FUNDER PRO || מניית דלתא זינקה כ 20%+ מי הקרנות שהשקיעו בה הכי הרבה ?

דלתא גליל תעשיות בע"מ- צפי להמשך שיפור / דלתא גליל – עדכון רבעון ראשון 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ענת בוגנר מנכלית דלתא, צילום: שי פרנקוענת בוגנר מנכלית דלתא, צילום: שי פרנקו

רוני סלוצקי
12/05/2021

דלתא זינקה היום כ 20%+ להלן הגרף היומי שלה מתוך מערכת FUNDER PRO
170 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 76.76 מיליון בדלתא

3 קרנות נאמנות שמחזיקות את דלתא בשיעור הגבוה ביותר:

שם קרןאחוז מהקרןבשקליםכמות ניירותסוג
אילים נבחרת מניות 4.71% 490756 5950 מניות
הראל מניות במומנטום 4.01% 932436.4 11305 מניות
מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית 3.45% 355818.72 4314 מניות
אלו מנהלי הקרנות שמחזיקים בה:

אלטשולר שחם הגדיל מאוד את אחזקתו בנייר בחודשים האחרונים (נכון לפרסום אחרון של נתוני ההרכבים שפורסמו בפאנדר)

תוכלו להיכנס להיסתורת האחזקה של כל מנהל בנייר בלינק MFV כאשר הלינק עם שם מנהל הקרן יוביל לעמוד האחזקות הגדולות ביותר של מנהלי הקרן בניירות ערך השונים.

מנהל הקרןשווי באלפי בשקלים
MFV אלטשולר שחם 22807.62
MFV מגדל 13280.97
MFV אנליסט 8991.11
MFV קסם 7982.4
MFV הראל 7879.85
MFV פסגות 4430.61
MFV מיטב תכלית 3258.89
MFV איילון 2047.5
MFV סיגמא 1525.63
MFV תמיר פישמן 1149.56
MFV אי.בי.אי 997.42
MFV אילים 979.39
MFV אפסילון 901.77
MFV מור 355.82
MFV רוטשילד 173.21
דלתא פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2021. שיפור בתוצאות הנובע מיציאה ממשבר הקורונה, מפירות תוכנית התייעלות ומהתחזקות האונליין. המכירות הסתכמו בכ- 416 מליון דולר, גידול של כ- 25% במכירות ובנטרול רכישת Bare Necessities גידול של כ- 18%. הרווח הגולמי הסתכם בכ- 159 מליון דולר לעומת 113.7 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה בשל שיפור בתמהיל המוצרים, התחזקות שער השקל והאירו אל מול הדולר, התייעלות שביצעה החברה, ואיחוד של חברת Bare המאופיינת בשיעור רווחיות גבוהה יותר. הרווח התפעולי בניטרול הוצאות ח"פ הסתכם בכ- 28 מליון דולר לעומת הפסד של כ- 15.8 מליון דולר. הרווח התפעולי הושפע לטובה משיעור הוצאות מכירה ושיווק בשל גידול במכירות האון ליין. בנוסף, ברבעון המקביל אשתקד נכללו כ- 4 מליון דולר הפסדי אשראי מלקוחות עקב משבר הקורונה. הרווח הנקי לרבעון הראשון הסתכם בכ- 15 מליון דולר לעומת הפסד של כ- 30.5 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA לרבעון הראשון הסתכמה בכ- 52.7 מליון דולר לעומת 7.6 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החברה פרסמה תחזיות לשנת 2021. מכירות בטווח שבין 1,780-1,820 (לעומת 1,690 בשנת 2019), רווח תפעולי של כ- 140-150 מליוןו דולר (לעומת 106 מליון דולר בשנת 2019), אביטדה בטווח שבין 240-250 מליון דולר (לעומת 195.6 מליון דולר בשנת 2019) ורווח נקי בטווח שבין 81.5-89.5 מליון דולר (לעומת 60.2 מליון דולר בשנת 2019).

