הפניקס - עולה היום מעל 5% אחרי הדוחות

הרווח עבר את מיליארד השקלים במחצית הראשונה | תשואה על ההון של 44.2% ברבעון

 

 
Image by Goumbik from PixabayImage by Goumbik from Pixabay
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
25/08/2021

בחציון הראשון וברבעון השני של שנת 2021, מציגה הפניקס צמיחה גבוהה במגזרי הפעילות בהם התמקדה הקבוצה ובסך הנכסים המנוהלים ורושמת רווח כולל לאחר מס בסך 1,153 מיליון ש"ח בחציון הראשון של שנת 2021 ובסך 797 מיליון ש"ח ברבעון השני. 

תוצאות אלו מבטאות את יכולות הקבוצה אשר ממוקדת בצמיחה ויצירת ערך לאורך זמן, במצויינות בתחום ההשקעות וניהול הסיכונים ובחתירה והשקעה מתמדת לשיפור והובלה בכל מערכי הפעילות הטכנולוגיים, האופרטיביים והשירותיים להגדלת היתרון התחרותי של הקבוצה ולהרחבה של בסיס הלקוחות. 

בחציון הראשון שיעור הצמיחה בפרמיות ודמי גמולים עמד על כ-34%, מ-9.4 מיליארד ש"ח בחציון הראשון 2020 ל-12.6 מיליארד ש"ח בחציון הראשון 2021. בנכסים המנוהלים שיעור הצמיחה עמד על  כ-22%, מסך של - 234 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020 לסך של - 286 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2021 (בתוספת נכסי חח"י בסך של 43 מיליארד ש"ח סך הנכסים המנוהלים עומד על 329 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2021).

ברבעון השני וכחלק ממימוש התוכנית האסטרטגית שהוצגה להשבחה ויצירת ערך בחברות הפורטפוליו של הקבוצה הושלמה בהצלחה הנפקתה בבורסה לניירות ערך של חברת האשראי העסקי "גמא" תוך עלייה לשליטה (כ-61.6%). כתוצאה מההנפקה והעליה לשליטה רשמה הפניקס ברבעון השני רווח הון חד פעמי לאחר מס בסך של כ 220 מיליון ש"ח. כמו כן תוביל הפניקס יחד עם הנהלת גמא את הצמיחה ויצירת הערך בגמא בשנים הקרובות. הפניקס ממשיכה לקדם את מכירת השליטה בחברת הדיור המוגן "עד-120", ולאחר תום הרבעון חתמה על הסכם בלעדיות מוגבל בזמן, בהתאם להצעה מחייבת, עם קבוצת שפיר מגורים ובניין בע"מ, אשר הציעה לרכוש את השליטה לפי שווי של 1.35 מיליארד ש"ח. ככל שהעסקה תושלם הפניקס תחזיק ב"עד-120" בשיעור של כ-47% ותרשום רווח הון חד פעמי, לאחר מס, בטווח של 220-270 מיליון ש"ח. כמו כן, במהלך הרבעון השני הועברה אקסלנס פנסיה וגמל כדיבידנד בעין מהפניקס ביטוח להפניקס אחזקות ובמהלך הרבעון השלישי בכוונתנו להשלים את המיזוג עם חברת הלמן אלדובי גמל.
  
לאחר תום הרבעון וכחלק מיישום האסטרטגיה הנפיקה הפניקס ביטוח, הון ראשוני מורכב בסך של 200 מיליון ש"ח באמצעות הפניקס גיוסי הון וכן הונפק כ-1 מיליארד ש"ח ממכשיר ההון על ידי הפניקס ביטוח להפניקס אחזקות וזאת כחלף שטרי הון שהונפקו בעבר. אגרות החוב החדשות נרשמו למסחר ברצף המוסדי. הנפקה זו, אשר בוצעה לראשונה על ידי חברת ביטוח בישראל, מחזקת את ההון של הפניקס ביטוח ומשפרת באופן משמעותי את שיעור הנזילות בקבוצה.

העבודה המאומצת, הנחישות והמיקוד אפשרו לנו בחציון הראשון להגיע לתוצאות מצויינות וכשאנחנו מביטים קדימה בכוונתנו להאיץ את התוכניות שלנו על בסיס התשתית האנושית, הארגונית והטכנולוגית שבנינו בשנה האחרונה.

תוצאות אלו הן פרי עבודה מאומצת של כל עובדי הקבוצה ומנהליה ושל השותפים הטבעיים שלנו – סוכני הביטוח, היועצים הפנסיוניים והיועצים הפיננסים בבנקים. אנחנו מאמינים כי השקעה מתמדת ושיפור הערך ללקוחות הקבוצה, השקעה מתמשכת בהון האנושי, בתשתיות הקבוצה ובשותפים הטבעיים שלנו תשפר לאורך זמן את ביצועי הקבוצה בכל המדדים.

תוצאות הקבוצה מביאות לידי ביטוי את האסטרטגיה הברורה והממוקדת בה צועדת הקבוצה ואת השותפות האמיתית בין כל חברות הקבוצה ובין דירקטוריון הקבוצה להנהלה. 

