דרישה לכלול התייחסות להתפתחויות בשעורי הכנסות ריבית מאשראי לאנשים פרטיים ומאשראי מסחרי

בדוח הדירקטוריון | עדכונים נוספים בדרישות הדיווח לציבור של הסולקים

 

 
Image by DaphnaAM from PixabayImage by DaphnaAM from Pixabay
 

בנק ישראל
FacebookTwitter Whatsapp
13/10/2021

מבוא

לאור הניסיון שנצבר, ופניות של תאגידים בנקאיים וסולקים אלינו, נוצר צורך לעדכן את הוראות הדיווח לציבור.

לפיכך, ולאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המפקחת על הבנקים, ועם הוועדה המייעצת לעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, תיקנתי את הוראות הדיווח לציבור כמפורט להלן.

התיקונים להוראות הדיווח לציבור

בדוח הדירקטוריון וההנהלה (עמוד 673-4 בהוראות הדיווח לציבור) נוספה דרישה לכלול התייחסות להתפתחויות בשעורי הכנסות ריבית מאשראי לאנשים פרטיים ומאשראי מסחרי.

בדוח הדירקטוריון וההנהלה (עמוד 673-23 בהוראות הדיווח לציבור) עודכנה מתכונת הגילוי על סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים של הציבור, בהתאמה למתכונת הגילוי של תאגידים בנקאיים.

הסעיף "חייבים בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים" (עמוד 675-5 בהוראות הדיווח לציבור) יוצג במאזן בסעיף נפרד שייקרא "סכומים לקבל מבנקים בגין פעילות בכרטיסי אשראי".

מתכונת הגילוי של הביאור על "סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי" עודכנה בהתאם לעדכון במאזן.

הדרישה לגילוי על שיעור הריבית השנתית הממוצעת על היתרה לסוף השנה ועל עסקאות שבוצעו בחודש האחרון (ביאור על "סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי" - עמוד 675-16) הוחלפה במתכונת גילוי של שיעורי הכנסות והוצאות ריבית החלה על סולק, הכוללת בין היתר, דרישה לגילוי על שיעור הכנסות ריבית ממוצע על אשראי נושא ריבית לאנשים פרטיים ועל אשראי נושא ריבית מסחרי (עמודים 676-1 עד 676-5), כמפורט בהוראה.

דברי הסבר

נוספה למתכונת הגילוי על "סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים של הציבור" הבחנה בין אשראי מסחרי לבין אשראי לאנשים פרטיים והבחנה בין אשראי בדירוג ביצוע לבין אשראי שאינו בדירוג ביצוע של אשראי חדש בהתאם למדיניות הסולק.

ההצגה החשבונאית של הסעיף "חייבים בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים" עודכנה ל"סכומים לקבל מבנקים בגין פעילות בכרטיסי אשראי" בהתאם לחוות דעת משפטיות שקיבלנו מסולקים ותאגידים בנקאיים.

על מנת להתאים את הגילוי הניתן על ידי סולקים לגילוי הניתן על ידי תאגידים בנקאיים בישראל ולגילוי הניתן על ידי חברות כרטיסי אשראי ותאגידים בנקאיים בארה"ב, עודכן הגילוי שניתן לגבי שיעורי הכנסות ריבית מאשראי ושיעורי הכנסה והוצאה.

תחולה

ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר זה יחולו על סולקים.

תחילה והוראות מעבר

ההוראות שנקבעו בחוזר זה יחולו ביום 1.1.2023 ואילך.

תאגיד בנקאי המתקשה ביישום הוראות אלו יפנה אל מר עידו גליל, מנהל יחידת דיווח כספי.