אושרה העברת האחזקה בחברת ביטוח האשראי למגורים (EMI) מהראל ביטוח להראל השקעות

המהלך יתמוך במדיניות הדיבידנד שאומצה בחברה ויחזק את יציבות חלוקת הדיבידנד | בעקבות העברת האחזקה ב-EMI וחלוקת הדיבידנד להראל השקעות יסתכמו יתרות המזומנים והנכסים הנזילים של הראל השקעות בכ-900 מיליון ש״ח

 

 
מישל סיבוני, מנכל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מישל סיבוני, מנכל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2021

בהמשך לדיווח על אישור החלטת דירקטוריון הראל על שינוי מבני, במסגרתו מלוא החזקותיה של הראל ביטוח בחברת החזקות במשכנתאות ישראל בע"מ (EMI), העוסקת בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא, יועלו להראל השקעות.

לאחר השלמת המהלך תהיה בידי החברה היכולת לקבל דיבידנד חד פעמי בסכום של 310 מיליון ש"ח מידי EMI, וכן היכולת לקבל תזרים דיבידנד שנתי שוטף בסך המוערך בכ-40 מיליון ש"ח בשנה.

הדיבידנד השוטף כאמור וכן הדיבידנד השוטף שיתקבל בידי הראל השקעות כתוצאה מהחזקתה בפעילות הגמל והפנסיה של הקבוצה, הינם חלק מהבסיס עליו נשענת מדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה הראל.

לאחר חלוקות הדיבידנד כאמור יסתכמו יתרות המזומן והנכסים הנזילים שבידי הראל השקעות בכ-900 מיליון ש״ח.

דיווח מיידי על קבלת האישורים הנדרשים לצורך שינוי מבני

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 28 בפברואר 2021 (אסמכתא: 2021-01-023826) בעניין אישור השינוי המבני אשר במסגרתו יועברו לחברה מלוא החזקותיה של הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח") בחברת החזקות במשכנתאות ישראל בע"מ ("אי אם איי החזקות") המחזיקה במלוא הון המניות של חברת הביטוח אי.אמ.איי - עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ ("אי אם איי ביטוח"), החברה מתכבדת לדווח כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לשינוי המבני, לרבות אישור של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון וכן אישור רשות המסים.

לאחר השלמת העברת מניות אי אם איי החזקות לחברה, השינוי המבני כאמור ייכנס לתוקף החל מיום 1 באפריל 2021, ויטופל בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודת מס הכנסה.

לאחר השלמת המהלך תהיה בידי החברה היכולת לקבל דיבידנד בסכום של 310 מיליון ש"ח מאת החברות אי אם איי החזקות ואי אם איי ביטוח, וכן היכולת לקבל תזרים דיבידנד שנתי שוטף בסך המוערך בכ-40 מיליון ש"ח, וזאת מפעילותן השוטפת של החברות כאמור.

מהלך זה מצטרף למהלך נוסף שביצעה החברה בשנה שעברה, של העברת החזקותיה של הראל פנסיה וגמל בע"מ מהראל ביטוח לחברה, אשר מאפשר לחברה קבלת תזרים דיבידנד שנתי שוטף בסכום נוסף של כ-60 מיליון ש"ח מפעילותה.

מובהר, כי כתוצאה מהשינוי המבני, לא יחול שינוי בהון החשבונאי של החברה במאוחד.