לקוח שפתח חשבון מרחוק יוכל לבצע פעולות באופן מיידי

מה התנאים לקיום אפשרות זו - הפיקוח על הבנקים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר

בעז קידר
28/07/2021

מבוא

בחוזר מס' ח-2557-06 מיום 22.3.18 אפשר הפיקוח על הבנקים שימוש בטכנולוגיות זיהוי ואימות מרחוק לצורך פתיחת חשבון מקוון בהתאם לעקרונות המפורטים בהוראה. בשל חדשנותן של טכנולוגיות אלו באותה עת ועל מנת להגן על הלקוחות ועל התאגידים הבנקאיים מפני סיכונים הכרוכים בשימוש בהן, התנה הפיקוח על הבנקים את מתן ההיתרים לתאגידים הבנקאיים שביקשו לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו, בין היתר, בדרישה לביצוע בדיקה של פקיד בנק (בדיקה אנושית) באשר לנכונות ותקינות הנתונים שנמסרו על ידי הלקוח בתהליך פתיחת החשבון מרחוק, תוך השוואתם לנתונים שבידי הבנק, וזאת עוד בטרם יתאפשר ללקוח לבצע כל פעילות בחשבון. לנוכח חשיבות הזיהוי של הלקוחות במהלך פתיחת החשבון, דרישה זו נקבעה בין היתר לאחר התייעצות עם גורמי האכיפה במדינת ישראל.

כעת, על רקע הניסיון שנצבר במערכת הבנקאית בישראל בשנים האחרונות בנוגע לפתיחת חשבון מרחוק, ובפרט הניסיון שנצבר בשימוש בטכנולוגיות כאמור, החליט הפיקוח על הבנקים תוך התייעצות עם גורמי האכיפה במדינת ישראל ועם הגורמים הרלבנטיים במשרד המשפטים, לאפשר לתאגיד הבנקאי להציע ללקוחותיו לבצע פעילות בחשבון שנפתח מרחוק ושאינו מסווג כחשבון בסיכון גבוה בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור מייד עם פתיחתו, כך שהלקוח לא יצטרך להמתין עד שנציג התאגיד הבנקאי יבצע בדיקה אנושית. במקום זאת, יידרש התאגיד הבנקאי לבצע בדיקה מדגמית על חשבונות אלו, בהקדם האפשרי לאחר מועד פתיחתם.

מהלך זה מצטרף לשאר הצעדים שנקט הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות לצורך הנגשה מלאה של שירותים בנקאיים מרחוק תוך צמצום הצורך בהגעה לסניף. עדכון זה יאפשר פישוט וייעול תהליך פתיחת חשבון מרחוק ללקוח ועשוי לחסוך הן ללקוח והן לתאגיד הבנקאי זמן ותשומות יקרים.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, החלטתי על עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 בנושא "בנקאות בתקשורת".

התיקונים להוראה

טכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק

סעיף 27א.(א)(4)(ב) – טכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק

במקרה של שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק באמצעות צילום וידאו שלא בזמן אמת, יבצע נציג התאגיד הבנקאי בדיקה מדגמית על החשבונות שנפתחו בצורה זו.

המדגם יכלול את כל החשבונות שסווגו על ידי התאגיד הבנקאי כחשבונות בסיכון גבוה בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור וכן חשבונות נוספים מתוך כלל החשבונות שנפתחו שייבחרו בגישה מבוססת סיכון, ובסך הכל יעמוד המדגם על היקף שלא יפחת מעשרים אחוזים מכלל החשבונות שנפתחו, בתקופה שהתאגיד הבנקאי יקבע מראש.

במסגרת הבדיקה נדרש נציג של התאגיד הבנקאי לצפות בכל התיעוד הדיגיטלי של החשבון שכלול במדגם, תוך שהוא מוודא בין היתר, את נאותות התהליך המיושם ובכלל זה תקינות הנתונים שנמסרו על ידי הלקוח בתהליך פתיחת החשבון.

בחשבונות שסווגו כחשבונות בסיכון גבוה בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור תבוצע הבדיקה בטרם יתאפשר ללקוח לבצע כל פעילות בחשבון. ביתר החשבונות שבמדגם תבוצע הבדיקה בהקדם האפשרי לאחר מועד פתיחת החשבון, והתאגיד הבנקאי רשאי להתיר ללקוח לפעול בחשבון עוד בטרם בוצעה הבדיקה המדגמית.

החל ממועד תחילת הוראה זו, תבוטל הדרישה לביצוע בדיקה על כל החשבונות שנפתחו באופן מקוון בטרם יתאפשר ללקוח לבצע כל פעילות בחשבון, אשר נכללה בהיתרים הפרטניים לשימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק שניתנו על ידי הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים שהגישו בקשה לקבלת היתר.

פתיחת חשבון חיסכון ארוך טווח לילד וניהולו

סעיף 27ב.(ב)(3) –

בחוזר הפיקוח על הבנקים מס' ח- 06 –2659 מיום 6.6.21 בוצע שינוי נוסח לסעיף 12(ג) להוראת נ.ב.ת. מס' 420 בנושא: "משלוח הודעות בתקשורת". בהתאם לכך ימחקו המילים: "במקרה זה לא יחול סעיף 12(ג) להוראה מספר 420" מסעיף זה.

תחילה

תחילת התיקונים להוראה החל מיום פרסומם, למעט התיקון לסעיף 27ב.(ב)(3) להוראה שיחל במועד כניסתו לתוקף של התיקון להוראת נ.ב.ת. מס' 420 בנושא: "משלוח הודעות בתקשורת" כאמור בסעיף 17 לחוזר הפיקוח על הבנקים מס' ח- 06 –2659 מיום 6.6.21.

עדכון הקובץ

מצ"ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין, להלן הוראות העדכון: