הבורסה תאפשר הוספת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה חיפושי נפט או גז

סך היקף ההשקעה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת לא יעלה על 25% מסך שווי כל נכסי השותפות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

שנהב גולדברג
13/04/2021

הבורסה לניירות ערך העלתה אמש ביום שני (12 באפריל, 21) להערות הציבור תיקונים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, לאפשר הוספת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בשותפויות מוגבלות שתחום פעילותם הינו חיפושי נפט או גז. 

לאחרונה התקבלו בבורסה בקשות של שותפויות שתחום פעילותן הינו חיפושי נפט או גז לאפשר להן לעסוק גם בפרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת מהנימוקים שלהלן: 

- התאמת פעילות השותפויות לשינויים המשמעותיים בשוק האנרגיה שהבולט בהם הינו מעבר לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. שינוי זה בא לידי ביטוי בהחלטת הממשלה 465 הקובעת את המדיניות למעבר לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. 

- שיקולי אחריות חברתית וסביבתית - (ESG ) משקיעים בבואם לבחון ולאשר מימון פרויקטים בתחום האנרגיה שוקלים אחריות חברתית וסביבתית במסגרת מדיניות ההשקעות שלהם. מתן אפשרות להוספת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת לשותפויות נפט וגז שנחשבות כיום "כמזהמות", תגדיל את האטרקטיביות למשקיעים אלו ותמנע פגיעה בהשקעות כתוצאה מהרחבת יישום שיקולי ESG.

- בשל מעבר הדרגתי של העולם לתחום האנרגיות המתחדשות, שילוב פעילות אנרגיה מתחדשת בפעילות שותפויות נפט או גז יתרום להגדלת התשואה ולהקטנת הסיכון. 

הרחבת פעילותם של שותפויות נפט וגז גם לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, יהיו כפופים לכך שעיקר פעילות השותפות יישאר בתחום חיפושי נפט או גז, כך שסך היקף ההשקעה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת לא יעלה על 25%  מסך שווי כל נכסי השותפות.

כמו כן, שותפות הנסחרת כיום, בטרם נכנס תיקון זה לתוקף, תוכל להשקיע בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, רק אם האסיפה הכללית תאשר זאת ברוב מיוחד, בדרך הקבועה בסעיף 65נא לפקודת השותפויות לעניין אישור הצעה פרטית.

שותפות חדשה בתחום חיפושי הנפט או הגז שתירשם לראשונה למסחר בבורסה, לאחר כניסת התיקון המוצע לתוקף, תהיה חייבת כי יהיה לה פרויקט גז ו/או נפט, ובמקרה זה תוכל לקבוע מראש, בהסכם השותפות, כי תעסוק גם בפרויקטים בתחום  האנרגיה המתחדשת.

טיוטה להערות הציבור בנושא עלתה הבוקר במערכת "מאיה" של הבורסה. הציבור מוזמן לתת את הערותיו עד ליום 2 במאי, 2021 ולאחר מכן ובהתחשב בהערות שיתקבלו, תובא ההצעה לאישור דירקטוריון הבורסה. 

להלן הקישור: https://maya.tase.co.il/reports/details/1364013