ליום 30.06.2021, ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-8.7 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-6.8 מיליארד ש"ח ליום 30.06.2020.

התשואה להון לבעלי המניות לחציון ראשון 2021 הינה 29.6% לעומת תשואה להון של 5.2% בחציון המקביל אשתקד. התשואה להון לבעלי המניות ברבעון השני 2021 הינה 44.2% לעומת תשואה להון של 55.3% ברבעון המקביל אשתקד.

הפניקס ביטוח פירסמה את דוח יחס כושר הפרעון הכללי ליום 31 לדצמבר, 2020 לפיו יחס כושר הפרעון בהתחשב בהוראות הפריסה הינו בשיעור של 186% וללא התחשבות בהוראות הפריסה היחס  הינו  1110%. בהתאם לתוכנית ההון של הפניקס ביטוח  יעד יחס כושר פרעון מינימלי ללא התחשבות בהוראות  הפריסה נקבע ל 105% אשר עתיד להגיע לשיעור של 135% בתום תקופת הפריסה.  

הפניקס ביטוח הנפיקה בחודש אוגוסט, באמצעות הפניקס גיוסי הון, מכשיר הון רובד 1 נוסף, בהיקף של כ- 200 מיליוני ש"ח, המוכר כהון רגולטורי במסגרת דרישות ההון תחת משטר כושר פירעון כלכלי, זאת לצורך חיזוק ההון ושיפור יחס כושר הפירעון. מכשיר ההון נסחר בשלב זה ברצף המוסדי. מכשיר הון רובד 1 דורג בדירוג A+ על ידי מעלות S&P.

במסגרת ההנפקה, בנוסף לסכום האמור, הונפק לחברה על ידי הפניקס גיוסי הון היקף של כ-1 מיליארד ש"ח ממכשיר ההון וזאת חלף שטרי הון רובד 1 שהונפקו בעבר על ידי הפניקס ביטוח לחברה. 

נכון למועד פרסום הדוח השלימה החברה את תוכנית הרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של כ- 100 מיליוני ש"ח שהוכרזה בשנת 2020.

ביום 24 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה לתקופה של שנה בהיקף של עד 100 מיליון ש"ח, וזאת היות והמחיר בו נסחרות מניות החברה במועד ההחלטה מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה ולאחר שבדק כי החברה עומדת במבחני החלוקה על פי הדין.

בחודש יוני, 2021 השלימה גמא את הנפקתה בבורסה לניירות ערך , במסגרת ההנפקה רכשה הפניקס השקעות מניות נוספות בגמא, כך שלאחר ההצעה ורכישת המניות הנרכשות, מחזיקה הפניקס השקעות בכ-61.6% מהונה המונפק והנפרע של גמא וזכויות ההצבעה בה (כ-60% בדילול מלא) והינה בעלת השליטה בגמא. בתמורה למניות הנרכשות שילמה הפניקס השקעות סכום כולל של כ-124 מיליון ש"ח. כתוצאה מההנפקה והעלייה לשליטה רשמה החברה ברבעון השני רווח חד פעמי, בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ- 220 מיליון ש"ח. 

בחודש יולי 2021, אישר דירקטוריון החברה תוכנית עבודה ליישום ומדידת נושאי ESG בקבוצת הפניקס. בנוסף, הדירקטוריון מינה ועדת משנה ייעודית לנושא אשר תפקח על יישום תוכנית העבודה תוך שילוב דיווחים עיתיים לדירקטוריון.


הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה בחציון הראשון של שנת 2021 ("תקופת הדוח") הסתכם בסך של  כ- 1,153 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ- 171 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בסך של כ- 797 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ- 748 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

להלן יובא ניתוח תוצאות הפעילות של החברה בתקופת הדוח בהשוואה לחציון המקביל אשתקד (במיליוני ש"ח): 


להלן ניתוח מקורות הרווח של החברה לפני מס בתקופת הדוח (במיליוני ש"ח). בניתוח זה תובא הפרדה בין הרווח מפעילות לבין השפעות שוק הון והשפעות מיוחדות כמפורט להלן:


להלן ניתוח השפעות הריבית ועיקרי השפעות מיוחדות לפני מס בתקופת הדוח ובתקופה המקבילה אשתקד (במיליוני ש"ח):


ביטוח כללי 

הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 410 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של כ- 67 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. 

התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מהעליה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם בהשוואה לירידה בשווקים הפיננסיים בחציון המקביל אשתקד בעיקר עקב התפשטות נגיף הקורונה. העליה ברווח החיתומי בתקופת הדוח בהשוואה לחציון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בגין שנים קודמות ומהשפעת נזקי מזג האוויר והפסד בענף ביטול טיסה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בחציון המקביל אשתקד.  

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח 

הרווח הכולל לפני מס לחציון הראשון של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 691 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך של כ- 60 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. 

