חוזר מיוחד - עלול להשפיע על ביצועי קופות הגמל והפנסיה

המוסדיים יחוייבו להתייחס הן להיבטי ESG‏ - רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מפרסמת חוזר המורה להתייחס לשיקולי ESG העשויים להשפיע על ביצועי השקעות הגופים המוסדיים.

 

 
ד״ר משה ברקת, צילום: פאנדרד״ר משה ברקת, צילום: פאנדר
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
18/11/2021

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מפרסמת חוזר המורה להתייחס לשיקולי ESG העשויים להשפיע על ביצועי השקעות הגופים המוסדיים בקופות הגמל והפנסיה.

החוזר שפורסם ביום חמישי, קובע כי הגופים המוסדיים יחוייבו להתייחס הן להיבטי ESG והן להיבטים הקשורים לסיכונים מתפתחים מהותיים (כגון סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים) ככל שהם עשויים להשפיע על ביצועי תיק ההשקעות, לרבות סיכונים הנובעים משינויי אקלים, להם השפעה משמעותית על ביצועי הגופים המוסדיים בטווח הארוך.

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בשיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי. זאת בשל השפעתם המהותית על ביצועי תיק ההשקעות של ציבור החוסכים בישראל. בעקבות התפתחות טכנולוגית מואצת בשנה האחרונה, מתווספים גם היבטים חדשים כגון היבטים טכנולוגיים וסיכוני סייבר. על כן, מוצע כי גופים מוסדיים יתייחסו לשיקולים אלה במסגרת מדיניות ההשקעה שלהם ככל שאלו רלוונטיים ועשויים להשפיע באופן מהותי על ביצועי תיק ההשקעות.

קביעת מדיניות הגופים המוסדיים בנושאים אלו תובא לידיעת החוסכים במסגרת פרסום מדיניות ההשקעות, אותה יחויבו הגופים לפרסם אחת לשנה. יתרה מכך, הגוף המוסדי יגבש כללים ונהלים של פיתוח מומחיות ללא תלות בגורמים חיצוניים. בתקופת הביניים עד לפיתוח מומחיות, יוכל הגוף המוסדי להתקשר עם נותני שירותים חיצוניים בעלי מומחיות ב-ESG ובלבד שלא יתקיימו ניגודי עניינים בין השירותים אותם מעניק המומחה לגוף המוסדי לבין פעילויותיו האחרות. זאת במטרה להבטיח שקיפות ושמירה על טובת החוסכים בישראל.

דוגמאות לשיקולי ESG בולטים שעשויים להיכלל בשיקולי השקעות הגופים המוסדיים הם נושאים סביבתיים – הכוללים למשל התמודדות עם זיהום אוויר, מים וקרקע, וקידום תשתיות אנרגיה נקייה, ככל שהם עשויים להשפיע על תשואת ההשקעות והסיכונים הגלומים בהן. גם נושאי ממשל תאגידי – הבוחנים את אופן התנהלות החברות וכוללים התייחסות לניהול סיכונים, מדיניות תמרוץ וניגודי עניינים, והגנה על ענייני בעלי המניות והמשקיעים, נחשבים על פי הספרות המחקרית ועל פי עמדת הרשות כגורמים העשויים להשפיע על תשואת ההשקעות והסיכונים הגלומים בהן.

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "האחריות המוטלת על הגופים המוסדיים בניהול כספי ציבור החוסכים היא אדירה, וצעד זה מוסיף נדבך נוסף בשיקולי ההשקעה של המוסדיים במטרה להבטיח את טובת החוסכים. בנוסף, לאחרונה ביצעה הרשות סקר סיכונים בקרב נושאי משרה בכירים בגופים המוסדיים, שהעלה כי מודעתם לסיכוני סביבה אינה מספקת, וצעד זה מתווסף לצעדים נוספים שעשינו להגברת המודעות של המוסדיים בתחום. אחד הצעדים החלוציים שעשינו, ברמה עולמית, היא הקצאת מחסנית של 20 מליארד ש"ח מהשקעות המוסדיים לטובת השקעות בתשתיות המתמודדות עם השלכות שינויי האקלים. זו עדיין טיפה בים, אבל זה צעד ראשון בכיוון הנכון שנעשה באופן עקבי עם טובת החוסכים".