מימון ישיר דוחות רבעון 2 - עליה של 1% במניה

גידול משמעותי בכל הפרמטרים

 

 
Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay
 

עומר רגב
FacebookTwitter Whatsapp
19/08/2021

https://www.funder.co.il/seco/1168186/s/#

112 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 63.56 מיליון במימון ישיר קבוצה
קרנות נאמנות שמחזיקות את מימון ישיר קבוצה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

10.96%

5223187.6

7604

מניות

איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי

8.18%

1403336.7

2043

מניות

הראל מניות תנודתיות נמוכה

3.36%

686900

1000

מניות

תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

3.06%

4699769.8

6842

מניות

סיגמא מניות ישראל 

2.4%

649120.5

945

מניות

פסגות מניות BuySide ישראל

2.37%

412140

600

מניות

סיגמא ת"א 125 מודל ESG

1.92%

675909.6

984

מניות

אפסילון מניות ישראל

1.6%

254839.9

371

מניות

פסגות ת"א 125 מנוהלת

1.52%

3108222.5

4525

מניות

פסגות מניות ישראליות

1.29%

1350950

2050

מניות


ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 צמחו בכ- 83% לעומת אשתקד לכ-226.5 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון זינק בכ- 123% ביחס לאשתקד והסתכם לכ-58.6 מיליון ש"ח.

החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 20.5 מיליון ש"ח אשר ישולם בחודש ספטמבר 2021.

נכון ליום 30 ביוני 2021 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכמה בכ-8.6 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-8.2 מיליארד ש"ח בסוף 2020.

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו מסכמים רבעון חזק נוסף עם שיפור בכל הפרמטרים אשר הושפע מהמשך הצמיחה בתיק האשראי וירידה בנזקי האשראי. בנוסף, התוצאות החזקות הושפעו גם מעליית המדד ביחס לרבעון המקביל וירידה בריביות ההיוון של תיקי ההלוואות של החברה המיועדים למכירה לצדדים שלישיים. האיתנות הפיננסית הגבוהה של החברה ממשיכה להתחזק עם הון גבוה המהווה כ- 21.3% ביחס למאזן כאשר הודות לכך, יחס המינוף מול המערכת הבנקאית השתפר ואף חברת הדירוג מדרוג העלתה את תחזית הדירוג של החברה מיציבה לחיובית. אנו מאמינים כי לשינויים אלו יהיו השפעה חיובית על עלויות המימון של החברה ורווחיות התיק. מיצובה הפיננסי האיתן של החברה מאפשר לנו להגדיל משמעותית את תיק האשראי על מאזן החברה."

מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, מסכמת את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2021. ברבעון זה צמחו הכנסותיה של מימון ישיר בכ- 83% והסתכמו לכ-226.5 מיליון ש"ח לעומת כ-123.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות הממוצע המוחזק ע"י החברה לצד גידול בריבית הממוצעת על תיק ההלוואות. ברבעון זה החלה החברה לראשונה לרכוש מלאי רכבים לצורך העמדתם למכירה לסוכנויות מכירת הרכב כאשר ברבעון זה הסתכמו ההכנסות מתחום זה בכ-11 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי זינק ברבעון השני בכ- 123% והסתכם לכ-58.6 מיליון ש"ח לעומת כ-26.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח הנקי נובעת בעיקר מגידול בתיק האשראי המוחזק על ידי החברה, ירידה בריביות ההיוון המשמשות לאמידת שוויו ההוגן של תיק ההלוואות המיועד למימוש, עלייה ברווחיות עסקאות ההמחאה של תיקי הלוואות של החברה לגופים שונים וירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי. 

הוצאות המימון נטו של החברה הסתכמו ברבעון בכ-33.2 מיליון ש"ח לעומת כ-10 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה במדד לעומת ירידה ברבעון המקביל אשתקד, וכן עקב הגדלת היקף האשראי צמוד המדד של החברה לאור הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') בדרך של הרחבת סדרה וכן הנפקת אגרות החוב (סדרה ד'). 

הוצאות הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון בכ-9.8 מיליון ש"ח לעומת כ-25.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מכך שברבעון המקביל אשתקד הגדילה החברה את ההפרשה לחובות מסופקים על רקע משבר הקורונה והעלייה החזויה בכשלי האשראי. במהלך הרבעון נמשך השיפור במוסר התשלומים של לקוחות החברה בכל תחומי הפעילות וכן שיפור שיעורי הגביה מלקוחות החברה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

נזק האשראי המשוקלל ברבעון הסתכם ב-1.12% ומשקף שיפור משמעותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד שבו הסתכם נזק האשראי המשוקלל ב-3.08%. השיפור נובע מהסיבות כפי שמפורט לעיל. 

נכון ליום 30 ביוני, 2021 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים) לעומת כ-8.2 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. ברבעון השני של שנת 2021 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-970 מיליון ש"ח עם מספר גופים. 

תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ל-30 ביוני 2021 הסתכם בכ-3.1 מיליארד לעומת כ-2.9 מיליארד ש"ח נכון ל-31 בדצמבר 2020. 

ההון של החברה נכון ליום 30.6.2021 הסתכם לכ-748.2 מיליון ש"ח לעומת כ-679.1 מיליון ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר, 2020. הגידול נובע מהרווח בחציון הראשון של 2021, אשר קוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 36.3 מיליון ש"ח. האיתנות הפיננסית הגבוהה של החברה מאפשרת לחברה להגדיל משמעותית את תיק האשראי על בסיס ההון הקיים.

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד, מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 20.5 מיליון ש"ח אשר ישולם בחודש ספטמבר.

במהלך חודש יולי העלתה חברת הדירוג מדרוג את תחזית הדירוג של החברה מיציבה לחיובית תוך אישרור דירוג החברה ברמה של A2. שינוי התחזית משקף כי ב 12 חודשים הקרובים דירוג החברה עשוי לעלות לדירוג A1 אשר ישקף את רמת האיתנות הפיננסית הגבוהה בחברה כך שעלויות המימון של החברה יפחתו והרווחיות תגדל.