Wesure Global Tech השלימה הנפקת מניות ראשונה בת"א וגייסה כ-85 מיליון שקל

קבוצת הביטוח הדיגיטלית Wesure Global Tech מסכמת את שנת 2020 עם גידול חד בהכנסות ומעבר לרווח כולל כבר בשנת הפעילות המלאה השנייה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אמיל וינשל קרדיט ערן ירדניאמיל וינשל קרדיט ערן ירדני

קרן מרדכי
05/04/2021

אמיל וינשל, מייסד ויו"ר Wesure חברה לביטוח: " Wesureמסכמת שנה מאתגרת בכלכלה הישראלית בסיפוק רב עם צמיחה משמעותית, תלת ספרתית, בכל המגזרים ועם רווח כולל לפני מיסים בשנת 2020 בסך של כ-4.5 מיליון שקל. אנו נמצאים בתקופה מרגשת של צמיחה ניכרת כאשר קהל לקוחותינו הולך, גדל ומביע אמון במודל העסקי הייחודי שלנו.

אנו רואים את טובת הצרכן עם ביטוח יעיל, גמיש ומותאם אישית, המבוסס על  עיקרון One-stop-shop , חוויות רכישה ושירות מתקדמות, במחירים תחרותיים במיוחד. בהתאם, אנו משיקים בעקביות מוצרים דיגיטליים חדשים ללקוחות, כחלק מהתוכנית העסקית, ומעריכים כי אלו יביאו עימם את הצמיחה גם בשנים הבאות. בין היתר, השקנו במהלך הרבעון השלישי של 2020  מגוון מוצרי ביטוח דיגיטליים בענף הדירות.

במקביל לתהליך הצמיחה והמעבר המהיר לרווחיות בפעילות החברה בישראל, אנו פועלים במרץ להרחבת פעילות הקבוצה גם מחוץ לישראל, ובשלב הראשון - לארה"ב. אנו מאמינים, כי בקרב לקוחותינו הקיימים והפוטנציאליים מעמיקה ההבנה כי ל- Wesure ערך מוסף ייחודי. אנו מביאים בשורה צרכנית אמיתית לעולם הביטוח, ושמחים לעמוד בחוד החנית של המהפכה הדיגיטלית המתחוללת בעולם שמרני זה".

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח Wesure Global Tech (Wesure), המחזיקה ב-100% מהון מניות חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור חברה לביטוח בע"מ ("ווישור") דיווחה על תוצאותיה הכספיות המרשימות לסיכום שנת 2020, המלמדות על המשך צמיחה חדה בהכנסות ומעבר לרווח כולל לאחר שנתיים בלבד של פעילות עסקית.

הכנסות החברה בשנת 2020 מפרמיות ברוטו גדלו ב-137% לכ-238 מיליון שקל לעומת כ-100.4 מיליון שקל בשנת 2019. הכנסות החברה מפרמיות בשייר גדלו ב-197% והסתכמו לכ-67.6 מיליון שקל בהשוואה לכ-22.8 מיליון שקל בשנת 2019.

סך הפרמיות שהרווחו ברוטו בשנת 2020 גדלו בכ-142% לכ-187.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-77.6 מיליון שקל בשנת 2019. הפרמיות שהורווחו  בשייר גדלו ב-192% בשנת 2020 לכ-51.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-17.5 מיליון שקל בשנת 2019.

הגידול בהכנסות הינו פועל יוצא של הצמיחה בפעילות בכל שלושת ענפי הפעילות של החברה.

במגזר רכב חובה גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2020 בכ- 127% ועמדו על 153 מיליון שקל. במגזר רכב רכוש גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו בכ- 240% והסתכמו בכ- 35 מיליון שקל. 

במגזר רכוש אחר (דירות), הפעילות צמחה אף היא, אך היא עדיין זניחה בהיקפיה. כאמור החברה השיקה רק ברבעון השלישי של 2020 מגוון חבילות של ביטוחי דירות באמצעות האתר הדיגיטלי שלה. 

