סך הביקוש לעובדים במגזר העסקי לא שב לרמתו טרום המשבר

חלה התאוששות מהירה יחסית בתעסוקת העובדים העצמאים | נתוני משרד האוצר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עידו אסיאג
04/08/2021

עיקרים

שיעור התעסוקה בחודש יוני 2021 ובמחצית חודש יולי מצביע על המשך התאוששות שוק העבודה לאחר הסגר השלישי, אך שיעור התעסוקה עדיין רחוק מרמתו טרום המשבר:

בחודש יוני חלה עלייה משמעותית יחסית בשיעור התעסוקה ביחס לחודש מאי (57.8% ו-56.6% בהתאמה) ובמחצית הראשונה של חודש יולי חלה עלייה נוספת לרמה של 58.2%.

עם זאת, שיעור התעסוקה בחודש יוני היה נמוך ב-3.1 נקודות אחוז ביחס לשיעור התעסוקה טרום המשבר (או ירידה של 5.0%) שמשמעותו פחות כ-206 אלף מועסקים. נתוני המחצית הראשונה של חודש יולי מצביעים על ירידה של 2.7 נקודות אחוז בשיעור התעסוקה ביחס לטרום המשבר שמשמעותה פחות 184 אלף מועסקים. הירידה בהשתתפות מסבירה כרבע מסך הירידה בתעסוקה ביוני וכ-14% במחצית חודש יולי.

סך הביקוש לעובדים במגזר העסקי לא שב לרמתו טרום המשבר. לאחר הסגר השלישי חלה עליה מרשימה במספר המשרות הפנויות, אך סך המשרות במשק (מאוישות ופנויות) היה נמוך בחודש יוני 2021 ב-12.5% ביחס לצפוי אלמלא המשבר. 

חודש יוני התאפיין ברמה נמוכה יחסית של הגבלות בריאותיות על הפעילות העסקית כך שיתכן שהוא מייצג באופן טוב את מאפייניהם של מי שצפויים לנסות להשתלב בתעסוקה. להלן המאפיינים של המועסקים ששוק העבודה איבד במהלך המשבר, נכון לחודש יוני 2021 (הנתונים הפרטניים המעודכנים ביותר שזמינים לניתוח). בסוגריים מופיע שיעור הירידה בתעסוקה (ב-%) של כל קבוצה ביחס לטרום המשבר:

54% מהירידה במספר המועסקים במשבר היא של גברים. כך, ישנם פחות 112 אלף גברים מועסקים (5.3%- ירידה בשיעור התעסוקה) ופחות 95 אלף נשים מועסקות (4.8%-). בנוסף, בקרב הגברים חלק משמעותי יותר מאובדן המועסקים הוא של עובדים במשרה מלאה - 77%, לעומת 60% בקרב הנשים.

כשני שליש מהירידה במספר המועסקים במשבר נובעת מירידה בתעסוקת גילאי העבודה העיקריים (25-64) – כ-131 אלף מועסקים (3.9%-); כרבע מהירידה בתעסוקת צעירים עד גיל 24, וכ-10% מירידה בתעסוקת גילאי 65+ (בעיקר גברים). שיעורי התעסוקה ירדו בצורה חדה יחסית בקרב צעירות (8.3%-) וצעירים (8.7%-) עד גיל 24, דבר שעלול להיות בעל השפעה ניכרת על תוואי השכר שלהם בשנים הבאות; ובקרב גברים מבוגרים בגילאי 65 ומעלה (10.2%-) בעיקר בשל ירידה בשיעורי ההשתתפות בשוק העבודה. על סמך ניסיון העבר קיים חשש שייקח זמן רב יחסית להתאוששות התעסוקה בקרב כלל המבוגרים (גברים ונשים בגילאי 55+).

בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בולטת מבחינה כמותית קבוצת היהודים הלא חרדים – כ-79% מסך הירידה בתעסוקה, או כ-164 אלף (5.2%-). עם זאת, ממצא זה נובע בשל גודלה היחסי של קבוצה זו בתעסוקה. 13% מסך הירידה נובעת מירידה בתעסוקת האוכלוסייה הערבית, כולה של הגברים - פחות 27 אלף מועסקים ביחס לטרום המשבר (7.6%-). זאת, מעבר לירידה הניכרת בשיעורי התעסוקה של גברים ערבים שהחלה עוד טרום משבר הקורונה. עם זאת, ממצא מעודד הוא שבחודש יוני חל שיפור משמעותי יחסית בתעסוקת הגברים הערבים (בכל קבוצות הגיל) לעומת חודש מאי (שבמהלכו התקיים מבצע שומר החומות שייתכן שגרם לעיכוב בחזרתם לתעסוקה), בעיקר בשל עלייה חדה בהשתתפותם בשוק העבודה. כ-9% מהירידה במספר המועסקים נובעת מהאוכלוסייה החרדית כשנכון לחודש יוני ישנם פחות כ-18.5 אלף מועסקים ביחס לטרום המשבר (7.2%-).

