טבע ממשיכה להתייצב מבחינה פיננסית אך הסיכונים עדיין גבוהים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by ds_30 from PixabayImage by ds_30 from Pixabay

מרב פישר-שרוני
29/07/2021


https://www.funder.co.il/seco/629014/s/

270 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 306.76 מיליון בטבע
קרנות נאמנות שמחזיקות את טבע. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

הראל ת"א - 35 

6.49%

3723500

110000

מניות

PTF ת"א 35

6.23%

1465941.95

43307

מניות

MTF מחקה ת"א 35 

6.23%

10656927.8

314828

מניות

הראל Htf ת"א 35

6.22%

989807.85

29241

מניות

אי.בי.אי. מחקה ת"א 35

6.22%

3584410.35

105891

מניות

תכלית TTF ת"א 35 

6.22%

4258837.75

125815

מניות

קסם KTF ת"א 35

6.22%

9388703.7

277362

מניות

הראל אופטימום מניות ישראל

5.44%

1117050

33000

מניות

אי.בי.אי. מחקה Bluestar Israel Global

5.4%

326110.9

9634

מניות

תכלית TTF אינדקס מניות כלכלת ישראל 

5.32%

540009.05

15953

מניות


טבע: פספוס בשורת המכירות והפחתת תחזית שנתית

מחקר מט"ח ונגזרים

טבע פספסה את תחזית ההכנסות וקיצצה את תחזית המכירות השנתית – חברת טבע  מציגה ברבעון השני של 2021 רווח נקי למניה, על בסיס NON GAAP  של 0.59$ מול 0.55$ ברבעון המקביל, שיפור של כ-7% ובדומה לתחזיות השוק. השיפור ברווח נבע משיפור ברווחיות הגולמית. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 3.9 $B לעומת תחזית של 4.04$B. ההכנסות צמחו בכ-1% למול הרבעון המקביל אך שיקפו ירידה של כ-2% במונחי מטבעות מקומיים. הירידה מיוחסת בעיקר לשוק האמריקאי, בו נרשם קיטון של כ-5% במכירות, המיוחס בעיקר להמשך הירידה במכירות תרופת הקופקסון ומכירות חברת ההפצה. ירידה זו קוזזה בחלקה  על ידי התאוששות בשוק הגנרי בארה"ב ובאירופה כתוצאה מחזרה הדרגתית לשגרה בארה"ב וגם בחלק ממדינות אירופה, לקראת סוף הרבעון. כתוצאה מכך נראתה עלייה בכמויות הנמכרות בשוק הגנרי, וכן עלייה בהיקף הביקורים בבתי החולים ובמרפאות, מה שהביא לגידול בתרופות המרשם, ובמיוחד בתרופות האג'ובי והאוסטדו, אשר שיעור הצמיחה שלהן נפגע בתקופת הקורונה. מכירות התרופות הגנריות בארה"ב (כולל מוצרי ביוסימילר) רשמו כאמור עלייה ברבעון, של כ-3%, בעיקר כתוצאה ממכירות הגרסה הגנרית למזרק ה-EpiPen, מכירות תרופת הTRUXIMA, וכן ממכירות משאף הפרואייר, תחת גנריקה מאושרת. מגמות אלו קוזזו בחלקן על ידי קיטון בהיקף המוצרים שנמכרו ושחיקה במחירים. החוב נטו של החברה הצטמצם לרמה של כ-22.7 מיליארד $. החברה הציגה ברבעון תזרים נקי (FCF) של 625 מ' $. החברה עדיין עומדת מאחורי היעד שהוגדר לתזרים פנוי של 2-2.3 מיליארד $ ב-2021. 