ארה"ב- גידול של 34% בהכנסות עקב איחוד מכירות Bare Necessities אשר אוחדה החל מה- 1 באוקטובר 2020. בנטרול הרכישה גידול של כ- 18% במכירות. הגידול נובע מהתאוששות משבר הקורונה. ובעיקר מגידול במכירות מוצרי הלבשה תחתונה ואקטיבוויר למרבית הלקוחות.  מעבר מהפסד תפעולי לרווח (כ- 5.8 מליון דולר לעומת הפסד של כ- 9.8 מליון דולר ברבעון המקביל, לפני סעיפים ח"פ) אשר נבע בעיקר מגידול במכירות ומשיפור בתמהיל המוצרים וכן עקב הוצאות שנכללו בתוצאות רבעון מקביל, בגין ירידת ערך לקוחות וחייבים  שמצבם הפיננסי הורע עקב משבר הקורונה, בסך של כ- 5.2 מליון דולר. 

חטיבה גלובלית פלח שוק עליון- גידול של כ- 21%  במכירות לעומת הרבעון המקביל. נובע מגידול במכירות מוצרי הלבשה תחתונה וגרביים ללקוחות בארה"ב ובאירופה (התאוששות ממשבר הקורונה). מעבר לרווח תפעולי של כ- 7.9 מליון דולר (לעומת רווח של כ- 700 אלף דולר ברבעון המקביל). הגידול ברווח נובע מגידול במכירות ומשיפור ביעילות המפעלים, גם לאור המשך יישום תוכנית הארגון מחדש, למעט המפעל של בוגארט במיאנמר אשר תוצאותיו הושפעו לרעה עקב ההפיכה הצבאית שהתבצעה ב- 1 בפברואר השנה. 

תחום פעילות דלתא מותגים אירופאים- קיטון במכירות של כ- 1% במונחי מטבע מקור. עקב ירידה במכירות רשתות החנויות לאור הסגרים שהוטלו, בשל משבר הקורונה. קיטון זה קוזז בחלקו ע"י גידול במכירות ללקוחות סיטונאים ובמכירות און ליין. הגידול ברווח התפעולי 7.8 מליון דולר לעומת 1.1 מליון דולר ברבעון המקביל) נבע בעיקר בשל שיפור ברווחיות הגולמית עקב גידול במכירות האון ליין המאופיינים בשיעור רווחיות גבוהה יותר וכן מקיטון בהוצאות שיווק ומכירה, עקב צעדי התייעלות בהם נקטה החברה.

דלתא מותגי פרימיום- גידול של כ- 12% בהכנסות במונחי מטבע מקור. הגידול במכירות נבע מגידול במכירות של המותג ספלנדיד ללקוחות סיטונאיים בארה"ב ומגידול במכירות ב- "7" באירופה הן ללקוחות סיטונאיים והן ללקוחות באמצעות האינטרנט. גידול זה קוזז בחלקו ע"י קיטון במכירות בארה"ב. ההפסד במגזר זה הסתכם בכ- 3.6 מליון דולר לעומת הפסד של כ- 9 מליון דולר ברבעון המקביל. הצמצום בהפסד נבע מהעליה במכירות.

דלתא ישראל- גידול של כ- 28% בהכנסות במונחי מטבע מקור. הגידול נובע מגידול במכירות און ליין ובמכירות ללקוחות סיטונאיים אשר קוזז בחלקו ע"י ריידה במכירת רשתות החנויות לאור תקופת הסגר שארכה כמעט חודשיים במהלך הרבעון הנוכחי לעומת שבועיים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ- 12.1 מליון דולר לעומת 1.8 מליון דולר ברבעון המקביל. הגידול ברווח התפעולי נבע מהגידול במכירות ומשיפור בשיעור הרווח הגולמי בעיקר עקב תמהיל מוצרים עם רווחיות גבוהה יותר. כמו כן השתפר הרווח התפעולי עקב הגידול היחסי של מכירות האינטרנט מתוך סך המכירות, המאופיינות בשיעור הוצאות מכירה ושיווק נמוך יחסית.

לסיכום- בשנה הבאה אנו צפויים לראות המשך מגמה חיובית (בהנחה ולא תחול הרעה במשבר הקורונה). התחזקות פעילות האונליין ביחד עם חזרה של פעילות החנויות ותוכנית ההתייעלות של החברה יביאו להמשך שיפור בתוצאות. אנו מותירים את המלצתנו על קנייה ומעלים את מחיר יעד בעקבות התחזית שפרסמה החברה ל- 130 ₪ למניה.