העברת הפנסיה למאה ה 21 - תעודד את העמיתים לעבור מקופה לקופה

הרשות פרסמה את תכנית "פנסיה 2025" לדיגיטציה מלאה של הענף והאצת התהליכים בו ומבקשת את עמדת הגופים בשוק לגביה לאחר שנים שבהן ענף הפנסיה נשרך מאחור בכל הקשור למיכון העברות הכספים והבירוקרטיה

 

 
דר משה ברקת צילום לעמדר משה ברקת צילום לעמ
 

רוית בינו
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/10/2020

הצטרפות לקרן פנסיה באישור מיידי!

הרשות פרסמה את תכנית "פנסיה2025" לדיגיטציה מלאה של ענף הפנסיה והאצת התהליכים בו ומבקשת את עמדת הגופים בשוק לגביה

לאחר שנים שבהן ענף הפנסיה נשרך מאחור בכל הקשור למיכון העברות הכספים והבירוקרטיה  - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה אתמול מסמך התייעצות עם השוק לגבי תכנית "פנסיה 2025" שמטרתה 100% דיגיטל בענף הפנסיה, קיצור תהליכים דרמטי, שיפור העברת הכספים מהמעסיקים ובין הקופות עצמן, הקלות על המעסיקים והעמיתים, ייעול המסלקה ועוד.

לדברי כלכלני FUNDER - AdvizerLand מהפכת הדיגיטציה במידה ובאמת תתממש (ויש סיבה טובה להניח כי יש גופים שלאו דווקא ירצו בה) עשויה לעודד את העמיתים להיות יותר מעורבים בבחירת מוצרי הפנסיה /גמל שלהם ולהיות הרבה יותר אקטיביים במעבר בין חברות כך שהתחרות תלך ותשכלל והצורך של החברות לשכנע את ציבור העמיתים ילך ויגדל כאשר היום הם בעיקר מנסים לשכנע את נציגי העמיתים בלבד. 

לטענת הרשות, עובדים רבים אינם מקדישים תשומת לב לנושא הפנסיוני במועד הצטרפותם למקום העבודה, בין היתר, כתוצאה מהמורכבות המאפיינת תהליכים אלו. בנוסף, יש שיעור לא מבוטל של כספים המועברים לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, ומקורם בליקויים שנמצאו בתהליך ההצטרפות אצל אחד מהגורמים המעורבים בתהליך – המעסיק, הגוף המוסדי, בעל הרישיון או העובד עצמו. לדעת הרשות, התהליכים הידניים הכלולים בשלב ההצטרפות לקרן פנסיה יוצרים עיכובים בתהליכי קליטת הכספים ועולה חשש לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד.

הרשות ממליצה על תשתית דיגיטלית מלאה לכלל הגורמים המעורבים בתהליך החל ממועד קליטת העובד במקום העבודה, דרך הליך הייעוץ הפנסיוני ועד למועד העברת הכספים לראשונה לחשבון העובד בגוף המוסדי. בהתאם לכך.

בנוסף למסמך ההתייעצות פורסמו גם 3 טיוטות: "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני; אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל וחובת שימוש במערכת סליקה פנסיוניות מרכזית. במסגרת הטיוטות מוצע לשפר את התשתית להעברת מידע וכסף בין הגורמים הפועלים בשוק, לרבות - קיצור משמעותי בפרק הזמן לקבלת מידע על תיק הנכסים של החוסך ("ממשק אחזקות"), צירוף עובד באופן ממוכן לקופת גמל או לקרן פנסיה, העברת הנחיות באופן ממוכן מבעל רישיון למעסיק לעניין אופן פיצול קופות גמל של עובד ("טופס קוביות"), העברת הנחיות מבעל רישיון לגוף מוסדי לעניין אופן פיצול כספים בין פוליסות בקופת ביטוח, חובת העברת כספים בין קופות גמל באמצעות המסלקה הפנסיונית ועוד," נכתב בדברי ההסבר. עוד נכתב כי "הרשות בוחנת שילובן של טכנולוגיות חדשות בשוק, אשר יביאו לשיפור בתהליכי העברת המידע והכספים בין הגורמים השונים הפועלים בשוק, ולהאצת קצב העברת המידע וביצוע הפעולות. בין היתר, בוחנת הרשות את אופן שילוב טכנולוגיית API במסגרת הגדרות הפרוטוקול האחיד".

בכוונת הרשות להביא לכך שתהליכים מרכזיים בענף הפנסיוני יקוצרו משמעותית, בעיקר באמצעות העברתם לדיגיטל: השלמת פעולות הצטרפות לקרן פנסיה, תתקצר מ-14 ימים לאישור מידי; זמן קבלת מידע על תיק הנכסים יקוצר מ-3 ימים ל-3 שעות; מועד עדכניות המידע ישונה מעד-45 ימים ל-2 ימי עסקים; עדכון פרטים אישיים יקוצר מ-14 ימים ל-3 ימים.