הירידה בתעסוקה משמעותית יותר בקרב חמישוני ההכנסה הנמוכים כמו גם בקרב רמות ההשכלה הנמוכות. כ-84% מהירידה במועסקים בגילאי העבודה העיקריים נובעת מירידה בקרב שלושת חמישוני ההכנסה הנמוכים; וכ-60% מסך הירידה בתעסוקה נובעת מירידה במועסקים עם תעודת בגרות לכל היותר. ממצא מעודד בהקשר זה הוא שבחודש יוני חלה עלייה משמעותית יחסית בתעסוקת הלא משכילים ובעלי ההכנסות הנמוכות ביחס לחודש מאי – תוספת של 58 אלף מועסקים ללא תעודת בגרות ושל 14 אלף בעלי תעודת בגרות לכל היותר. הסברים אפשריים לכך הם העלייה המשמעותית יחסית בשיעורי התעסוקה של הגברים הערבים והתאוששות ענף האירוח והאוכל (להלן).

הירידה במספר המועסקים ביחס לטרום המשבר נצפית במרבית הענפים אך הירידה בענפי המסחר (54 אלף), בינוי (30 אלף), בריאות ורווחה (27 אלף), ואירוח ואוכל (23 אלף) מסבירה כשני שליש מהירידה בסך המועסקים. תוצאה זאת נובעת בין היתר מגודלם היחסי של הענפים. ככלל, ניכרת פגיעה בולטת בתעסוקה בענפים שהושפעו יותר מהמגבלות והשינוי בביקושים כתוצאה מהמשבר (כמו מסחר,  אומנות בידור ופנאי; ואירוח ואוכל) אולם גם בענפים אחרים חלה ירידה ניכרת במספר המועסקים (כמו בבינוי ובתחבורה).

בחודש יוני חלה חזרה בולטת לתעסוקה בעיקר בענף האירוח ואוכל (תוספת של 23.4 אלף מועסקים ביחס לחודש מאי - גידול של 19% במספר המועסקים). לעומת זאת, בענפי המסחר והבריאות לא חל שיפור בתעסוקה בחודש יוני; ובבינוי, אמנות ותחבורה חל שיפור קל בלבד.

ניתוח לפי משלחי יד מעלה ש-30% מהירידה במספר המועסקים מוסברת בתעסוקת פקידים ועובדי משרד (בקרבם חלה הירידה החדה ביותר במספר המועסקים ביחס למצב הצפוי – 21.1%-), 23% בעובדי מכירות ושירותים ו-23% נוספים בירידה של הנדסאים. מנגד, חלה עלייה קלה במספר המנהלים המועסקים ולא חל שינוי בתעסוקת העובדים המקצועיים בחקלאות ושל בעלי משלח יד אקדמאי – דבר שממחיש את זה שהירידה בתעסוקת בעלי התואר האקדמי במשבר (4.1%-) נובעת מאלו מהם שלא השתלבו בעבודה במשלח יד אקדמי.

חלה התאוששות מהירה יחסית בתעסוקת העובדים העצמאים, זאת לאחר שלאורך המשבר חלה ירידה חדה יותר בשיעור התעסוקה שלהם. נכון לחודש יוני 2021 היו פחות 199 אלף שכירים ביחס לטרום המשבר (5.5%-) ופחות כ-9 אלף עצמאים (1.9%-).

בהסתכלות גיאוגרפית, הפגיעה המשמעותית ביותר בשיעור התעסוקה חלה בפריפריה ובפרט בצפון (בכל הנפות, למעט נפת גולן). בחודש יוני היו פחות כ-57 אלף מועסקים בצפון בהשוואה לטרום המשבר (9.4%-), כשהירידה בהשתתפות מסבירה 48% מסך הירידה בתעסוקה. במחוז הדרום היו פחות כ-41 אלף מועסקים בהשוואה לטרום המשבר (7.1%-), כשהירידה בתעסוקה בנפת אשקלון הייתה חריפה יחסית. גם במחוז ירושלים ירד שיעור התעסוקה במידה ניכרת (7.7%-), זאת בהשוואה למחוזות המרכז, ת"א וחיפה (3.2%-, 4.0%- ו-0.4%+ בהתאמה).