ביטוח חיים 

הרווח הכולל לפני מס לחציון הראשון של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 662 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל בסך כ- 67 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. התוצאות בתקופת הדוח הושפעו בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד בעיקר מהעליה בהכנסות מהשקעות, השפעת שינוי בריבית והשפעות מיוחדות. 

העליה בסך של כ- 636 מיליון ש"ח בהכנסות מהשקעות נוסטרו נבעה בעיקר כתוצאה מהעליות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם אשר הביאו לגביית דמי ניהול משתנים  בסך של כ- 372 מיליון ש"ח בתקופת הדוח בהשוואה לאי גבית דמי ניהול בתקופה מקבילה אשתקד, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ועליה במרווח הפיננסי בפוליסות המבטיחות תשואה.

השפעת הריבית בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד הביאה לקיטון ברווח בסך של כ- 192 מיליון ש"ח וזאת בעיקר כתוצאה מעליית עקום הריבית בתקופה המקבילה אשתקד.

השפעות מיוחדות הביאו לעליה ברווח בסך 308 מיליון ש"ח בתקופת הדוח לעומת החציון המקביל אשתקד. העליה כאמור נבעה משינויים בהנחות ועדכוני מודל בתקופת הדוח אשר הביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 128 מיליון ש"ח בהשוואה לחציון המקביל אשתקד בה ה"בור" בדמי הניהול המשתנים הביא להשפעה על פקטור ה-K ולעליה בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 175 מיליון ש"ח. 

גמל  

הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 20 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 15 מיליון ש"ח, בחציון המקביל אשתקד.

העליה ברווח בהשוואה לאשתקד נובעת בעיקר מהעליות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם אשר השפיעו הן על המרווח בקופות גמל מבטיחות תשואה והן על ההכנסות מהשקעות הנוסטרו של החברה המנהלת. השפעה זאת קוזזה בחלקה מהעליה בהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שיווק ורכישה. 
פנסיה 

הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 9 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד לפני מס בסך של כ- 8 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע בעיקר מהעליות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם אשר השפיעו על הכנסות מהשקעות הנוסטרו של החברה המנהלת ביחס לאשתקד בסך של 5 מיליון ש"ח ומגידול בהכנסות דמי ניהול בסך של 18 מיליון ש"ח בקיזוז מהעליה בהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שיווק ורכישה בסך של כ- 6 מיליון ש"ח.

בריאות

הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 19 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ- 226 מיליון ש"ח, בחציון המקביל אשתקד. התוצאות בתקופת הדוח הושפעו בהשוואה לחציון המקביל אשתקד בעיקר מירידה ברווח בסך של כ- 248 מיליון ש"ח כתוצאה מהשפעות מיוחדות. השפעות אלו נבעו מעדכון מחקרים והנחות בענפי סיעוד ובריאות אשר הגדילו את עתודות הביטוח בתקופת הדוח בסך 50 מיליון ש"ח  וזאת בהשוואה בעיקר לשינויים במחקרים והנחות אקטואריות אשר הקטינו את עתודות הביטוח בתקופה המקבילה אשתקד בסך כ- 198 מיליון ש"ח. 

שירותים פיננסים (אקסלנס)

הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 61 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 94 מיליון ש"ח, בחציון המקביל אשתקד. הירידה ברווח בתקופת הדוח בהשוואה לחציון המקביל אשתקד נבעה בעיקרה מהכרה מרווח חד פעמי בפעילות עושה שוק בתקופה המקבילה, שחיקת מרווחי הפיקדונות וגידול בהשפעות המיוחדות הנובע בעיקר מגידול בהוצאות הרכישה כתוצאה מאסטרטגית צמיחת תיק הלקוחות הפרטיים בברוקראז'.

סוכנויות ביטוח

הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 111 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 78 מיליון ש"ח, בחציון המקביל אשתקד. עיקר העלייה ברווח נובעת מצמיחה וגידול במכירות של הסוכנויות וזאת בהמשך ליישום האסטרטגיה של החברה ברכישות סוכנויות חדשות ועליה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם אשר השפיעו על הכנסות מהשקעות הנוסטרו של החברה.

אשראי

בעקבות העליה לשליטה בגמא ובשל כך שפעילות האשראי עבור הקבוצה מהותית הוחלט על פתיחת מגזר אשראי שפעילות הליבה בו במועד הדוח הינה פעילות גמא. 

הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 236 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 10 מיליון ש"ח, בחציון המקביל אשתקד. הרווח לתקופה כולל השפעה מיוחדת בסך של כ- 220 מיליון ש"ח המשקפת את הרווח אשר נבע כתוצאה מההנפקה והעליה לשליטה בניכוי הוצאות הנפקה.

אחר ופעילות שאינה מיוחסת לתחומי הפעילות

תחום זה כולל את תוצאות ההשקעות שעומדות כנגד ההון, הוצאות פיננסיות ותוצאות חברות מוחזקות שאינן בשליטה. הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 125 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד לפני מס בסך של כ- 158 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. השינוי האמור, נובע בעיקר מהעליה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם בהשוואה לירידה בשווקים הפיננסיים בתקופה המקבילה אשתקד.