזה של דגים;

(14) משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;

(15) אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;

(16) ייצור ושיווק שדנים וחומרי הדברה לחקלאות;

(17) שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות;

(18) שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים;

(19) מיתקן להחזקת בעלי חיים.

טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים

(1) ייצור, הובלה, אחסנה, אספקה, אריזה, ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה קמעונאית וסיטונאית של מוצרי פארמה, טואלטיקה, ניקיון, תמרוקים, חיתולים והיגיינה אישית.

נמלים וספנות

(1) תפעול הנמלים, לרבות פריקה וטעינה, אחסנה, שירותי תעבורה ימית, בתי מלאכה, ניהול הנמלים ומסופים עורפיים, וכן סוכנויות ספנות, חברות ספנות וחברת הפיתוח והנכסים כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004.

תחבורה

(1) שירותי הסעה בתחבורה ציבורית וברכבות נוסעים, למעט שירותים מסוימים שיוגדרו על ידי מנכ"ל משרד התחבורה בתיאום עם משרד הבריאות;

(2) שירותי מוניות;

(3) פעילות תעופה, לרבות תפעול שדות תעופה ומנחתים;

(4) בקרה אווירית;

(5) מעברי גבול יבשתיים;

(6) עבודות ניהול, תכנון, פיתוח, תחזוקה והפעלה של תשתיות תחבורה, ובכלל זה תשתית מסילתית לרבות ציוד נייד, וכבישים, לרבות כבישי אגרה;

(7) עבודה דחופה הנדרשת לצורך מניעת חבלה או נזק לציבור;

(8) מרכזי שליטה, בקרה וניהול תנועה בכבישים, באוטובוסים ובמסילות;

(9) שירותי מטאורולוגיה;

(10) השכרת רכב וליסינג;

(11) מרכזי שירות (מוסכים) ושירותי דרך, לרבות שירותי גרירה וחילוץ.

המוסד לביטוח לאומי

(1) מערך הסיעוד בקהילה, ובכלל זה המטפלים הסיעודיים, לרבות מטפלים המספקים שירותים שלא דרך המוסד לביטוח לאומי;

(2) ספקי שירותים לזכאי גמלת סיעוד דוגמת שירותי כביסה, מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה;

(3) נותני שירותים בתחום הסיעוד, לרבות נותני שירותים המספקים שירותים שלא דרך המוסד לביטוח לאומי;

(4) יועצים ומעריכי תלות לקביעת רמת התלות בסיעוד;

(5) ספקי מוקד מידע לאזרח;

(6) יועצים רפואיים המספקים למוסד לביטוח לאומי ייעוץ רפואי לצורך טיפול בתביעות;

(7) רופאים ונותני שירות לעניין קביעת דרגת נכות.

רשויות מקומיות

(1) פינוי אשפה;

(2) מוקד עירוני, מוקד ביטחוני וחדר מצב.

תקשורת

(1) שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, שירותי בזק בין-לאומי, שירותי רדיו טלפון נייד לרבות ברשת אחרת, שירותי גישה לאינטרנט, שירותי תקשורת נתונים, שירותי תקשורת לוויינית, שירות זימון ("ביפר"), שירותי תמסורת באמצעות כבל תת-ימי, שירות איכון ואיתור כלי רכב;

(2) שירותי דואר ושירות בנק הדואר;

(3) שירותי שידורים, ובכלל זה טלוויזיה ורדיו;

(4) שידורי חדשות, אתרי חדשות ועיתונים שעניינם חדשות, לרבות הדפסה וחלוקה;

(5) שירותי אירוח שרתים (hosting);

(6) שירותי מיתוג אינטרנט;

(7) איגוד האינטרנט הישראלי כאמור בפרט 26 בתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

עבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה

(1) מסגרות חוץ-ביתיות למעט מעונות ממשלתיים למוגבלים שכליים התפתחותית ומעונות ממשלתיים לנכים;

