החברה הזו רושמת רווחי שיא של למעלה ממיליארד שקלים - מי הקרן שמחזיקה בה מעל 14% ?

כלל ביטוח ופיננסים - תוצאות כספיות ל-9 חודשים ולרבעון השלישי של שנת 2021

 

 
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרגיורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג
 

כלל ביטוח ופיננסים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בכ-1.007 מיליארד ₪, לעומת הפסד כולל בסך של כ-80 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-248 מיליון ₪, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-265 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

התשואה להון במונחים שנתיים ב-9 החודשים הראשונים של 2021 עמדה על כ-21.3%, לעומת שיעור שלילי של כ-1.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון ה-3 של 2021 עמדה על כ-14.0%, לעומת שיעור של כ-19.8% בתקופה המקבילה אשתקד (נובע בעיקר בשל הגידול משמעותי של כ-1 מיליארד ₪ בסך ההון בתקופה הרלוונטית).

החברה רושמת גידול של כ-13% לעומת 31.12.2020, בהיקף הנכסים המנוהלים שהגיע לשיא חדש בסוף הרבעון ה-3 של שנת 2021 ועומד על כ-268 מיליארד ₪.

החברה רושמת גידול של יותר ממיליארד ₪ בסך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה המסתכם בכ- 7.32 מיליארד ₪, עלייה של כ-16% ביחס לסך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, שעמד על כ-6.29 מיליארד ₪ ב-31.12.2020.

נרשם גידול משמעותי של כ-31% בפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה, אשר הסתכמו ב-9 החודשים של 2021 בסך של כ-18.94 מיליארד ₪, לעומת סך של כ-14.45 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

וכן גידול משמעותי של כ-42% בפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה אשר הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2021 בסך של כ-6.82 מיליארד ₪, לעומת סך של כ-4.79 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים* ממשיך לרדת ועומד ב-9 החודשים של שנת 2021 על כ-11%, זאת בהשוואה לשיעור של כ-14%, בתקופה המקבילה אשתקד, ועל כ- 11% ברבעון ה-3, זאת בהשוואה לשיעור של כ-15%, ברבעון המקביל אשתקד.

היחס בין סך הוצאות הנהלה וכלליות, עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות ל- סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים:

"החברה ממשיכה לעמוד ביעדי התוכנית האסטרטגית שלה, ואף מעבר לכך, לצמיחה מואצת תוך התייעלות בבסיס ההוצאות שלה, המובילים יחד לשיפור עקבי ברווח החיתומי.

תקופת הדוח מתאפיינת בנתוני שיא, הן בגידול בהון החברה והן בהשגת תשואה להון במונחים שנתיים, אשר עמדה על כ-21.3% לעומת שיעור שלילי של כ-1.9% בתקופה המקבילה אשתקד. 

כלל ממשיכה להוביל בתשואות לעמיתיה במגוון המוצרים, ומציגה בתקופת הדו"ח רווח שיא של מעל ל-1 מיליארד ₪.

אני גאה כי אנו מסיימים את הרבעון השלישי של שנת 2021 כשסך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ-7.32 מיליארד ₪, עלייה של כמיליארד ₪, בהשוואה לסך ההון בסוף שנת 2020, גידול מרשים של כ-16%.

לצד התוצאות הכספיות המרשימות, אנו ממשיכים להוביל במדדי השירות ללקוחות ולסוכני החברה. בתוך כך, החברה זכתה לפני כשבוע, שוב, במקום הראשון בסקרי שביעות רצון סוכנים בתחום הביטוח הכללי ובתחום הפנסיוני.

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח:

התברכנו בכך שמאז שנבחר הדירקטוריון בהרכבו הנוכחי, בתחילת 2021, אנו מפרסמים מידי רבעון דוחות כספיים בהם שורת רווח מרשימה, בכל קנה מידה, ובמיוחד בהשוואה לדוחות העבר.

בכלל ביטוח ופיננסים שוררת סביבת עבודה שקטה ועניינית, אשר מאפשרת להנהלה ולעובדים להוציא אל הפועל את המתווה האסטרטגי שלה, בהשאת ערך לבעלי המניות, תשומת לב ודאגה למבוטחים ושיתוף פעולה מלא עם הסוכנים.

תודה לחברי הדירקטוריון בכלל החזקות ובכלל ביטוח, על הכוונתם הטובה והמקצועית, לעמידה ביעדים המאתגרים הניצבים בפני החברה. 

לגרף כלל עסקי ביטוח לחצו כאן

284 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 330.41 מיליון בכלל עסקי ביטוח. כאשר קרן אחת (ראו בטבלה) מחזיקה בה מעל 14% מנכסיה.
קרנות נאמנות שמחזיקות את כלל עסקי ביטוח. לרשימה המלאה