הרווח לפני מס של החברה בשנת 2020 הסתכם ב-4.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-1.3 מיליון שקל בשנת 2019. המעבר לרווח הנו הודות לגידול בפעילות, ולמרות הקיטון ברווחים מהשקעות שהסתכמו ב-2.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-2.9 מיליון שקל בשנת 2019. זאת, לאחר שנה תנודתית מאד שהחלה בהפסדים משמעותיים ברבעון הראשון עם הירידות החדות בשווקים, לאחר פרוץ משבר הקורונה, והסתיימה כאמור ברווח.

הרווח הכולל של weSure לאחר מיסים הסתכם בשנת 2020 הסתכם ב-2.2 מיליון שקל, מעבר  מהפסד של כ-0.4 מיליון שקל בשנת 2019. זאת, על אף העובדה שבשנת 2020 רשמה החברה הוצאת מס של כ-2.3 מיליון שקל לעומת הטבת מס של כ-0.9 מיליון בשנת 2019 בגין הפסדים שנצברו לאותו מועד. 

כחלק מהחוזקות הטכנולוגיות, לצד התחרותיות במחירים המוצעים לציבור הלקוחות, החברה ממשיכה לרשום שיפור במדדי התפעול שלה. שיעור ההוצאות מהפרמיה המורווחת עמדו בשנת 2020 על כ- 3.6% בלבד בהשוואה לכ- 7.5% בשנת 2019. שיעור סך התביעות בשייר מסך הפרמיה המרווחת בשייר בתקופת הדוח  עמד על 73% בהשוואה לכ- 80%  ב-2019.

סך נכסי הקבוצה, נכון ליום 31.12.20, הסתכמו בכ-484.2 מיליון שקל, עלייה חדה של כ-156% לעומת סך נכסים של כ-188.8 מיליון שקל בסוף שנת 2019.. לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-62.2 מיליון שקל. יצוין, כי בחודש מרץ 2021 השלימה החברה גיוס של כ-85 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב, שעדיין לא נכללים במצבת הנכסים האמורה. 

נכון ליום 31 בדצמבר 2020, לחברת הבת, ווישור ביטוח, עודף בהון העצמי ביחס לנדרש בסך של כ-12.6 מיליון שקל, , המהווה יחס כושר פירעון חשבונאי בשיעור של כ-136% לעומת ההון הנדרש לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים.

לאחר תאריך המאזן, העבירה החברה כנגד הקצאת מניות סך של 5 מיליון שקל במזומן לחברת הבת, לצורך השלמת פיתוח מערכות חברת הבת והמשך הרחבת היקפי הפעילות שלה. בהתאם, גדל עודף ההון בסכום זה ויחס כושר הפירעון החשבונאי של החברה הבת עלה לשיעור של כ- 150%.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי של 2020 

Wesure סיכמה את הרבעון הרביעי של שנת 2020 עם צמיחה משמעותית בפרמיות וברווח הכולל, ומעבר לרווחיות בכל שלושת ענפי הפעילות של החברה – רכב חובה, רכב רכוש ורכוש אחר (דירות).

הכנסות החברה מפרמיות ברוטו ברבעון הרביעי של 2020 גדלו ב-220% לכ-53.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מפרמיות בשייר גדלו בכ-324% הסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 בכ-17.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019. 

סך הפרמיות ברוטו שהורווחו גדלו בכ-169% לכ-67 מיליון שקל, לעומת כ-24.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. הפרמיות שהורווחו בשייר גדלו בכ-259% והסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 בכ-19.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם בכ-4.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-2.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019. הגידול נובע מהמשך הצמיחה בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה ומגידול בסעיף ההכנסה מהשקעות ברבעון הרביעי של 2020 לעומת הרבעון המקביל ב-2019.

הרווח הכולל של Wesure הסתכם ברבעון הרביעי של 2020 בכ-2.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-0.43 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019. השיפור ברווח נבע למרות הוצאות מס של כ-2 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2020 לעומת הכנסות מס של כ-1.79 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2019.