מתוך מצגת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

שת"פ עם מס"ב

לגבי ממשק האחזקות ממליצה הרשות: "בהתאם להוראות הממשק, על גוף מוסדי להעביר ללקוח מידע נרחב אודות כל אחד מהמוצרים הפנסיונים הרשומים לזכותו, לרבות, מידע אודות כיסויים ביטוחיים, יתרות צבורות, הפקדות שבוצעו לחשבונו, דמי ניהול, תשואות בתיק הנכסים, פירוט הלוואות, מוטבים ועוד. כל זאת, לצורך מתן ייעוץ פנסיוני איכותי וקבלת החלטות מושכלות על ידי הלקוח".

כמו כן, בעת ביצוע הפקדות לגופים מוסדיים מעבירים הבנקים קבצי מידע המאפשרים לגוף המוסדי לחבר בין המידע המופיע בדפי הבנק לבין המידע המופיע בקבצי הדיווח המועברים על ידי מעסיקים על הפקדות התשלומים לקופת הגמל. עם זאת, לעיתים המידע המועבר אינו כולל את פרטי הזיהוי של הגורם אשר ביצע את ההפקדה בפועל, וכתוצאה מכך הליך שיוך הכספים נעשה באופן ידני. על מנת להבטיח העברת מידע מלא, לרבות מידע אודות זהות המפקיד, בוחנת הרשות פתרון בשיתוף עם בנק ישראל ומרכז הסליקה הבנקאי (מס"ב).

תכנית עבודה למימוש היעדים

לטובת מימוש היעדים פרסמה הרשות תוכנית עבודה לפי מועדים מומלצים; התוכנית כוללת את ממשקי המסלקה, ממשק האחזקות, ממשק הניוד, ממשק האירועים וממשק מעסיקים.

כך למשל, עד יוני 2021 יאומץ ממשק הניוד של עמיתים לצד הקמה ממשק מעסיקים 4V.כשעד 2023 כבר יועבר מידע באופן מידי והעברת טופס קוביות ממוכן מבעל רישיון לכלל המעסיקים. החל בחודש פברואר 2021 יתאפשר תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ. ביוני 2021 -היזון חוזר ראשוני יועבר בתוך דקה, היזון חוזר מסכם יועבר בתוך 3 ימי עסקים והשלמת הטיפול ברשומות יתבצע בתוך 5 ימי עסקים. ביוני 2023 היזון חוזר ראשוני יועבר מידעם קבלת הקובץ, היזון חוזר מסכם מועבר באותו יום העסקים בו נשלח הקובץ והשלמת הטיפול ברשומות תתבצע עד לסוף יום העסקים העוקב.

הצטרפות ללא טפסים

שלב ההצטרפות לקופת גמל וקרן פנסיה יבוצע באמצעות ממשק ממוכן ללא צורך בטפסים, ועד העברת מידע באופן ממוכן מבעל רישיון למעסיק לשם ביצוע ההפקדות באופן שוטף לקופת הגמל של העובד.

בשלב ההפקדות מושם דגש על העברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל, שיכלול את כל פרטי המידע הנדרשים לשם רישום תקין של זכויות העובד בקופת הגמל ועד העברה של התשלום בצמוד למועד העברת הדיווח על הפקדת התשלומים. יוגדר מבנה אחיד להעברת היזון חוזר מגוף מוסדי למעסיק על אופן קליטת הכספים של העובד בקופת הגמל, כדי למנוע הפער הקיים בין מועד הפקדת התשלומים לקופת הגמל לבין מועד המימוש של הזכויות, דבר שרוב העובדים אינם שמים לב אליו.

העברות כספים בין קופות הגמל יהיו דיגיטליות ויתבססו על תפיסה מערכתית: "גיבוש התפיסה המערכתית מחייב פרסום של כלל השינויים המוצעים בחוזר כמקשה אחת, תוך יישום השינויים באופן הדרגתי על פני תקופה מוגדרת. נוסף על כך, ועל מנת לספק פתרון מלא לעובד וליתר הגורמים הפועלים בשוק, בכוונת הרשות לפעול בשנים הקרובות במסגרת חוזר מבנה אחיד לקידום ממשק ממוכן לעובד ולמעסיק בתהליך עזיבת מקום עבודה, בתהליך הגשת תביעות ומשיכות, ולקדם מעבר הדרגתי של תהליכי העברת המידע בממשק אחזקות וממשק טרום ייעוץ לטכנולוגיית API".


מתוך מצגת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

כלכלני FUNDER Advizerland מברכים על הרפורמה החשובה הזו. רק לפני מספר ימים פרסמנו שכספים של לקוחה (שפנתה למערכת) עברו בקרן אחת לשניה אולם לא הושקעו בקופה אליה הייתה אמורה לעבור אלא לאחר חודשיים תמימים בהם היו בחשבון מעבר. התקווה היא כי הרפורמה הנ"ל תמנע גם מיקרים שכאלו. זה רווח נקי ללקוחות, ליועצים / סוכנים הפנסיונים ולחברות שנותנות לציבור את השרות הכל כך חשוב הזה.