(2) מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים ומזדקנים עם מוגבלות;

(3) שירותי תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולמשפחות במצוקה;

(4) מועדוניות ופנימיות יום לילדים בסיכון;

(5) מרכזי היום ומועדונים לאזרחים ותיקים;

(6) גופים מפעילים המטפלים בהשמות ילדים במשפחות אומנה ובליווין;

(7) מוקדים טלפוניים שמפעיל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ושירות התעסוקה באמצעות מיקור חוץ;

(8) מרכזי יום לשיקום מונע לעברייני מין;

(9) מרכזי יום לטיפול בגברים אלימים;

(10) מרכזי הגנה ומרכזי טיפול בנפגעי תקיפה מינית;

(11) מרכזים לטיפול ולמניעה של אלימות במשפחה;

(12) דיור מוגן לאזרחים ותיקים;

(13) בתי אבות;

(14) גופים המספקים שירותי הסעה לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

(15) מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה;

(16) ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

(17) תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע בעבורם את התפקידים שהם מחויבים בהם מכוח מינוים לאפוטרופסים, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

(18) שירות סוציאלי ורווחתי לנכי צה"ל.

הגנת הסביבה

(1) מפעלים ואתרים לסילוק מכל סוג (להלן – פסולת) וטיפול זה;

(2) מסופים לפינוי תמלחות;

(3) תחנות מעבר לפסולת;

(4) מערכי שינוע פסולת (משאיות או רכבות);

(5) ביוביות;

(6) אתרי קומפוסט;

(7) מחסני חומרי הדברה;

(8) מנחתים למטוסי ריסוס;

(9) חברות הדברה;

(10) פעולות הקשורות באסבסט;

(11) ניטור ומדידה של זיהום אוויר ושל ימים ואגמים.

שוויון חברתי

(1) מוקד פניות ציבור האזרחים הוותיקים של המשרד לשוויון חברתי;

(2) שירותי סיוע פסיכו-סוציאלי לאזרחים ותיקים ולמתנדבים;

(3) יועצים לענייני אזרחים ותיקים ברשויות המקומיות;

(4) קמפוס IL – המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית;

(5) הפעלת מערך סטודנטים מלגאים למען אזרחים ותיקים;

(6) רכזי מעורבות חברתית ברשויות המקומיות;

(7) מובילי ומנהלי מיצוי משאבים ברשויות המקומיות במגזר הערבי.

דת וקבורה

(1) שירותי קבורה, טהרת נפטרים והובלת נפטרים;

(2) הפעלת מקוואות נשים;

(3) שירותי כשרות.

שונות

(1) שירותי תחזוקת מבנים, ובכלל זה בטיחות, מעליות, אינסטלציה, חשמלאות, ניקיון ותברואה;

(2) אספקת שירותים ומוצרים בתחומים אלה: טכנאות, תקשורת, הגנת הסייבר ואבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח, והכול ובלבד שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק;

(3) אבטחה ושמירה;

(4) מוקדי שירות טלפוניים;

(5) שירותים תומכים בחישוב, חילול ותשלום שכר;

(6) מעבדות מאושרות לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953.

שליחות ובלדרות

(1) שירותי שליחות ובלדרות.

שיכון

(1) חברות לניהול בתי גיל זהב ומקבצי דיור;

(2) חברות לדיור ציבורי כהגדרתן בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998, לצורך הפעלת מערך הדיור הציבורי;

(3) חברות לניהול סיוע בשכר דירה.