טבע חתכה את תחזית המכירות לשנת 2021 -  בתחזית המעודכנת צופה החברה הכנסות של 16.0-16.4 מיליארד $ , קיטון של 400 מ' $ למול התחזית הקודמת, שפורסמה באפריל. הפחתת התחזית נובעת מהשפעות צפויות של הקורונה על דפוסי הקניה והיקף המכירות. יחד עם זאת החברה לא הניחה בתחזית חזרה למדיניות של סגרים מלאים, כך שהחמרה בתחלואה ויישום סגרים עלולים להביא להפחתה נוספת בתחזית. תחזית החברה לרווח למניה נותרה ללא שינוי על 2.7$-2.5$ ותזרים מזומנים פנוי של 2.0-2.3 מיליארד $. החברה צופה שיפור מתון בשיעורי הרווחיות, בשל המשך הצמצום בהוצאות. החברה הדגישה כי תוצאות 2021 יהיו מוטות למחצית השנייה של השנה, במיוחד ברווח הנקי ובתזרים, בשל השפעות חומרי גלם ומלאי והשקות צפויות אך כאמור החמרה בתחלואת הקורונה והחרפת המגבלות כתוצאה מכך עלולים לפגוע בתוצאות החברה בהמשך השנה.

נכון להיום מתנהלים שני משפטים בפרשיית האופיודים – כיום מתנהל משפט בקליפורניה ובמדינת ניו יורק. בשבוע האחרון דווח כי שלושת המפיצים הגדולים, הנתבעים גם הם במשפטים אלו, וגם חבת J&J, הגיעו להסכם מסגרת מול התובעים, אותו הם ינסו ליישם עם מרבית התובעים בפרשה (מעל 50). הסכם זה משית על חברות אלו קנסות של 5-7 מיליארד $, בפריסה על פני 10-18 שנים. טבע אמנם אינה כלולה בהסכם זה, אך ההתקדמות מול החברות האחרות מעידה אולי על נכונות מצד התובעים להתכנס להסכם ולסיים את הפרשה. חוסר הוודאות סביב סוגיה זו מעיב מאד על מניית טבע בשנתיים האחרונות, בעיקר כתוצאה מהחשש שיוטל עליה קנס כספי כבד, אשר יעיב על התנהלותה לאור מצבה הפיננסי השברירי ממילא. נכון להיום קשה מאד להעריך כיצד תסתיים פרשה זו עבור טבע ומה תהיינה ההשלכות. בפרשיית תיאום המחירים החברה כזכור כפרה בהאשמות ומיועדת לעמוד למשפט פלילי מול משרד המשפטים וכן צפויה לדין אזרחי. אין כרגע תאריך למשפט כזה והסוגיה צפויה להמשך מספר שנים.

שורה תחתונה: טבע ממשיכה להתייצב מבחינה פיננסית אך הסיכונים עדיין גבוהים וקיים חוסר ודאות ממשי לגבי ההתפתחויות בצד המשפטי. יחד עם זאת, התארכות הסוגיות המשפטיות תומכת ביכולת החברה להמשיך ולשפר את מצבה הפיננסי, כשהיא מייצרת תזרים מזומנים פנוי (לפני תשלום קרן חוב) של מעל 2 מיליארד $ בשנה. על אף האמור לעיל, בשל חוסר הוודאות הרב המעיב מאד על החברה ועל התנהגות המניה, והחשש הממשי מפני התממשות ההליכים המשפטיים נגד החברה לכדי קנסות מהותיים, אנו מותירים את המלצת ההשקעה על החזק, מחיר היעד נותר ללא שינוי על של-12.5 $ למניה. בשל המנוף הגבוה, רגישות המנייה לשינויים/חדשות גבוהה מאד, ותנודתיות המניה צפויה להישאר גבוהה.

הנחות מרכזיות במודל הפיננסי: מעבר לתחזית המוצגת לעיל אנו מניחים בתחזית שהחברה תגיע להסדר בפרשיית האופיודים עם קנס כספי של כ- 1 מיליארד $ (בפריסה) וכן אספקה כוללת של הגרסה הגנרית של תרופת הסובקסון, לטיפול בהתמכרות. מעבר לכך אנו מהוונים את התזרים בשיעור לשל 10%, לאור חוסר הוודאות הניכר ומניחים שיעור צמיחה פרמננטי של 1.5%.