עמיר שיווק - המניה מגיבה בחיוב לדוחות הרבעון השלישי

הרווח הנקי זינק יותר מפי שלושה לכ-16.5 מיליון שקל

 

 
Image by Jonathan Sachs from Pixabay Image by Jonathan Sachs from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-45.2 מיליון שקל, עלייה של 107% לעומת התקופה המקבילה אשתקד;

ההכנסות מהפעילות החקלאית צמחו ברבעון השלישי של 2021 בכ-17.1% לכ-284 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד;

בתחום התערובות נרשם ברבעון השלישי של 2021 גידול של 62.7% בהכנסות לכ-82.1 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל;

מכירות BOL הסתכמו ברבעון השלישי של 2021 ב-17.1 מיליון דולר, גידול של 143% לעומת כ-7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות, העוסקת בשיווק ובהפצה של ציוד ומוצרים לחקלאות ומחזיקה בחברת הקנאביס הרפואי BOL, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021. 

הכנסותיה של החברה מהפעילות החקלאית הסתכמו ברבעון השלישי של 2021 בכ-284 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 242.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020, עלייה של כ-17.1%. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו ההכנסות בכ-870 מיליון שקל, לעומת כ-742 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-17.2%. הגידול במכירות נבע בחלקו מעליות במחירי המכירה בחלק מהתחומים בהם פועלת החברה, בעקבות עליות חדות במחירי הסחורות וחומרי הגלם, כגון גרעינים, כימיקלים, נייר וקרטון, מוצרי השקיה, פוליאתילן ועוד. 

ההכנסות בחלוקה לפי מגזרי פעילות

בתחום הגנת הצמח והזנתו נרשם ברבעון השלישי של 2021 גידול של 4% בהכנסות ל-125 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 120 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. העלייה נובעת בחלקה מגידול כמותי, אשר נובע בעיקר  מעליית מחירים כתוצאה מהתייקרות מחירי הקנייה של הכימיקלים.

בתחום האריזות נרשם ברבעון השלישי של 2021 גידול של 9.6% בהכנסות ל-40.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 36.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. העלייה נובעת בעיקרה מרכישת פעילות בתחום האריזות לתעשייה באוגוסט 2020 ומעליית מחירי המכירה עקב עלייה חדה במחירי הקרטון שרוכשת החברה.

בתחום התערובות נרשם ברבעון השלישי של 2021 גידול של 62.7% בהכנסות לכ-82.1 מיליון שקל, לעומת 50.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מעלייה משמעותית בכמויות התערובת שנמכרו, בתוספת עלייה משמעותית במחירי המכירה ללקוחות, שהושפעה מעליית מחירי חומרי הגלם העיקריים המשמשים לייצור התערובות, כגון תירס, סויה וחיטה.

בתחום האחרים נרשם ברבעון השלישי של 2021 גידול של 4% בהכנסות ל-36.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 35.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. העלייה נובעת בעיקר מעלייה כמותית במכירות מוצרי השקיה, מוצרים טכניים וזרעים.

תוצאות הפעילות

הרווח הגולמי של החברה עלה ברבעון השלישי של 2021 לכ-41 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 10.6%. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם בכ-129.9 מיליון שקל, לעומת 115.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 12.6%.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השלישי של 2021 בכ-14.3 מיליון שקל (כ-5% ממחזור המכירות), לעומת רווח תפעולי בסך 11.9 מיליון שקל (כ-4.9% ממחזור המכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 20%. בתשעת  החודשים הראשונים של 2021 הסתכם הרווח התפעולי ב-51.6 מיליון שקל (כ-5.9% ממחזור המכירות) לעומת 42.7 מיליון שקל (כ-5.7% ממחזור המכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-21%.

הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) הסתכם ברבעון השלישי של 2021 בכ-19.5 מיליון שקל, לעומת 15.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020, גידול של 22.5%. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם הרווח התפעולי התזרימי בכ-65.7 מיליון שקל, לעומת 54.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 21.1%.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של 2021 בכ-16.5 מיליון שקל, לעומת 4.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020, גידול של יותר מפי שלושה. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם הרווח הנקי בכ-45.2 מיליון שקל, לעומת 21.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 107%. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 גבוה בכ-86% ביחס לרווח הנקי בכל שנת 2020.

הונה העצמי של החברה הסתכם נכון ליום 30 בספטמבר 2021 בכ-361.9 מיליון שקל, 44% מסך המאזן, לעומת כ-325 מיליון שקל, 43.9% מסך המאזן, נכון ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול בהון הושפע בעיקר מהרווח הכולל בתקופה, בניכוי דיבידנד בסך של כ-10 מיליון שקל שחולק במאי 2021. נכון ליום 30 בספטמבר 2021, לחברה הון חוזר חיובי בסך של 181.8 מיליון שקל, לעומת 149.1 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2020.

לראשונה: חברת הקנאביס הרפואי BOL עברה לרווח רבעוני

במהלך הרבעון השלישי של 2021 רשמה חברת הקנאביס הרפואי BOL, לראשונה, רווח נקי בדו"חותיה הכספיים. נכון למועד הדו"ח, עמיר שיווק מחזיקה בכ-36.2% ממניות BOL (כ-26.6% בדילול מלא), המטופלת בדו"חות החברה לפי שיטת השווי המאזני. החברה צירפה לדוחותיה את הדו"חות הכספיים של BOL.

ברבעון השלישי של 2021 רשמה עמיר שיווק את חלקה ברווחי BOL בסך של 5.9 מיליון שקל, כולל הפחתת עודפי עלות, לעומת הפסד בסך של 3.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 רשמה עמיר שיווק את חלקה ברווחי BOL בסך של 6.3 מיליון שקל, כולל הפחתת עודפי עלות ורווחים משינויים בשיעורי ההחזקה בתקופה, לעומת הפסד בסך 4.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (החל ממועד המרת ההלוואה למניות במאי 2020).

ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו מכירות BOL ב-17.1 מיליון דולר, שיא מכירות רבעוני, לעומת כ-7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, גידול של 143%. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו הכנסותיה של BOL בכ-30.3 מיליון דולר, לעומת 18 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020, גידול של 68%.

הרווח הגולמי של BOL (כולל התאמות לשווי הוגן של מלאי ונכסים ביולוגיים) הסתכם ברבעון השלישי של 2021 בכ-12.2 מיליון דולר, בעוד הרווח הנקי של BOL הסתכם בכ-6 מיליון דולר. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם הרווח הגולמי של BOL בכ-19.4 מיליון דולר, בעוד הרווח הנקי עמד על 2 מיליון דולר. 

לגרף עמיר שיווק לחצו כאן

52 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 28.5 מיליון בעמיר שיווק
קרנות נאמנות שמחזיקות את עמיר שיווק. לרשימה המלאה