רשות שוק ההון - פגמים מהותיים בהתנהלות הדירקטוריון של איילון ביטוח

טיוטת דוח הביקורת של רשות שוק ההון פגמים מהותיים בהתנהלות הדירקטוריון וועדת הביקורת של איילון ביטוח בהתמודדות עם אירוע האובדנים

 

 
אריק יוגב, מנכל איילון ביטוח, צילום: אייל גזיאלאריק יוגב, מנכל איילון ביטוח, צילום: אייל גזיאל
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/01/2022

"ממצאים לכאורה לפגמים מהותיים בהתנהלות הדירקטוריון וועדת הביקורת של איילון ביטוח בהתמודדות עם אירוע האובדנים, ובפרט בנושאים הבאים: הפרה לכאורה של חובת הפיקוח הכללית של הדירקטוריון וועדת הביקורת של איילון ביטוח; אי דיווח לממונה במועד ע"י ועדת הביקורת של איילון ביטוח; שימוש בחוו"ד של שמאי המצוי בניגוד עניינים; ונוכחות אסורה של המנכ"ל בדיוני ועדת הביקורת של איילון ביטוח בעניין".

כך עולה מטיוטת דוח ביקורת של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שהועברה לאיילון ביטוח ב-13 בינואר.

הביקורת עוסקת בהתנהלות החברה באי סדרים שגילתה איילון בעצמה ב-2019, בהליך סילוק תביעות הקשורות ברכבים במצב של אובדן (טוטאל-לוס). אי הסדרים התגלו בעיקר בשלב הערכות השמאות ובמכירת החלקים הנותרים למגרשי גרוטאות. 

איילון ביצעה חקירה פנימית, שהורחבה לאחר מכן לשתי בדיקות של חוקרים חיצוניים. 

"עיקרי ממצאי דוח הבדיקה החיצונית היו:

לא נמצאו ממצאים לפעילות של מעילה או הונאה או פעילות פלילית באיילון.

לא נמצאו ממצאים לפיהם לאיילון נגרם נזק כספי-כלכלי מהותי.

נמצאו ליקויים בהתנהלות בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, לרבות כתוצאה מחולשה בבקרות תפעוליות מסוימות ואי קיום מלא של הוראות שניתנו ע"י הנהלת איילון.

מעבר לליקויים שזוהו, לא נמצא כשל במנגנוני הבקרה הכלליים/הרוחביים באיילון, והבקרות שיושמו אף צמצמו אותם.

נוכח הליקויים שהתגלו, דוח הבדיקה כולל לעניין אגף ביטוח כללי פרט מספר המלצות פרסונאליות לגבי מנהלים בדרגים שונים, חלקן לביצוע וחלקן לשיקול דעת המנכ"ל והחלטתו. כמו כן ניתנו המלצות לחיזוק נוסף של הבקרות, והמלצות הנוגעות להתקשרויות בהווה ובעתיד עם ספקים חיצוניים הפועלים מול איילון בתחום האובדנים".

החברה שינתה תהליכי עבודה וחיזקה בקרות

בעקבות הממצאים, הודיעה אז החברה כי יישמה את ההמלצות הנדרשות לביצוע מידי באגף ביטוח כללי פרט, וממשיכה ליישם את כל ההמלצות לרבות בנוגע לשינוי תהליכי העבודה וחיזוק נוסף של בקרות הן בתוך איילון והן מול ספקים חיצוניים הפועלים מולה בתחום האובדנים, וכן באשר לבעלי תפקיד באגף (פוטר עובד אחד). במחלקת התביעות.

בעקבות הדיווח של איילון, מינתה רשות שוק ההון בינואר 2021 את רו"ח ראובן סווירי למבקר חיצוני בנושא אובדנים בתביעות רכב באיילון. טיוטת הדוח שפורסמה במאי 2021 העלתה ממצאים מהם עולים לכאורה חשדות לכשלים בהתנהלות בעלי תפקידים (כולל בכירים), בקשר עם טיפול באירועים ביטוחיים בתחום האובדנים בתביעות רכב, אשר חלקם הכילו לכאורה פעולות אשר הפרו הוראות חוק ומצביעים על האפשרות כי נגרם נזק כלכלי לאיילון ביטוח.

הרשות מציינת בטיוטה האחרונה, כי טרם החליטה על עמדתה הסופית בהפרות והכשלים לכאורה שציינה בטיוטת הדוח, ומבקשת מדירקטוריון איילון ביטוח להעביר את התייחסותו לטיוטה, לרבות התייחסויות בדבר הפעולות שאיילון ביטוח מתכוונת לנקוט בקשר עם תיקון ההפרות, הכשלים והליקויים לכאורה שצוינו בטיוטה, עד ליום 1 בפברואר 2022. 

מאיילון ביטוח נמסר, כי החברה עדיין לומדת את האמור בטיוטת הדוח.