מידרוג קובעת דירוג P-1 לשלמה רכב לגיוס של עד 130 מיליון שקלים

מידרוג קובעת דירוג P-1.il לניירות ערך מסחריים (נע"מ) שתנפיק ש. שלמה רכב בע"מ ("שלמה רכב" או "החברה") בסך של עד 130 מיליון ש"ח ערך נקוב באמצעות חידוש נע"מ סדרה 3 ו/או סדרה חדשה של נע"מ שיונפקו למשקיעים מוסדיים. סכום הנע"מ המדורג בפעולת דירוג זו יחליף סכום זהה שמדורג כעת. תמורת הנע"מ שתנפיק החברה תשמש למחזור חוב ולפעילות השוטפת של החברה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עומר רגב
14/06/2021


קרן הנע"מ עומדת לפרעון בתום 12 חודשים ממועד הנפקתה, ועל פי בקשת החברה ובכפוף להסכמת רוכשי הנע"מ ניתנת לחידוש לתקופה נוספת של 12 חודשים וסה"כ 5 תקופות בנות 12 חודשים החל ממועד ההנפקה. על פי תנאי הנע"מ, לרוכשי הנע"מ תהיה אופציה לקרוא לפרעון הנע"מ בכל עת בהתראה של 7 ימים מראש. 

דירוג הנע"מ נסמך על דירוג מנפיק A1.il באופק יציב, וכן על הערכת נזילותה של החברה, המתבססת על היקף משמעותי של צי כ"ר שלא מועמדים כבטוחה להבטחת חוב כלשהו ויכולת החברה לשעבדם לצורך קבלת מימון. לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף משמעותי. כמו כן, מבוסס דירוג הנע"מ על הצהרת החברה כי תשמור בכל עת על היקף כלי רכב שלא מועמדים כבטוחה להבטחת חוב כלשהו או יתרות נזילות או מסגרות אשראי חתומות, או שילוב של כל אלו, בהיקף שלא יפחת מסכום יתרת הנע"מ, זאת על מנת לעמוד בדרישה לפירעון מיידי של הנע"מ בהתראה של 7 ימי עסקים, בהתאם לתנאי הנייר.

לפירוט השיקולים העיקריים לדירוג ראה דוח מעקב מ- 01.09.2020. 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.