האם על הציבור לחשוש מתת ביטוח של מנהלי השקעות - לאור התקנות החדשות?

דרישות הביטוח החדשות למקצועות שוק ההון - איך משפיעות הדרישות החדשות של רשות ניירות ערך בקשר לביטוח על העוסקים במקצוע ועל הלקוחות

 

 
אדם מימון, צלמת: גל רווחאדם מימון, צלמת: גל רווח
 

אדם דורון מימון, עו"ד (כלכלן) – LL.M
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/12/2021

המצב הרגולטורי עד עכשיו

עד ליום 19.12.21, עפ"י תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, השיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), תש"ס – 2000, בעלי רישיון בניהול תיקים, יעוץ ושיווק השקעות, היו מחויבים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח. במסגרת התקנות, היו אף בעלי הרישיון כבולים לגובה הכיסוי הנרכש.  בייחוד מנהלי תיקים, שעליהם היה להתאים את גובה הכיסוי הביטוחי ביחס לסך הנכסים המנוהלים על ידם. 

היה באפשרות בעלי הרישיון להמיר חלק מגובה הכיסוי הנדרש בהפקדת פקדון או העמדת ערבות בנקאית, וזאת בתנאים מסוימים. 

בנוסף, בעלי הרישיון היו מחויבים בהשתתפות עצמית מינימלית בפוליסת הביטוח. היה וההשתתפות העצמית הייתה גבוהה מהדרישה המינימלית, היה על בעל הרישיון להעמיד בטוחה בגובה ההפרש. 

עם הזמן נוצר צורך אמיתי לתיקון התקנות; זאת בראש ובראשונה, לאור כשל שוק בתחום הביטוח וביטוח המשנה, שהגיעה לשיאה בתקופת הקורונה, המתבטא בהיצע מצומצם של חברות ביטוח בתחום ועלייה עקבית בפרמיות הביטוח וגובה ההשתתפויות העצמיות, אשר אינן משקפת בהכרח שינוי ברמות הסיכון או בהיקף התביעות בתחום. 

שנית, התקנות יצרו, סרבול וחוסר וודאות פיננסי, הרי ששינוי בגובה הנכסים המנוהלים במהלך השנה היה מצריך ממנהלי התיקים לעדכן את גובה הביטוח ו/או הבטוחות שהעמידו באמצע תקופת הביטוח. בעלי הרישיון  לא יכלו לצפות את הגידול בעלויות הביטוח לאור העלייה בסך הנכסים המנוהל ואף אם ישיגו את הכיסוי כנדרש. 

המצב החדש – עולם ללא ביטוח?  

ביום 19.12.21, תוקנו התקנות, המביאות איתן בשורה של ממש לבעלי הרישיון. 

עפ"י התקנות החדשות, על בעל הרישיון לערוך 'בטוחה' לכיסוי חובותיו של בעל הרישיון כלפי לקוח עקב, מעשה או מחדל רשלני. בתאגיד על הבטוחה לכסות גם מעילות באמון של עובדי התאגיד כלפי לקוח. 

עפ"י התקנות החדשות בטוחה כוללת אחד או יותר מאלה; פיקדון, פיקדון ניירות ערך למשמרת, ערבות בנקאית או ביטוח. כלומר, בעל הרישיון אינו מחויב יותר ברכישת ביטוח אחריות מקצועית ויכול לבחור בבטוחה אחרת. 

בנוסף, אין כל דרישה לגובה מינימלי לבטוחה, אלא שלבעל הרישיון מוענק שיקול דעת בקביעת גובה הבטוחה ותנאיה, זאת בכפוף להבטחת כיסוי תביעות מצד לקוחת ובהתחשב בהיקף פעילותו  ומאפייניה. בתאגיד, על הדירקטוריון לאשר את גובה הבטוחה שנבחרה ותנאיה, ועל בעל הרישיון לבצע התאמה לבטוחה אחת לשנה.

כמו כן, במסגרת התקנות נקבעה חובת דיווח פומבית על תאגיד בעל הרישיון לפיה עליו לגלות לציבור בין היתר את סוגי ומאפייני הבטוחות וכן את המאפיינים הקשורים לפעילות התאגיד לעניין הבטוחות.    

השפעת התקנות החדשות על בעלי הרישיון 

למעשה, התקנות החדשות, ביטלו את החובה לערוך ביטוח, וביטלו את הדרישה לגובה כיסוי מינימלי וגובה השתתפות עצמיות מינימלי. מאידך, האחריות בקביעת גובה הבטוחה ומאפייניה עוברת לדירקטורים של החברה. 

הדירקטורים עשויים להיות חשופים לתביעות הנובעות מאי רכישת ביטוח מספק / עריכת בטוחה מספקת. 

תביעות מסוג אלה הן למעשה חריג מפורסם בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה – "Failure to Maintain Insurance Exclusion (FTMI)". על פי החריג הפוליסה לא תכסה תביעות הנובעות מאי רכישת ביטוח מתאים או מספק על ידי הנהגת החברה. 

חתמים בחברות הביטוח בדרך כלל נוטים להסיר את החריג הנ"ל. אך, לאור תיקון התקנות, הם עשויים להקשיח עמדות כאשר זה נוגע לתאגידים בעלי רישיון. חברות הביטוח עשויות להכניס את החריג בתוכניות ביטוח חדשות או בהצעת החידוש, או לחלופין להעניק כיסוי חלקי בגין תביעות אלה ובכך להפחית את הסיכון מוסרי 'Moral Hazard '.

לפיכך, על מקבלי ההחלטות להיות ערים ראשית, לחובה החדשה שהתווספה להם ולשכלל את מגוון השיקולים טרם קבלת החלטה על גובה הבטוחה ותנאיה, שנית עליהם לדאוג לבצע את ההתאמות הנדרשות בפוליסות הדירקטורים ונושאי המשרה ולהיות ערים לכך במסגרת חידוש תכנית הביטוח. 

האם על הציבור לחשוש מתת ביטוח לאור התקנות החדשות? 

הבטוחה כאמור, נועדה לכיסוי חבותו של בעל רישיון בגין רשלנות כלפי לקוחות ואם מדובר בתאגיד גם בשל מעילה באמון של עובד. 

עפ"י הרשות לניירות ערך בתקופה שבין שנת 2015 עד לסוף שנת 2020, 17 חברות הודיעו על תביעות ו/או נסיבות העשויות להוביל לתביעה תחת פוליסות הביטוח, ואילו 2 תביעות בלבד הגיעו לידי שיפוי מחברת הביטוח וזאת בתקופה של 6 שנים (נכון לסוף שנת 2020). 

בנוסף, לאור חובת הדיווח הפומבית שהתקנות החדשות מחילות כאמור, ביכולת הציבור לבחון את סוגי ומאפייני הבטוחות וכן את המאפיינים הקשורים לפעילות לעניין הבטוחות, ולכלול זאת במכלול השיקולים טרם ההחלטה על התקשרות עם בעל רישיון.  

לאור האמור, נראה כי לאור הכמות המזערית על של התביעות בתחום, הציבור אינו צריך לחשוש מתת ביטוח, אך טרם ההתקשרות עם בעל רישיון מומלץ יהיה ה לבחון גם את סוג ואיכות הבטוחה. 

כמו כן, התקנות החדשות, עשויות להפחית משמעותית את העלויות של בעלי הרישיון ובכך הציבור עשוי להנות ממחירים אטרקטיביים יותר ממה שהיה רגיל עד כה.

מאת: 

אדם דורון מימון, עו"ד (כלכלן) – LL.M
שותף מייסד, למדא ניהול סיכונים ופיננסים 

x