שירותי בריאות, אופטיקה, פארמה

(1) בתי חולים, לרבות בתי החולים הפסיכיאטריים, הגריאטריים והשיקומיים;

(2) קופות חולים;

(3) שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000;

(4) מרפאות, לרבות מרפאות לבריאות הנפש;

(5) מכוני דיאליזה;

(6) מרכזים רפואיים גריאטריים;

(7) מוסדות סיעודיים;

(8) בתי מרקחת;

(9) מכוני אופטיקה;

(10) שירותי רפואת שיניים דחופים;

(11) שירותי חירום רפואיים – מגן דוד אדום לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, טרם ודומיהם;

(12) אמבולנסים פרטיים;

(13) שירותי בריאות הציבור;

(14) יצרנים וספקים של ציוד ואבזרי שיקום;

(15) טיפות חלב;

(16) יחידות התפתחות הילד;

(17) מעבדות ושירותי דימות;

(18) מחקר ופיתוח, ייצור, ייבוא, שיווק ואספקה של ציוד רפואי, ציוד ואבזרי שיקום, תרופות ומכשור רפואי;

(19) מרכזים לוגיסטיים ומעבדות;

(20) עוסקים בתחום הקנביס לשימוש רפואי – חוות גידול וריבוי, מפעלי ייצור, בתי מסחר למוצרי קנביס ושינוע;

(21) מוקד קול הבריאות;

(22) מוקדי עזרה ראשונה נפשית;

(23) ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

(24) עמותות שמסייעות בבתי חולים ובמרפאות;

(25) תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(26) שירות רפואי ושירותי שיקום לנכי צה"ל.

תומך בינוי ותשתיות

(1) כרייה, חציבה, ייצור והובלה של מלט, חצץ, פלדה, בטון, ברזל, אלומיניום ובלוקים, חומרי גמר ומוצרי גמר לבנייה, מוצרי בידוד ואיטום, מערכות בניין, מוצרי ריבוד (אספלט), ציוד הרמה ושינוע, אלמנטים טרומיים, רכיבים הנוצקים בבטון והובלת החומרים הנ"ל;

(2) שירותי ניהול ופיקוח על בנייה;

(3) שירותי מדידה ומכוני בקרה כמשמעותם לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

נותני שירותים לממשלה

(1) נותני שירותים לממשלה לצורך פעילות קרנות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה;

(2) מערכות ארגוניות לניהול נכסי ומשאבי המדינה.

מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק

(1) מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

מיסוי

(1) ייצוג נישומים מול רשות המסים.

חינוך

כל אחת מהפעילויות שלהלן, ובלבד שאינה מתבצעת על ידי מוסד המקיים פעילות חינוך כהגדרתו בחוק:

(1) שירותי למידה מרחוק והוראה מקוונת הניתנים מכוח התקשרויות שביצעו משרד החינוך, רשויות מקומיות או בעלות על מוסדות חינוך, לרבות התקשרויות בנושאי תמיכה טכנית ופדגוגית הנדרשת ללמידה מרחוק;

(2) שירותים ועובדים הנדרשים לשם ארגון ותפעול של בחינות הבגרות;

(3) (נמחק);

(4) (נמחק);

(5) מועדוניות לילדים בסיכון;

(6) (נמחק);

(7) (נמחק);

(8) (נמחק);

(9) (נמחק);

(10) שירותי מענה חינוכי רגשי לניטור ההתמודדות ואיתור ילדים הזקוקים לתמיכה, טיפול במצבי לחץ, משבר וסיכון לאובדנות ולפוסט-טראומה ומצוקות רגשיות;

(11) היערכות חיונית לפתיחת שנת הלימודים התשפ"א – פעולות הקשורות לגיוס עובדי הוראה, כולל מרכזי הערכה ומבחני בקיאות למגזר דוברי ערבית, מכרזים לבחירת מנהלי מוסדות חינוך, הליכי גמישות בהעסקה;

(12) (נמחק).

כללי – שירותי תמיכה

(1) אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת זו ושל בנק ישראל;

(2) בלי לגרוע משאר הוראות תוספת זו, אספקת השירותים או המוצרים המפורטים להלן אשר נדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של המדינה:

(א) שירותי הובלת מטענים והיסעים לעובדים;

(ב) גוף מוכר כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017, והגוף המתפעל של מערך מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי;

(ג) הדפסה.