מידרוג קובעת דירוג Aa1 באופק יציב לרכבת ישראל לגיוס של עד 100 מיליון שקלים

מידרוג קובעת דירוג Aa1.il לאגרות החוב (סדרה ג') שתנפיק רכבת ישראל בע"מ, בסך של עד 100 מיליון ₪ ערך נקוב

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרדיט: רכבת ישראלקרדיט: רכבת ישראל

עידו אסיאג
09/06/2021


מידרוג קובעת דירוג Aa1.il לאגרות החוב (סדרה ג') שתנפיק רכבת ישראל בע"מ (להלן: "רכבת ישראל" ו/או "החברה"), בסך של עד 100 מיליון ₪ ערך נקוב. אופק הדירוג יציב. דירוג זה חל גם על אגרות החוב במחזור (סדרות א' ו-ב') שהנפיקה החברה. נציין, כי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה לפירעון בעשרה תשלומים שנתיים, אשר ייפרעו ביום 30 ביוני בשנים 2031-2022.

לטובת אגרות החוב (סדרה ג'), לא תעמיד החברה בטוחות. העדר הבטוחות בסדרה ג' נלקחו בחשבון בדירוג. עם זאת, החברה מתחייבת כי לאחר השלמת הגיוס, יופקדו 15% מתוך תמורת ההנפקה בחשבון בנק ייעודי בבעלות החברה אשר זכויות החתימה בו הינן של החברה בלבד (להלן: "חשבון הקרן השמורה"). בנוסף, במסגרת הדירוג נלקח בחשבון מידת תמיכת המדינה בחברה והתלות בין המדינה לחברה שהינן יסודות משמעותיים לדירוג. מידרוג מעריכה את התמיכה והתלות כגבוהות מאוד. שחיקה בהערכת מידרוג בקשר עם תמיכת המדינה בחברה, בין היתר, כתוצאה משינוי שיש בו כדי להרע את מצבה של רכבת ישראל, עלולה להוביל להורדת דירוג משמעותית.